قانون اجازه پرداخت حقوق و مزایای آخرین ایام خدمت سرهنگ‌دوم نوریشاد درباره وراث قانونی آن مرحوم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفدهم
Majlis 17.pdf

قانون اجازه پرداخت حقوق و مزایای آخرین ایام خدمت سرهنگ‌دوم نوریشاد درباره وراث قانونی آن مرحوم - مصوب ۱۱ آبان ماه ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی [۱]


ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود که برای کمک به خانواده مرحوم سرهنگ دوم صادق نوریشاد که در حادثه چهاردهم آذر در راه انجام وظیفه مجروح و مقتول شده‌است مبلغ یکصد هزار ریال به وراث قانونی آن مرحوم بلافاصله بپردازد و به علاوه مادامی که همسر یا دختر او شوهراختیار نکرده و پسران او مشغول تحصیل می‌باشند تمام حقوق و مزایایی را که در آخرین ایام خدمت مرحوم نوریشاد می‌گرفته به آنها پرداخت شود.


این قانون که مشتمل بر ماده واحده‌است در جلسه یکشنبه یازدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و سی و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی - محمد ذوالفقاری

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم -از تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۳۲. ص. ۲۳- ۲۴