قانون اجازه منظور داشتن اعتبار خرید خانه‌های سفارتخانه‌های ایران در بودجه سنوات ۱۳۰۸ و ۱۳۰۹

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه منظور داشتن اعتبار خرید خانه‌های سفارتخانه‌های ایران در بودجه سنوات ۱۳۰۸ و ۱۳۰۹ - مصوب ۱۵ خرداد ماه ۱۳۰۷ شمسی

ماده واحده - وزارت مالیه مکلف است که در بودجه سنوات ۱۳۰۸ و ۱۳۰۹ هر یک صد و پنجاه هزار تومان برای اعتبار خرید خانه‌های‌سفارتخانه‌های دولت ایران در خارجه پیش‌بینی نماید.

وزارت مالیه مجاز است که در حدود این مبلغ تعهدات لازم را برای پرداخت اقساط سنواتی خانه‌هایی که خریداری می‌شود بنماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه پانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا