قانون اجازه مبادله قرارداد بازرگانی ایران و آلمان

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم

قانون اجازه مبادله قرارداد بازرگانی ایران و آلمان - مصوب ۳۰ آذر ماه ۱۳۳۴

ماده واحده - مجلس شورای ملی قرارداد بازرگانی ایران و آلمان را که مشتمل بر ده ماده و دو فهرست و صورت کالا و هشت نامه و دو نمونه‌گواهی‌نامه مبدأ می‌باشد و در تاریخ چهارم آذر ماه ۱۳۲۹ بین دولتین ایران و آلمان به امضاء رسیده‌است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به‌دولت می‌دهد.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضمیمه‌است در جلسه پنجشنبه سی‌ام آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی - امان‌الله اردلان

قانون بالا در جلسه روز چهارشنبه ۸ آبان ماه ۱۳۳۰ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.

موافقتنامه بین دولت ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان

موافقتنامه بین دولت ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان راجع به مبادله کالا دولت ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان نظر به این که مایل هستند روابط بازرگانی بین دو کشور را تا سر حد امکان تسهیل کرده توسعه دهند در مواردذیل توافق حاصل کرده‌اند:

ماده ۱ - مبادله کالا بین ایران و جمهوری فدرال آلمان بر طبق مقررات مربوط به واردات و صادرات مجری در هر یک از دو کشور بر اساس صورتهای‌الف و ب و ضمیمه این موافقتنامه صورت خواهد گرفت.

ماده ۲ - دولت ایران برای کالاهای مذکور در صورت ب و در حدود مبالغ تعیین شده اجازه ورود خواهد داد همچنین دولت جمهوری فدرال آلمان برای‌کالاهای مذکور در صورت الف و در حدود مبالغ تعیین شده اجازه ورود خواهد داد محدودیت ورود این کالاها اصولاً ممکن نیست مگر آن که‌کمیسیون مختلط که در ماده ۷ این موافقتنامه پیش‌بینی شده‌است آن را پیشنهاد کند و مقامات صالح دو کشور آن را تصویب نمایند.

هر گاه مبالغ پیش‌بینی شده در قسمت اول صورتهای الف و ب تماماً مورد استفاده قرار گرفت به خودی خود ۲۵% بر آنها افزوده خواهد شد مشروط برآن که این افزایش حداکثر مانده حساب مجاز پیش‌بینی شده در قرارداد پرداخت را بیش از ۵۰% بالا نبرد. به علاوه کمیسیون مختلط می‌تواند موافقت‌کند که سهمیه‌های افزایش یافته مجدداً ترقی داده شود همچنین می‌تواند تصمیم بگیرد مبالغ استفاده نشده را جزئاً یا کلاً از فصلی به فصل دیگر انتقال‌دهد و این اقدام را در مورد مبالغ مذکور در قسمت دوم صورتهای الف و ب نیز می‌تواند به عمل آورده علاوه بر این کمیسیون مختلط می‌تواند واردات‌اضافی را اجازه دهد اگر چه مبالغ مربوط قبلاً افزایش یافته یا انتقال داده شود باشد.

طرفین مراقبت خواهند کرد در موارد تخصیص ارز لازم بابت اجرای سفارش‌هایی که در حدود این قرارداد انجام می‌شود تصمیمات محدودکننده گرفته‌نشود.

ماده ۳ - طرفین مراقبت خواهند کرد که نسبت به واردات و صادرات کالاهای پیش‌بینی شده در صورتهای الف و ب در حدود مبالغ تعیین شده‌محدودیتی وقوع نیابد.

ماده ۴ - در مورد صدور پروانه‌های ورود و صدور کالا مقامات صلاحیتدار طرفین مقرراتی سخت‌تر از آنچه نسبت به هر کشور دیگر اعمال می‌شوداجرا نخواهد کرد.

ماده ۵ - کالاهایی به موجب این قرارداد کالای آلمانی شناخته می‌شود که در خاکًً آلمان تولید شده یا در آنجا عملیات نهایی صنعتی صورت گرفته باشد که از نظراقتصادی مورد قبول بوده و تغییر اساسی در ماهیت کالا به وجود آورده باشد. کالاهایی به موجب این قرارداد کالای ایرانی شناخته می‌شود که در خاک‌ایران تولید شده یا در آنجا نسبت به آن عملیات نهایی صورت گرفته باشد که از نظر اقتصادی مورد قبول بوده و تغییر اساسی در ماهیت کالا به وجودآورده باشد.

برای اثبات مبدأ کالا طرفین ارائه گواهینامه مبدأ کلاً را مطالبه خواهند کرد این گواهینامه باید توسط مقامات صلاحیتدار طرفین تنظیم و به وسیله‌مقامات رسمی طبق مقررات تصدیق شده باشد.

گواهینامه‌های مبدأ طبق نمونه‌های ضمیمه این موافقتنامه تنظیم خواهد شد.

ماده ۶ - پرداختهای مربوط به معاملاتی که در مدت اعتبار این قرارداد صورت می‌گیرد بر طبق مفاد موافقتنامه پرداختی که اکنون مجری است صورت‌خواهد گرفت.

صورتحسابها ممکن است به ریال یا دویچه مارک یا هر پول دیگری تنظیم شود.

ماده ۷ - برای بررسی توسعه روابط اقتصادی دو کشور و به منظور تهیه پیشنهادهایی که باعث تسهیل آن باشد یا حل مشکلاتی که احیاناً در ضمن‌اجرای این موافقتنامه بروز کند کمیسیون مختلطی مرکب از نمایندگان ایران و آلمان به تقاضای یکی از دو دولت در مدت مناسبی تشکیل خواهد شد.

ماده ۸ - قراردادهای معامله که بر طبق مفاد این موافقتنامه منعقد گردد ولی در انقضای این موافقتنامه هنوز کاملاً به انجام نرسیده باشد بایستی بر طبق‌مقررات همین موافقتنامه به موقع اجرا گذاشته شود مگر آن که در متن قرارداد معامله ترتیب اجرای دیگری پیش‌بینی شده باشد.

ماده ۹ - طرفین موافقت دارند به محض این که ممکن شود قراردادی را که بین ایران و آلمان راجع به حمایت پروانه‌های اختراع و علائم کارخانجات یاعلائم تجارتی و اسامی تجارتی و طرحها و حقوق مالکیت صنایع ظریفه و حقوق ادبی در ۲۴ فوریه ۱۹۳۰ منعقد شده‌است دوباره به موقع اجرابگذارند.

ماده ۱۰ - این موافقتنامه و ضمائم آن از روزی که به وسیله طرفین امضاء شود به موقع اجراء گذارده خواهد شد و تا ۳۰ نوامبر ۱۹۵۱ به قوت خود باقی‌خواهد بود و به خودی خود برای دوره‌های یکساله تمدید خواهد گردید مگر آن که یکی از طرفین سه ماه قبل از انقضای هر دوره آن را فسخ کند.

این قرارداد در تاریخ در تحریر شده و در چهار نسخه که دو نسخه آن به فرانسه و دو نسخه دیگر به آلمانی است تنظیم گردیده و دو متن‌فرانسه و آلمانی متساویاً معتبر خواهد بود.

از طرف دولت ایران از طرف جمهوری فدرال آلمان

پاراف دکتر شهید نورایی پاراف دکتر راینهارت

ضمیمه ۱ موافقتنامه بازرگانی بین ایران و آلمان

صورت (‌الف)

صادرات کالای ایران به آلمان

کالا مبلغ به هزار دلار

قسمت اول:

..................

۱ - دانه روغنی - روغنهای نباتی علوفه و غلات (‌گندم جو و غیره) برنج - پوست کنده یا با پوست - سبوس - روده گوسفندی - محصولات فلاحتی مختلف ۶۵۰۰

۲ - خشکبار - خرما و فندق ۶۴۰۰ ۳ - سنگ مس و سرب و روی و همچنین ذوب شده آنها - روده و چربی برای مصرف صنعتی - فضولات استخوان و چرم - تریاک خام - موم عسل - صمغ‌ها ۲۱۰۰

۴ - پوست گوسفند - میش - بز و حیوانات کوچک دیگر - خام و نیمه ساخته - (‌میشن و تیماج) پوست بره ایرانی ۳۵۰۰ ۵ - موی خوک - پنبه - پشم و موی حیوانات - ابریشم خام ۴۷۰۰ ۶ - محصولات صنعتی مختلف ۱۲۵۰

...............................

۲۴۴۵۰

قسمت دوم:

..............................

سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی ۲۵

داروهای خام - قلیائیات منجمله مغز و هسته زردآلو ۵۰۰

مواد شیمیایی دیگر ۷۵

چوب و تیر اره شده ۲۰۰

صدف ۵۰

فرش ۱۰۰۰

.......................................

جمع قسمت اول و دوم ۲۶۳۰۰

ضمیمه ۲ موافقتنامه بازرگانی ایران و آلمان

صورت (ب)

واردات ایران از آلمان

کالا مبلغ به هزار دلار

قسمت اول:

..........................

۱ - رازک - جو (‌مالت) محصولات مختلف غذایی منجمله مخمر- اسانس و اسانسهای معطر - حیوانات تخمی - محصولات فلاحتی مختلف منجمله تخم چغندر قند ۱۵۰

۲ - موتور با احتراق داخلی قسمت اعظم موتور دیزل - ماشین برای ساختمان (‌اقسام جرثقیل و ترانسپرتر دوباند) - ماشین برای صنایع معدنی مانند ماشین سوراخ‌کننده معادن و ماشین تهیه سنگ معدن و ذغال - تلمبه - دستگاه فشردن هوا - ابزار فشردن هوا - ماشینهای یخچال - کارخانه‌های سیمان - ماشینهای فلاحتی و تراکتور - ماشینهای صنایع نساجی منجمله ماشین خیاطی - ماشینهای صنایع کفاشی و چرم‌سازی - ماشین‌های صنایع غذایی و تهیه اسپسیالیته - ماشینهای کاغذسازی و چاپ - ماشینهای دفتری منجمله ماشین حساب و ماشین پلی‌کپی - لوازم لوله‌کشی و شیر آب از هر قبیل - اسباب برای مؤسسات آتش نشانی - ماشینهای که در بالا ذکر نشده منجمله لوازم یدکی و لوازم فرعی - اتومبیل مانند اتومبیل سواری و باری و اتوبوس و اتاقهای آنها - قطعات و لوازم یدکی اتومبیل - لوازم برقی اتومبیل و لوازم موتورهای دیزل - دوچرخه مانند دوچرخه پایی - موتورسیکلت و سایدکار و دوچرخه موتوردار و قطعات و لوازم آنها ۶۰۰۰

۳ - ساختمانهای فلزی از هر قبیل مانند پل - اسکلت فلزی - ساختمانهای هیدرولیک فولادی - (‌سدواکلوز) دکل - صفحات دوار و دستگاه نقاله - دیگ بخار - انبار و مخزن - لوله‌های انتقال - دستگاههای حرارت مرکزی - سوزن‌ها و چند راههای راه‌آهن - دستگاههای حرارت و تهویه و تنظیم حرارت و قطعات منفصل و یدکی همه آنها - اتاقهای راه‌آهن مانند اتاق مسافر - اتاق خواب - اتاق غذاخوری - اتوموتریس اتاق باری و اتاقهای مخصوص - لوکوموتیو و قطعات یدکی - لوکوموتیو دیزل - اتاق برای راه‌آهن باریک و راه‌آهنهای صنعتی و قطعات آنها - قایقهای ماهیگیری و راهنما و غیره ۳۶۰۰

۴ - ماشینهای تولید و توزیع برق - ترانسفورماتور - ماشین‌های تنظیم‌کننده جریان - موتور برق - تأسیسات کوپلاژ - کنتورهای برق - لوازم تأسیسات و کابل و سیم - لوازم تلگراف و تلفن بیسیم - الکترو آکوستیک - دستگاههای فرستنده دستگاههای گیرنده و لوازم - اشیاء برقی طبی و خانگی - محصولات دیگر صنایع برق که ذکر نشده _ اشیاء آهنی و فولادی به شکل سیم و ورق مانند انواع سیم و اشیاء سیمی - سیم فولادی - ورقهای فولادی - لوله‌های دقیق - اشیاء فولادی قالبی مانند دهانه لوله‌ها بلوک کابل - وزن و کریک - فنر و زنجیر از هر قبیل - بیل و کلنگ ۴۰۰۰

۵ - محصولات شیمیایی غیر آلی منجمله ذغال مخصوص - مواد رنگی آلی - متفرعات نساجی برای رنگرزی و چرم‌سازی - رنگهای معدنی و چایخانه و لاک و رنگهای لاکی و رنگ برای کشتی - مواد رنگی فریت (‌خمیر شیشه‌گری) - مواد مذاب برای شیشه‌گری و میناسازی و چینی‌سازی - مواد شیمیایی برای داروسازی و اسپسیالیته - محصولات شیمیایی برای تجزیه و تهیه رآکتیف - مواد شیمیایی آلی مانند مواد حلال و - پلاستیفیان - مواد اولیه برای تهیه لاک - عطریات ترکیبی - مواد دباغی و کرمی - محصولات فیتوسالی تر و حشره‌کش و حافظ چوب - محصولات شیمیایی عکاسی مانند کاغذ - پلاک - فیلم و مواد شیمیایی - لوازم دفتری شیمیایی و مداد - مواد شیمیایی دیگر از جمله کود شیمیایی ازتی _ محصولات کائوچویی از هر قبیل مانند محصولات کائوچویی نرم و سخت برای حوائج فنی و حراجی - کفش و پارچه لاستیکی - طایر از هر قبیل برای اتومبیل - محصولات پنبه کوهی - سیمان معمولی و رنگی - محصولات روغنی معدنی به استثنای مواد سوختی ۲۵۰۰

۶ - محصولات صنعتی مختلف ۷۵۰

..........................................................

۱۷۰۰۰

قسمت دوم:

............................

۱ - محصولات مکانیکی دقیق و آلات بصری (‌علمی و انسانی) - دستگاههای عکاسی و سینما و لوازم یدکی فرعی - ابزار نقاشی و حساب - کنتور گاز و آب - لوازم و دستگاههای جراحی برای دندانسازی و دامپزشکی - ساعت ۵۰۰

۲ - محصولاتی که از آهن و ورق آهن و فلزات دیگر ساخته شده مانند اشیاء آهنی و فولادی - اشیاء فلزی غیر آهنی و از فلزات قیمتی - لوازم موسیقی - لوازم ورزش ۱۵۰۰

۳ - نخ ابریشم مصنوعی - منسوجات ابریشم مصنوعی - پشمی - پنبه‌ای - کتانی - تخم ابریشم مصنوعی و پشمی و پنبه‌ای برای خرده‌فروشی - مخمل و بادله - روبان - تور و اشیاء علاقه‌بندی - پارچه ابریشم مصنوعی و حریر - پارچه پشمی و پارچه برای کفاشی پارچه نخی و پشم مصنوعی - سفید - رنگی - باسمه - و با نخ رنگ شده - پارچه برای صحافی - برای نقشه‌برداری و پارچه‌های دیگر برای حوائج فنی - کلاه و کلاه نیمه ساخته - پشم سلولز (مصنوعی) ۳۰۰۰

۴ - صفحات الیاف چوبی (‌صفحات عایق و سخت) - اشیاء چوبی کار شده مانند قرقره چوبی از انواع چوبها - برس و قلم مو - اشیاء چوب‌پنبه - ارگ - پیانو - دکمه - کاغذ مقوا - محمولات باسمه ۲۵۰

۵ - شیشه آلات - بلور آلات - چینی برای اثاثیه خانه - لوازم صحی ساختمانی و چینی آلات دیگر - انواع سنباده ۲۳۰

۶ - مواد پلاستیکی مصنوعی و محصولات آن - چرم مصنوعی - مشمع - لینولئوم ۲۸۰

۷ - جرم - دستکش چرمی ۴۰

۸ - محمولات متورق از جمله ورق فولاد - قطعات آهن ریخته‌گری - لوازم چرخها - لوله‌ها. ۲۰۰۰

۹ - محصولات ریخته‌گری ۱۰۰۰

۱۰ - محصولات نیمه ساخته فلزات غیر آهنی و آلیاژ آنها مانند ورق فلزات و نوارهای فلزی و گرد فلزات و لوازم دستگاههای حرارت و لوازم مقاومت برقی و صفحات فلزی - ملقمه - فلزات گرانبها ۵۰۰

....................................

۹۳۰۰

.................................

قسمت اول ۱۷۰۰۰

قسمت دوم ۹۳۰۰

...................................

جمع ۲۶۳۰۰

ضمیمه ۳ موافقتنامه بازرگانی ایران و آلمان

نمونه گواهینامه مبدأ برای صدور کالا از ایران به آلمان آلمان

.................................... گواهینامه مبدأ


فرستنده:..................................................

نام.......................................................

نشانی.....................................................

خیابان....................................................


شرح کالا...................................................

بسته‌بندی.................................................

تعداد بسته‌ها..............................................

علائم و شماره‌ها............................................

وزن........... خالص.............. غیر خالص..............

ارزش.......... سیف.......................................

وسیله باری


اداره کل گمرک ایران گواهی می‌دهد که کالاهای مذکور در فوق ایرانی می‌باشد.


به تاریخ..........................


ضمیمه ۴ موافقتنامه بازرگانی ایران و آلمان نمونه گواهینامه مبدأ برای صدور کالا از آلمان به ایران ایران


گواهینامه مبدأ


فرستنده:..................................................

نام.......................................................

نشانی.....................................................

خیابان....................................................


شرح کالا...................................................

بسته‌بندی.................................................

تعداد بسته‌ها..............................................

علائم و شماره‌ها............................................

وزن........... خالص.............. غیر خالص..............

ارزش.......... سیف.......................................

وسیله باری


اتاق بازرگانی........... گواهی می‌دهد که کالاهای مذکور در فوق آلمانی می‌باشد.

به تاریخ..........................

نامه ۲ الف ضمیمه موافقتنامه بازرگانی ایران و آلمان

موضوع رقم مربوط به فولاد

آقای رییس

هیأت نمایندگی آلمان نتوانسته‌است تمایل ایران را نسبت به افزایش رقم مربوط به محصولات فولادی و ذوب شده تا چهار میلیون دلار انجام دهد. عطف به اظهارات اینجانب ضمن مذاکراتی که امروز خاتمه یافته‌است لازم می‌دانم تأکید کنم که ایران به محصولات مذکور خیلی بیش از رقم مذکور درفوق احتیاج دارد و آلمان باید فروشنده عمده این کالا به ایران شناخته شود. به این جهت ممنون خواهم شد اگر بتوانید از مقامات صلاحیتدار آلمانی‌افزایش رقم مربوط به آن را لااقل تا چهار میلیون دلار تحصیل نمائید.

خواهشمند است آقای رییس احترامات فائقه مرا بپذیرند.

امضاء دکتر علی امینی

آقای دکتر هرمان راینهارت رییس هیأت نمایندگی آلمان

نامه ۲ ب ضمیمه موافقتنامه بازرگانی ایران و آلمان

موضوع: رقم مربوط به فولاد

افتخار دارم وصول نامه امروز شما را به شرح ذیل است اعلام دارم:

"هیأت نمایندگی آلمان نتوانسته‌است تمایل ایران را نسبت به افزایش رقم مربوط به محصولات فولادی و ذوب شده تا چهار میلیون دلار انجام دهد. عطف به اظهارات اینجانب ضمن مذاکراتی که امروز خاتمه یافته‌است لازم می‌دانم تأکید کنم که ایران به محصولات مذکور خیلی بیش از رقم مذکور درفوق احتیاج دارد و آلمان باید فروشنده عمده این کالا به ایران شناخته شود. به این جهت ممنون خواهم شد اگر بتوانید از مقامات صلاحیتدار آلمانی‌افزایش رقم مربوط به آن را لااقل تا چهار میلیون دلار تحصیل نمائید".

اینجانب ضمن مذاکرات عللی را که فعلاً به دولت آلمان اجازه نمی‌دهد تمایل شما را راجع به افزایش رقم مربوط به فولاد انجام دهد تشریح نمودم. معهذا اقدام خواهم کرد که این موضوع مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد و تصور می‌کنم به محض اینکه تولید مصالح مربوط به محصولات فولادی وذوب شده آماده برای صادرات عمومی آلمان اضافه شود و در نتیجه مشکلات فعلی برطرف گردد افزایش رقم مزبور امکان‌پذیر باشد.

خواهشمند است احترامات فائقه مرا بپذیرند.

امضاء - دکتر راین‌هارت

جناب آقای دکتر امینی رییس نمایندگی ایران

نامه ۳ الف ضمیمه موافقتنامه بازرگانی ایران و آلمان

موضوع: محصولات نیمه تمام از فلزات غیر آهنی

آقای رییس

در صورت ب (‌ضمیمه ۲ موافقتنامه مربوط به مبادله کالا امروز پاراف شده‌است) رقمی برای محصولات نیمه تمام از فلزات غیر آهنی تا مبلغ ۵۰۰۰۰۰‌دلار گنجانده شده‌است.

این مبلغ به طوری که شفاهاً اظهار داشته‌ام صریحاً غیر کافی و بدون در نظر گرفتن واردات همین کالا در سال جاری به ایران‌می‌باشد برای انجام تمایل دولت جمهوری فدرال آلمان بود که دولت ایران لازم دانست این واردات اضافی را به شما اجازه دهد.

ممنون خواهم شد چنانچه بتوانید موافقت مقامات صلاحیتدار آلمان را نسبت به اضافه مبلغی تا میزان ۸۰۰۰۰۰ دلار جلب نمائید تا این که در این زمینه‌مهم نیز تنزلی مهم در تحویل کالاهای آلمانی به ایران رخ ندهد.

خواهشمند است آقای رییس احترامات فائقه مرا بپذیرند.

امضاء دکتر علی امینی

آقای دکتر هرمان راینهارت رییس هیأت نمایندگی آلمان

نامه ۳ ب ضمیمه موافقتنامه بازرگانی ایران و آلمان

موضوع: محصولات نیمه تمام از فلزات غیر آهنی

جناب آقا

افتخار دارم از وصول نامه امروز شما را که به شرح ذیل است اعلام دارم:

"در صورت ب (‌ضمیمه ۲ موافقتنامه مربوط به مبادله کالا امروز پاراف شده‌است) رقمی برای محصولات نیمه تمام از فلزات غیر آهنی تا مبلغ۵۰۰۰۰۰ دلار گنجانده شده‌است.

این مبلغ به طوری که شفاهاً اظهار داشته‌ام صریحاً غیر کافی و بدون در نظر گرفتن واردات همین کالا در سال جاری‌به ایران می‌باشد برای انجام تمایل دولت جمهوری فدرال آلمان بود که دولت ایران لازم دانست این واردات اضافی را به شما اجازه دهد.

ممنون خواهم شد چنانچه بتوانید موافقت مقامات صلاحیتدار آلمان را نسبت به اضافه مبلغی تا میزان ۸۰۰۰۰۰ دلار جلب نمائید تا این که در این زمینه‌مهم نیز تنزلی در تحویل کالاهای آلمانی به ایران رخ ندهد".

من از مفاد آن اطلاع حاصل کردم و حتی‌القوه سعی خواهم کرد که رقم مربوط به محصولات نیمه تمام از فلزات غیر آهنی از مبلغ ۵۰۰۰۰۰ دلار تعیین‌شده اضافه‌تر شود.

خواهشمند است احترامات فائقه مرا بپذیرند.

امضاء - دکتر راین‌هارت

جناب آقای دکتر امینی رییس نمایندگی ایران

نامه ۴ الف ضمیمه موافقتنامه بازرگانی ایران و آلمان

موضوع: انتقال مبالغ پیش‌بینی شده برای کالاها

آقای رییس

بنا به پیشنهاد هیأت نمایندگی آلمان ارقامی در صوت ب قید شده‌است که بیش از احتیاج ایران به کالاهای مربوطه می‌باشد و به نظر هیأت نمایندگی‌ایران تماماً مورد استفاده قرار نخواهد گرفت از طرف آلمان امکان ورود بیشتری به ایران موجود است و ارقام پیش‌بینی شده کنونی غیر کافی به نظرمی‌رسد.

هیأت نمایندگی ایران تصور می‌کند لازم باشد ارقام مذکور در اولین جلسه کمیسیون مختلط پیش‌بینی شده در ماده هفت موافقتنامه مربوط به مبادلات‌کالا با در نظر گرفتن مشاهداتی که در خلال مدت به عمل می‌آید مورد تجدید نظر قرار گرفته و به ارقام دیگری که در جمله دوم به بعد بند چهار از ماده‌دو ذکر شده‌است منتقل گردد.

خواهشمند است احترامات فائقه مرا بپذیرند.

امضاء - دکتر امینی

جناب آقای دکتر هرمان راینهارت رییس هیأت نمایندگی آلمان

نامه ۴ ب ضمیمه موافقتنامه بازرگانی ایران و آلمان

موضوع: انتقال مبالغ پیش‌بینی شده برای کالاها

جناب آقا

افتخار دارم وصول نامه امروز شما را که به شرح ذیل اعلام دارم:

بنا به پیشنهاد هیأت نمایندگی آلمان ارقامی در صوت ب قید شده‌است که بیش از احتیاج ایران به کالاهای مربوطه می‌باشد و به نظر هیأت نمایندگی‌ایران تماماً مورد استفاده قرار نخواهد گرفت از طرف دیگر هیأت نمایندگی ایران اظهار داشته‌است که برای بعضی از محصولات آلمانی امکان ورودبیشتری به ایران موجود است و ارقام پیش‌بینی شده کنونی غیر کافی به نظر می‌رسد.

هیأت نمایندگی ایران تصور می‌کند لازم باشد ارقام مذکور در اولین جلسه کمیسیون مختلط پیش‌بینی شده در ماده هفت موافقتنامه مربوط به مبادلات‌کالا با در نظر گرفتن مشاهداتی که در خلال مدت به عمل می‌آید مورد تجدید نظر قرار گرفته و به ارقام دیگری که در جمله دوم به بعد بند چهار از ماده‌دو ذکر شده‌است منتقل گردد.

من با شما موافقت دارم که در اولین جلسه کمیسیون مختلط ارقام مذکور در فوق که در خلال مدت عدم استفاده از آن مشاهده‌است به ارقام دیگری‌انتقال داده شوند.

خواهشمند است احترامات فائقه مرا بپذیرند.

امضا دکتر - راین‌هارت

جناب آقای دکتر امینی رییس هیأت نمایندگی ایران

نامه ۵ الف ضمیمه موافقتنامه بازرگانی ایران و آلمان

موضوع: شمول نواحی غربی برلن بزرگ

جناب آقا

به مناسبت امضای موافقتنامه مربوط به مبادلات کالا و موافقتنامه پرداخت که امروز به امضاء رسیده‌است دولت جمهوری فدرال آلمان و دولت ایران‌موافقت حاصل کردند نظر به وضع حقوقی مخصوص سه ناحیه غربی برلن بزرگ کلیه مفاد موافقتنامه مربوط به مبادلات کالا و موافقتنامه پرداخت به‌تاریخ امروز به نواحی اشغالی آمریکا و انگلیس و فرانسه نیز مجری گردد.

خواهشمند است احترامات فائقه مرا بپذیرند.

امضاء - دکتر راین هارت

جناب آقای دکتر امینی رییس هیأت نمایندگی آلمان

نامه ۵ ب موافقتنامه بازرگانی ایران و آلمان

موضوع: شمول نواحی غربی برلن بزرگ

آقای رییس

به مناسبت امضای موافقتنامه مربوط به مبادلات کالا و موافقتنامه پرداخت که امروز به امضاء رسیده‌است دولت جمهوری فدرال آلمان و دولت ایران‌موافقت حاصل کردند نظر به وضع حقوقی مخصوص سه ناحیه غربی برلن بزرگ کلیه مفاد موافقتنامه مربوط به مبادلات کالا و موافقتنامه پرداخت به‌تاریخ امروز نسبت به نواحی اشغالی آمریکا و انگلیس و فرانسه نیز مجری گردد.

خواهشمند است احترامات فائقه مرا بپذیرید.

امضاء - دکتر علی امینی

آقای دکتر هرمان راینهارت رییس هیأت نمایندگی آلمان

موافقت‌نامه فوق که مشتمل بر ده ماده و دو فهرست و صورت کالا و هشت نامه و دو نمونه گواهی‌نامه مبدأ است در جلسه پنجشنبه سی‌ام آذر ماه۱۳۳۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی - امان‌الله اردلان