قانون اجازه پرداخت اعتبار اضافه وزارت دادگستری

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم

قانون اجازه پرداخت اعتبار اضافی وزارت دادگستری - مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۳۳

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ ۱۶۶۸۴۸۱۸۰ ریال از محل درآمد عمومی کل کشور برای تشکیل دادگاه‌های منحل شده واحتیاجات ضروری به اختیار وزارت دادگستری بگذارد تا طبق صورت ریزی که با نظر وزارت دارایی تنظیم خواهد گردید به مصرف برسانند.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده‌است در جلسه پنجشنبه بیست و ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه ۲۵ اسفند ماه ۱۳۳۳ مورد تأیید مجلس سنا واقع شده‌است.