قانون اجازه پرداخت اضافه اعتبارات سال ۱۳۳۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم

قانون اجازه پرداخت اضافه اعتبارات سال ۱۳۳۳ - مصوب ۱۴ بهمن ماه ۱۳۳۳

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود اضافه اعتبارات ذیل را که ضمن لایحه بودجه تقدیمی سال ۱۳۳۳ منظور است از محل درآمدعمومی سال جاری کشور به تدریجی که مورد مصرف پیدا می‌کند با رعایت کامل مقررات مربوطه و در حدود درآمد وصولی پرداخت نماید.

۱ - اضافه اعتبار هزینه دستگاه سلطنتی ردیف (۱) صورت شماره (۲) ضمیمه لایحه بودجه سال جاری کشور ۷۰۵۹۳۰۰ ریال

۲ - اضافه اعتبار ژاندارمری کل کشور مندرج در ردیف (۱۰) صورت شماره (۲) ضمیمه لایحه بودجه سال جاری ۱۰۲۰۲۱۰۰۰ ریال

۳ - اضافه اعتبار اداره کل انحصار دخانیات برای مخارج بهره‌برداری و ساختمان انبارها و خرید مواد دخانیه با قیمت عادلانه در سال جاری مندرج‌در ردیف (۴۱) صورت شماره (۲) ضمیمه لایحه بودجه سال جاری ۷۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

۴ - اضافه اعتبار سهمیه دولت ایران از مخارج سازمان ملل متحد و اجرای برنامه کمکهای فنی و حق‌الشرکه دولت در سازمانهای بین‌المللی وتعهدات سالهای قبل (‌موضوع ردیف ۵۸ صورت شماره ۲ ضمیمه لایحه بودجه سال جاری) که به ارز دولتی قابل پرداخت است ۳۱۷۸۵۸۳ ریال

۵ - اضافه اعتبار کمک به انجمن تربیت بدنی مندرج در ردیف ۶۶ صورت شماره ۲ و ردیف ۲۵ صورت شماره ۳ ضمیمه لایحه بودجه سال جاری‌که از این اعتبار ۶ میلیون ریال برای تهران و ۴ میلیون ریال برای شهرستانها و در درجه اول برای ساختمانهای ناتمام به مصرف خواهد رسید و در سال‌بعد این اضافه اعتبار داده نخواهد شد. ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

۶ - اضافه اعتبار بیوتات سلطنتی مندرج در ردیف (۱) صورت شماره ۳ ضمیمه لایحه بودجه سال جاری ۴۵۹۲۰۰۰ ریال

۷ - قسمتی از اضافه اعتبار وزارت جنگ و مرزبانی از بابت ردیف ۳ صورت شماره (۳) ضمیمه لایحه بودجه سال جاری ۳۱۷۱۴۶۰۰۰ ریال

۸ - اضافه اعتبار شهربانی کل کشور ردیف ۷ صورت شماره ۳ ضمیمه لایحه بودجه سال جاری ۲۰۲۰۶۸۰۰۰ ریال

۹ - اضافه اعتبار دانشکده پزشکی و بیمارستانها ردیف ۱۴ صورت شماره ۳ ضمیمه لایحه بودجه سال جاری ۳۱۳۷۰۰۰۰ ریال

۱۰ - اضافه اعتبار وزارت بهداری ردیف ۲۰ صورت شماره ۳ ضمیمه لایحه بودجه سال جاری که در درجه اول باید به مصرف مبارزه با سل وبیماریهای آمیزشی برسانند ۶۹۰۰۰۰۰۰ ریال

۱۱ - اعتبار تفاوت ترفیع و اضافات تا آخر سال ۱۳۳۲ کارمندان که از اول سال ۱۳۳۳ پرداخت می‌شود و همچنین اعتبار اضافات سال ۱۳۳۳‌خدمتگزاران جزء و کارمندان دون‌پایه ردیف ۲۶ و ۲۷ صورت شماره ۳ ضمیمه لایحه بودجه سال جاری ۳۹۰۵۰۰۰۰۰ ریال

۱۲ - اضافه اعتبار برای عمران بلوچستان و سیستان جهت مصارف مقدماتی از محل ردیف ۴۱ صورت شماره ۳ ضمیمه لایحه بودجه سال جاری‌با نظارت وزارت دارایی ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

۱۳ - اضافه اعتبار انتظار خدمت که به مبلغ اعتبار ردیف ۵۷ صورت شماره ۲ ضمیمه لایحه بودجه سال جاری علاوه می‌شود ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

۱۴ - اعتبار کمک به مؤسسه ضد سرطان در وجه جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران که به بودجه سال جاری کشور علاوه می‌شود ۳۴۰۱۱۲۰‌ریال

۱۵ - اضافه اعتبار وزارت راه برای تعمیر راه‌ها و شروع به ساختمان راه‌های جدید (۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال)

.......................................

جمع کل (۱۹۰۰۳۳۶۰۰۳ ریال)

تبصره ۱ - کسر مبلغ پنجاه و چهار میلیون و دویست هزار ریال (۵۴۲۰۰۰۰۰ ریال) از بودجه کل گمرک و افزودن آن به بودجه اداره مرزبانی (‌تابع‌وزارت جنگ) که ضمن ردیف ۸ صورت شماره ۲ ضمیمه لایحه بودجه سال ۱۳۳۳ کل کشور قلمداد شده تصویب می‌شود.

تبصره ۲ - به شهربانی اجازه داده می‌شود در مرکز چهار استان کشور آموزشگاهی برای تربیت پاسبان دایر نماید که پس از طی دوره آموزشگاه‌پاسبانان مزبور به خدمت گمارده شوند.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره‌است در جلسه پنجشنبه ۱۴ بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه ۱۱ بهمن ماه ۱۳۳۳ مورد تأیید مجلس سنا واقع شده‌است.