قانون اجازه پرداخت اضافه اعتبار بودجه سال ۱۳۲۷ وزارت جنگ

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم

قانون اجازه پرداخت اضافه اعتبار بودجه سال ۱۳۲۷ وزارت جنگ - مصوب ۱۹ دی ماه ۱۳۲۷

ماده واحده - اعتبار اضافه بودجه سال ۱۳۲۷ وزارت جنگ به میزان مبلغ دویست و سی و چهار میلیون و پانصد هزار ریال تصویب و به وزارت‌دارایی اجازه داده می‌شود بودجه جزء آن را که وزارت جنگ تهیه و تسلیم می‌نماید رسیدگی و ابلاغ نموده و بر طبق آن با رعایت قوانین و مقررات‌مربوطه پرداخت نماید.

تبصره - وزارت جنگ مکلف است مایحتاج افراد را از حیث لباس و کفش از محصولات داخلی کشور تهیه نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه نوزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت