قانون اجازه منظور نمودن موجودی حساب اندوخته کشور به جمع بودجه سال ۱۳۲۰

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم

قانون اجازه منظور نمودن موجودی حساب اندوخته کشور به جمع بودجه سال ۱۳۲۰ - مصوب ۸ مهر ماه ۱۳۲۰

ماده واحده - وزارت دارایی مجاز است کلیه پرداختهایی که در مدت سال ۱۳۲۰ از طرف شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران به عمل می‌آید وموجودی حساب اندوخته کشور را تا این تاریخ به جمع بودجه سال ۱۳۲۰ منظور و تعهدات حساب نامبرده را از محل بودجه تأمین نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه هشتم مهر ماه یک هزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری


نیز نگاه کنید به