قانون اجازه پرداخت حقوق و مصارف سه ماهه اول سال ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی


قانون اجازه پرداخت حقوق و مصارف سه‌ماهه اول سال ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی - مصوب ۳۱ فروردین ماه ۱۳۲۳

ماده واحده - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود در سه‌ماهه اول سال ۱۳۲۳ از بابت اعتبارات حقوق و هزینه در حدود (۱۲).(۳) بودجه‌تفصیلی سال ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی از وزارت دارایی دریافت دارد.

تبصره ۱ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود کمک هزینه مربوط به مجلس شورای ملی (‌موضوع قانون کمک کارمندان دولت) را در سه‌ماهه اول‌سال ۱۳۲۳ به موجب تبصره قانون (۱۲).(۳) بودجه سال ۱۳۲۳ کشور از محل درآمد عمومی کشور کارسازی دارد.

تبصره ۲ - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود کمک هزینه کارگران فنی چاپخانه مجلس (‌موضوع قانون کمک کارمندان دولت) را در سه‌ماهه‌اول سال ۱۳۲۳ بر طبق آن چه در سال ۱۳۲۲ پرداخت شده‌است از محل درآمد چاپخانه مجلس بپردازد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه سی و یکم فروردین ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی