قانون اجازه واگذاری مقداری از اراضی مقداری از اراضی قریه امیرآباد جهت گورستان اتباع ممالک متحده امریکای شمالی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه واگذاری مقداری از اراضی قریه امیرآباد جهت گورستان اتباع ممالک متحده آمریکای شمالی - مصوب ۲۵ خرداد ماه ۱۳۲۳

ماده واحده - وزارت دارایی مجاز است معادل ۲٫۸۳ هکتار از اراضی قریه امیرآباد واقع در حومه تهران را به انضمام مقدار کافی حق شرب از قنات‌امیرآباد که برای درختکاری آن زمین کافی باشد به منظور تأسیس گورستان برای اتباع ممالک متحده آمریکای شمالی به رایگان به دولت آمر به نمایندگی‌سفارت کبرای آن دولت در تهران واگذار نماید.

وزارت دارایی ترتیب افراز قریه امیرآباد یا تملک دودانگ سهمی مشاع از اراضی و قنات مذکور در بالا را که متعلق به اشخاص ثالث می‌باشد با موافقت‌مالکین و به قیمت عادله با تصویب هیأت وزیران خواهد داد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی