قانون اجازه مصرف مانده اعتبار پاداش و ده درصد سود ویژه سال ۱۳۴۱ روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون اجازه مصرف مانده اعتبار پاداش و ده درصد سود ویژه سال ۱۳۴۱ روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی - مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی. این قانون در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

به استناد ماده واحده مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲ ماده واحده ذیل تصویب می‌شود:

ماده واحده - وزارت دادگستری مجاز است مبلغ ششصد و هشتاد و چهار هزار و پانصد ریال (۶۸۴۵۰۰ ریال) مانده اعتبار پاداش و ده درصد سودویژه سال ۱۳۴۱ روزنامه رسمی کشور را به مصارف زیر برساند:

۱ - پاداش ۱۳۸ نفر از کارگران شاغل وزارت دادگستری ۱۳۸۰۰۰ ریال

۲ - تکمیل کتابخانه وزارت دادگستری ۵۴۶۵۰۰ ریال

قانون بالا که مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۴۴٫۲.۱۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی