قانون اجازه مصرف بودجه سال ۱۳۲۹ وزارت فرهنگ طبق مصوبات شماره ۴ کمیسیون بودجه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه مصرف بودجه سال ۱۳۲۹ وزارت فرهنگ طبق مصوبات شماره ۴ کمیسیون بودجه - مصوب ۱۶ مرداد ماه ۱۳۲۹


ماده واحده - وزارت دارایی مجاز است کلیه اعتبارات سال جاری وزارت فرهنگ و دانشگاه را اعم از حقوق و مزایا و هزینه تأسیس و تکمیل‌مدارس و آموزشگاههای حرفه‌ای و صنعتی و کشاورزی دانشگاه و دانشکده‌های شهرستانها و بیمارستانهای وابسته به آن (‌و تهیه کتاب برای محصلین‌چهار سال اول ابتدایی) و سایر هزینه‌ها به میزانی که مورد رسیدگی و موافقت کمیسیون بودجه واقع گردیده طبق صورتی که وزارت فرهنگ تهیه وتسلیم خواهد نمود از محل درآمد کل کشور تأمین و تأدیه نماید.


تبصره - در تأسیس مدارس جدید مدارس حرفه‌ای و کشاورزی مقدم بر مدارس معمولی می‌باشد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و یک تبصره‌است در جلسه روز دوشنبه شانزدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه مجلس شورای ملی به‌تصویب رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

ماده واحده بالا در جلسه پانزدهم مرداد ماه ۱۳۲۹ و تبصره آن در جلسه بیست و ششم مهر ماه ۱۳۲۹ مورد تأیید مجلس سنا واقع شده‌است