New Server

قانون اجازه واگذاری اراضی وزارت جنگ به کانون بازنشستگان نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه واگذاری اراضی وزارت جنگ به کانون بازنشستگان نیروهای مسلح شاهنشاهی -‌ مصوب ۱۳۴۸٫۱۰٫۲

‌ماده واحده - وزارت جنگ مجاز است برای احداث تأسیسات کانون بازنشستگان نیروهای مسلح شاهنشاهی در مرکز و شهرستانها از زمینهای‌متعلق به خود به کانون افسران و درجه‌داران بازنشسته نیروهای مسلح شاهنشاهی واگذار نماید، مشروط بر آن که از زمینهای مزبور و تمام تأسیساتی که‌در آن بوجود خواهد آمد به منظور احداث کانون استفاده شود و هر موقع کانون بازنشستگان از آن رفع نیاز نمود با تأسیسات مجاناً به وزارت جنگ‌مسترد گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۴۸٫۸.۲۶ در جلسه روز سه‌شنبه دوم دی ماه یک هزار و سیصد و‌چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی