قانون اجازه مصرف یک صد و پنجاه میلیون ریال جهت راه‌سازی و ساختمان و تکمیل ابنیه دولتی از محل صرفه‌جویی بودجه ۱۳۲۹ و درآمد عمومی کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قانون اجازه مصرف یکصد و پنجاه میلیون ریال جهت راه‌سازی و ساختمان و تکمیل ابنیه دولتی از محل صرفه‌جویی‌بودجه سال ۱۳۲۹ و درآمد عمومی کشور - مصوب ۳۰ آبان ماه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی و ۱۳ آبان ۱۳۲۹ مجلس سنا


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود تا میزان یکصد و بیست میلیون ریال برای مصارف ساختمان و تکمیل ابنیه دولتی و مبلغ سی‌میلیون ریال جهت راه‌سازی علاوه بر اعتبار منظور در ردیف (۶۶) بودجه هزینه سال ۱۳۲۹ کل کشور مطابق صورت جزئی که به تصویب کمیسیون‌بودجه می‌رسد از محل صرفه‌جویی بودجه سال ۱۳۲۹ و درآمد عمومی کشور تأمین و پرداخت نماید.


تبصره - اعتبارات ساختمانی و راه‌سازی ۱۳۲۹ تا آخر سال ۱۳۳۰ قابل مصرف می‌باشد.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره‌است در جلسه سی‌ام آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه سیزدهم آبان ماه ۱۳۲۹ مورد تأیید مجلس سنا واقع شده‌است

منبع

قانون اجازه مصرف یکصد و پنجاه میلیون ریال جهت راه‌سازی و ساختمان و تکمیل ابنیه دولتی از محل صرفه‌جویی‌بودجه سال ۱۳۲۹ و درآمد عمومی کشور