قانون اجازه مصرف سی میلیون ریال از محل صرفه‌جویی‌های کل کشور در سال ۱۳۲۹ جهت ساختمان راه اهواز به شیراز

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قانون اجازه مصرف سی میلیون ریال از محل صرفه‌جویی‌های کل کشور در سال ۱۳۲۹ جهت ساختمان راه اهواز به شیراز - مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی و ۲ دی ۱۳۲۹ مجلس سنا


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ سی میلیون ریال از محل صرفه‌جوییهای کل کشور در سال جاری در اختیار وزارت راه‌بگذارد تا به مصرف ساختمان راه شیراز به اهواز برساند.

اعتبار نامبرده قابل انتقال به سال بعد بوده و آنچه در سال جاری خرج نشود در سال بعد قابل مصرف می‌باشد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه یکشنبه بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه دوم دی ماه ۱۳۲۹ مجلس سنا تأیید شده‌است