قانون اجازه پرداخت تعهدات منظوره در بودجه ۱۳۱۱ صحیه کل مملکتی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه پرداخت تعهدات منظوره در بودجه سال ۱۳۱۱ صحیه کل مملکتی - مصوب ۳ آذر ماه ۱۳۱۱ شمسی

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است پنج فقره اعتباری را که به شرح ذیل ضمن بودجه سال ۱۳۱۱ صحیه کل منظور شده‌است:

ضمن ماده ۷ فقره دوم ۱۵۰۰ ریال

ضمن ماده ۳۶ فصل سوم ۵۴۶ ریال

ضمن ماده ۲ فصل اول قسمت اول ۴۰۰ ریال

ضمن ماده ۲ فصل اول قسمت دوم ۶۳۰ ریال

ضمن ماده ۲ فصل اول قسمت اول ۶۴۲۰ ریال

جمع ۹۴۹۶ ریال

به شرح ذیل پرداخت نماید:

۱ - بقیه مخارج معاودت پروفسور نولمر مشاور فنی صحیه کل علاوه بر میزان منظوره در قانون استخدام مشارالیه ۱۵۰۰ ریال

۲ - اضافه مکالمات تلفنی مؤسسه صحیه کل در سال ۱۳۰۹ ۵۴۶ ریال

۳ - بقیه حقوق اسفند ۱۳۰۹ دکتر شامبیاتی رییس قرنطینه هنگام ۶۳۰ ریال

۴ - تفاوت حقوق اسفند ۱۳۰۹ و اسفند ۱۳۱۰ دکتر حبیب عدل ۴۰۰ ریال

۵ - دکتر محمود سدیفی و دکتر محمدخان سلطانی اطباء کشیک مریضخانه دولتی ۵۶ روزه از ۲۰ مهر الی ۱۵ آذر ۱۳۱۰ از قرار ماهی سیصد ریال۱۱۲۰ ریال

۶ - دکتر اسمعیل خان خلعت‌بری طبیب کشیک مریضخانه دولتی از ۱۱ آذر لغایت دی ماه ۱۳۱۰ از قرار ماهی ششصد ریال ۵۰ روزه ۱۰۰۰‌ریال

۷ - دکتر حسینخان خسروخاور طبیب کشیک مریضخانه دولتی از ۱۶ آذر لغایت دی ماه ۱۳۱۰ از قرار ماهی ششصد ریال ۴۵ روزه ۹۰۰ ریال

۸ - دکتر منصورخان گل‌سرخی طبیب کشیک مریضخانه وزیری از اول شهریور لغایت دی ماه ۱۳۱۰ پنج‌ماهه از قرار ماهی ۴۰۰ ریال ۲۰۰۰‌ریال

۹ - دکتر عطاءالله‌خان سالاری طبیب کشیک مریضخانه وزیری از اول شهریور الی پانزدهم آذر ماه ۱۳۱۰ سه ماه و پانزده روز ماهی چهار صد ریال۱۴۰۰ ریال

جمع ۹۴۹۶ ریال

صورت تعهدات سال ۱۳۰۹ و ۱۳۱۰ منظوره در بودجه ۱۳۱۱ ۱ - بقیه مخارج معاودت پروفسور نولمر مشاور فنی سابق صحیه کل منظوره در ماده ۷ فقره دوم ۱۵۰۰ ریال

۲ - اضافه مکالمات تلفنی مؤسسات صحیه کل در سال ۱۳۰۹ منظوره در ماده ۳۶ فصل سوم ۵۴۶ ریال

۳ - تفاوت حقوق اسفند ۱۳۰۹ و ۱۳۱۰ دکتر حبیب عدل منظوره در ماده ۲ فصل اول قسمت اول ۴۰۰ ریال

۴ - بابت حقوق اسفند ۱۳۱۰ دکتر شامبیاتی رییس قرنطینه هنگام منظوره در ماده ۲ فصل اول قسمت دوم ۶۳۰ ریال

۵ - حقوق شش نفر اطباء کشیک مریضخانه‌های دولتی و وزیری منظوره در ماده ۲ فصل اول قسمت اول ۶۴۲۰ ریال

جمع ۹۴۹۶ ریال

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه سوم آذر ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر