New Server

قانون اجازه منظور نمودن بهای دوازده فروند هواپیمای خریداری از باشگاه هواپیمایی کشوری در بودجه سال ۱۳۲۲ وزارت پست و تلگراف

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم

قانون اجازه منظور نمودن بهای دوازده فروند هواپیما خریداری از باشگاه هواپیمایی کشوری در بودجه سال ۱۳۲۲ وزارت پست و تلگراف - مصوب ۱۸ اسفند ماه ۱۳۲۱

ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه می‌دهد پرداخت بهای دوازده فروند هواپیما متعلق به باشگاه هواپیمایی‌کشوری را از باشگاه خریداری نموده سه میلیون و نهصد هزار ریال بهای آن را در بودجه سال ۱۳۲۲ وزارت پست و تلگراف و تلفن منظور و پس ازتصویب بودجه آن وزارتخانه به باشگاه بپردازد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه هیجدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

نگاه کنید به