قانون اجازه واگذاری و فروش اراضی و ساختمان‌های دولتی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه واگذاری و فروش اراضی و ساختمان‌های دولتی - ‌مصوب ۱۳۴۷٫۱۲٫۲۲

‌ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود اراضی و ساختمان‌های متعلق به خود را که مورد نیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نباشد طبق مقررات‌به فروش رساند و وجوه حاصل را در حساب مخصوص نزد خزانه‌داری کل متمرکز نماید. وجوه مزبور طبق برنامه‌ای که به موجب پیشنهاد وزارت‌آبادانی و مسکن و موافقت وزارت دارایی به تصویب هیأت دولت خواهد رسید توسط وزارت آبادانی و مسکن جهت خرید اراضی و ساختمان و یا‌ایجاد و تکمیل ساختمان و تأسیسات مورد نیاز دولت به مصرف خواهد رسید.

‌تبصره ۱ - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در موارد نیاز فوری می‌توانند وجوه حاصل از فروش اراضی و ساختمان‌های مذکور را با رعایت کلیه‌قوانین و مقررات مربوط با تصویب هیأت وزیران به مصرف خرید زمین یا ساختمان و هم چنین ایجاد و تکمیل ساختمان مورد نیاز خود برسانند.

‌تبصره ۲ - وجوه حاصل از اراضی و ساختمان‌هایی که طبق مقررات این قانون به فروش می‌رسد در درجه اول در همان شهرستان و یا استانی به‌مصرف خواهد رسید که ملک در آن واقع شده باشد.

‌تبصره ۳ - سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها و بانک‌های دولتی که دارای اساسنامه یا مقررات قانونی خاصی باشند و هم چنین وزارت جنگ و‌وزارت منابع طبیعی بر طبق مقررات قانونی مربوط به خود عمل خواهند کرد.

‌تبصره ۴ - به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس قانون واگذاری اراضی و ابنیه دولتی به مؤسسات خیریه و درمانی و امدادی و فرهنگی و ورزشی‌مصوب ۱۳۴۳ و تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اصلاح قانون شهرداری‌ها از اراضی و ابنیه متعلق به خود که مورد احتیاج نباشد به مؤسساتی که در قوانین‌مذکور فوق ذکر شده بدون اخذ بها واگذار نماید.

‌تبصره ۵ - وزارت آبادانی و مسکن می‌تواند ساختمان دبستان‌ها را از محل وجوه حاصل از اجرای این قانون در شهرها توسط (‌کمیسیون ناظر سهم‌فرهنگ) موضوع قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴٫۳.۲۸ انجام دهد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه بیست و یکم بهمن ماه ۱۳۴۷ در جلسه روز پنج شنبه‌بیست و دوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی