قانون اجازه پرداخت آخرین حقوق مستخدمین کشوری و لشکری که از فروردین ۲۴ به بعد در راه انجام وظیفه کشته شده یا می‌شوند به وراث قانونی آنها

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه پرداخت آخرین حقوق مستخدمین کشوری و لشکری که از فروردین ۲۴ به بعد در راه انجام وظیفه کشته‌شده یا می‌شوند به وراث قانونی آنها و برقراری چند فقره مستمری - مصوب ۲۳ دی ماه ۱۳۲۴

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود:

اولاً - آخرین حقوق مستخدمین لشکری و کشوری که در راه انجام وظیفه و خدمت به دولت از فروردین ۱۳۲۴ به بعد کشته شده یا می‌شوند به‌وراث قانونی آنها پرداخت نماید. تشخیص این که در راه انجام وظیفه مقتول شده‌اند و تعیین وراث قانونی و سهم و مدت پرداخت نسبت به هر یک از آنها به موجب تصویبنامه هیأت‌وزیران خواهد بود.

ثانیاً - وزارت دارایی مجاز است مطابق دو ثلث آخرین حقوق مرحوم دکتر عبدالله حامدی و مرحوم جواد آزادی و مرحوم ابوالقاسم نراقی ومرحوم دکتر ابوالقاسم شامبیاتی و مرحوم کمال هدایت (‌فهیم‌الدوله) و مرحوم حسین اتابکی و مرحوم احمد مقیمی را از تاریخ تصویب این قانون طبق‌قانون مستمریها به ورثه قانونی آنها بپردازد.

تبصره ۱ - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود کمبود خدمت مرحوم محمدتقی حجتی کارمند پایه شش وزارت راه را از لحاظ بازنشستگی جزءمدت خدمت او محسوب دارد.

تبصره ۲ - سرگرد مافی که قبل از فروردین ۲۴ در رضاییه کشته شده نیز مشمول این قانون خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و دو تبصره‌است در جلسه بیست و سوم دی ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی‌رسیده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی