قانون اجازه وصول درآمدهای سال ۱۳۲۴ و پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور در آذر ماه سال جاری

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه وصول درآمدهای سال ۱۳۲۴ و پرداخت یکدوازدهم حقوق و هزینه کل کشور در آذر ماه سال جاری -مصوب ۴ دی ماه ۱۳۲۴

ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت دارایی اجازه می‌دهد درآمدهای پیش‌بینی شده دولت را در بودجه سال ۱۳۲۴ وصول و کلیه حقوق وهزینه‌های وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایر اعتبارات منظور در بودجه کل کشور را معادل یک دوازدهم بابت آذر ماه ۱۳۲۴ طبق‌اعتبارات مصوب سال ۱۳۲۳ با رعایت تبصره یک ماده واحده مصوب دوم آبان ماه ۱۳۲۴ پرداخت نماید.

تبصره - وزارت دارایی موظف است مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال برای اتمام دو بیمارستان شهرداری قوچان و شیروان و مبلغ چهارصدهزار ریال برای انجام ساختمان مریضخانه شهرداری زنجان و مبلغ ششصد هزار ریال برای ساختمان یک باب دبستان دولتی در قوچان در سال ۱۳۲۵‌در بودجه منظور و پرداخت نماید.

ماده واحده بالا و تبصره آن در جلسه چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی