New Server

قانون اجازه پرداخت بودجه پنج ماهه آخر سال ۱۳۲۱ واحدهای جدیدالتشکیل ارتش

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم

قانون اجازه پرداخت بودجه پنج‌ماهه آخر سال ۱۳۲۱ واحدهای جدیدالتشکیل ارتش - مصوب ۲۱ فروردین ماه ۱۳۲۲

ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت دارایی اجازه می‌دهد که مبلغ شصت میلیون ریال بابت بودجه پنج‌ماهه آخر سال ۱۳۲۱ واحدهای‌جدیدالتشکیل ارتش به عنوان متمم بودجه وزارت جنگ بپردازد و این اعتبار اضافی به عنوان وام از بانک ملی ایران دریافت و در صورتی که عایدات‌هذه‌السنه کشور تکافوی استرداد آن را ننماید در بودجه سال آتیه منظور گردد.

تبصره ۱ و ۲ بودجه سال ۱۳۲۱ وزارت جنگ نیز شامل بودجه پنج‌ماهه فوق‌الذکر خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و یکم فروردین ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری


نگاه کنید به