قانون اجازه مبادله قرارداد الحاقی به قرارداد فروش نفت و گاز مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۳۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز

لایحه قانونی اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۳۳ - مصوب ۲۷ دی ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۳۰ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا.


‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

‌قانون بالا در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۴۳٫۱۰٫۳۰ به تصویب مجلس سنا رسیده است

ماده واحده - قرارداد الحاقی به قرارداد فروش نفت و گاز مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۳۳ که مشتمل بر نه ماده و یک ضمیمه و موافقتنامه پیوست آن‌می‌باشد و به امضای دولت ایران و شرکت ملی نفت ایران به عنوان طرفهای اول و شرکتهای مفصلهْ ‌الاسامی زیر:

‌گالف اویل کورپوریشن

‌سوکونی موبیل اویل کمپانی اینکورپوریتد.

‌استاندارد اویل کمپانی.

‌استاندارد اویل کمپانی آو کالیفرنیا.

‌تکساکو اینکورپوریتد.

‌دی بریتیش پترولیوم کمپانی لیمیتد.

‌باتافسه پترولیوم ماتشاپای ن.‌و.

‌کمپانی فرانسز ده پترول.

‌گالف اینترنشنال کمپانی

‌موبیل اویل ایران اینکورپوریتد.

‌اسو تریدینگ کمپانی آو ایران.

‌ایران کالیفرنیا اویل کمپانی

‌تکساکو ایران لیمیتد.

‌ندرلندز ایرانز آردولی هاندل ماتشاپای (‌ندرلندز ایرانین اویل تریدینگ کمپانی) ن.‌و.

‌اویل تریدینگ کمپانی (‌ایران لیمیتد)

‌امریکن ایندیپندنت اویل کمپانی.

‌دی آتلانتیک ریفاینینگ کمپانی.

‌گتی اویل کمپانی.

‌ریچفیلد اویل کورپوریشن.

‌سیگنال اویل اند گس کمپانی.

‌دی استاندارد اویل کمپانی (‌اوهایو)

‌تایدواتر اویل کمپانی

‌آمریکن ایندیپندنت اویل کمپانی آو ایران.

‌ایران آتلانتیک کمپانی.

‌پاسیفیک وسترن ایران لیمیتد.

‌ریچفیلد ایران اویل کمپانی.

‌سیگنال اینترنشنال.

‌سوهایو ایران تریدینگ کمپانی.

‌تایدواتر ایران لیمیتد

‌کالتکس ایران لیمیتد

‌سن‌جاسینتو ایسترن کورپوریشن

‌کانتیننتال اویل کمپانی

‌ایرانز آردولی اکسپلوراتی ان پرودکتی ماتشاپای (‌شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت ایران) ن.‌و.

‌ایرانز آردولی رافیناج ماتشاپای. (‌شرکت سهامی تصفیه نفت ایران) ن.‌و.

‌به عنوان طرفهای دوم رسیده است تصویب و به دولت اجازه اجراء و مبادله آن داده می‌شود.

‌قانون بالا که مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضمیمه است در جلسه روز یکشنبه بیست و هفتم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب‌ مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

‌قانون بالا در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۴۳٫۱۰٫۳۰ به تصویب مجلس سنا رسیده است

قرارداد الحاقی

‌این قرارداد الحاقی بین ایران از طریق دولت شاهنشاهی ایران و شرکت ملی نفت ایران (‌شرکتی که طبق قوانین ایران تشکیل یافته و وجود دارد) به‌عنوان طرفهای اول و شرکتهای نامبرده زیر به عنوان طرفهای دوم منعقد شده است:

‌گالف اویل کورپوریشن

Gulf Oil Corporation

(‌شرکتی که طبق قوانین پنسیلوانیای ممالک متحده آمریکا تشکیل یافته و وجود دارد)

‌و

‌سوکونی موبیل اویل کمپانی اینکورپوریتد.

Socony Mobil Oil Company, Inc

‌شرکتی که طبق قوانین نیویورک ممالک متحده آمریکا تشکیل یافته و وجود دارد

‌و

سابقاً سوکونی واکیوم اویل کمپانی اینکورپوریتد Socony Vacuum Oil Company Incorporatedنامیده می‌شد)

‌و

‌استاندارد اویل کمپانی

Standard Oil Company

(‌شرکتی که طبق قوانین نیوجرزی ممالک متحده آمریکا تشکیل یافته و وجود دارد)

‌و

‌استاندارد اویل کمپانی آو کالیفرنیا

Standard Oil Company of California

‌شرکتی که طبق قوانین دلاوار ممالک متحده آمریکا تشکیل یافته و وجود دارد)

‌و

‌تکساکواینکورپوریتد.

Texaco Inc.

(‌شرکتی که طبق قوانین دلاوار ممالک متحده آمریکا تشکیل یافته و وجود دارد سابقاً دی تکساس کمپانی The Texas Company نامیده می‌شد)

(‌که از این به بعد مجتمعاً "‌شرکتهای عضو اصلی آمریکا" نامیده می‌شوند)

......................................................................

‌دی بریتیش پترولیوم کمپانی لیمتید

The British Petroleum Company Limited

‌و

‌شرکتی که طبق قوانین انگلیس تشکیل یافته و وجود دارد و

سابقاً انگلوایرانین اویل کمپانی لیمیتد Anglo_Iranian Oil Company Limitedنامیده می‌شد

‌و

‌باتافسه پترولیوم ماتشاپای ن.‌و.

Bataafse Petroleum Maatschappij .N.V.

(‌شرکتی که طبق قوانین هلند تشکیل یافته و وجود دارد و سابقاً

‌ده باتافشه پترولیوم ماتشاپای N.V.De Bataafsch_Petroleum Maatschappij نامیده می‌شد

‌و

‌کمپانی فرانسز ده پترول

Compagnie Francaise des Petroles


(‌شرکتی که طبق قوانین فرانسه تشکیل یافته و وجود دارد)

(‌که از این به بعد مجتمعاً با شرکتهای عضو اصلی آمریکایی به عنوان "‌شرکتهای عضو اصلی" نامیده می‌شوند)


...................................................................

‌و

‌گالف اینترنشنال کمپانی

Gulf International Company

‌و

‌موبیل اویل ایران اینکورپوریتد

Mobil Oil Iran Inc.

‌و

‌اسو تریدینگ کمپانی آو ایران

Esso Trading Company of Iran

‌و

‌ایران کالیفرنیا اویل کمپانی

Iran California Oil Company

‌و

‌تکساکو ایران لیمتید

Texaco Iran Ltd.

(‌که از این به بعد مجتمعاً "‌شرکتهای بازرگانی اصلی آمریکایی" نامیده می‌شوند)

........................................................................................

‌و

‌ندرلندز ایرانز آردولی هاندل ماتشاپای

Netherlands Iraanse Aardolie Handel_Maatschappij

(‌ندرلندز ایرانین اویل تریدینگ کمپانی)ن.‌و.

(Netherlands Iranian Oil Trading Co.) N.V.

‌و

‌اویل تریدینگ کمپانی (‌ایران) لیمیتد

Oil Trading Company (Iran) Limited

(‌که از این به بعد مجتمعاً با شرکتهای بازرگانی اصلی آمریکایی به عنوان "‌شرکتهای بازرگانی اصلی" نامیده می‌شوند)

.........................................................................................

‌آمریکن ایندیپندنت اویل کمپانی

American Independent Oil Company

(‌شرکتی که به موجب قوانین دلاوار ممالک متحده آمریکا تشکیل یافته و وجود دارد)

‌و

‌دی آتلانتیک ریفاینینگ کمپانی

The Atlantic Refining

‌شرکتی که به موجب قوانین پنسیلوانیا ممالک متحده آمریکا تشکیل یافته و وجود دارد)

‌و

‌گتی اویل کمپانی

Getty Oil Company

(‌شرکتی که به موجب قوانین دلاوار ممالک متحده آمریکا تشکیل یافته و وجود دارد و سابقاً

‌موسوم به پاسیفیک وسترن اویل کورپوریشن Pacific Western Oil Corporation بوده است)

‌و

‌ریچفیلد اویل کورپوریشن

Richfield Oil Corporation

‌شرکتی که به موجب قوانین دلاوار ممالک متحده آمریکا تشکیل یافته و وجود دارد)

‌و

‌سیگنال اویل اند گس کمپانی Signal Oil and Gas Company

(‌شرکتی که به موجب قوانین دلاوار ممالک متحده آمریکا تشکیل یافته و وجود دارد)

‌و

‌دی استاندارد اویل کمپانی (‌اوهایو)

The Standard Oil Company (Ohio)

(‌شرکتی که به موجب قوانین اوهایو ممالک متحده آمریکا تشکیل یافته و وجود دارد)

‌و

‌تایدواتر اویل کمپانی

Tidewater Oil Company

‌شرکتی که به موجب قوانین دلاوار ممالک متحده آمریکا تشکیل یافته و وجود دارد و سابقاً

‌موسوم به تایدواتر آسوشیتد اویل کمپانی Tidewater Associated Oil Company بوده است)

(‌که بعد از این مجتمعاً "‌منتقل‌الیهم" نامیده می‌شوند)

........................................................................................... ‌ و

‌آمریکن ایندیپندنت اویل کمپانی آو ایران

American Independent Oil Company of Iran

‌و

‌ایران آتلانتیک کمپانی

Iran Atlantic Company

‌و

‌پاسیفیک وسترن - ایران لیمیتد.

Pacific Western_Iran Ltd

‌و

‌ریچفیلد ایران اویل کمپانی

Richfield Iran Oil Company

‌و ‌سیگنال اینترنشنال

Signal International ‌و

‌سوهایو - ایران تریدینگ اینکورپوریتد.

Sohio_Iran Trading Inc

‌و

‌تایدواتر ایران لیمیتد

Tidewater Iran Ltd

‌که بعد از این مجتمعاً "‌به عنوان" شرکتهای بازرگانی منتقل‌الیهم نامیده می‌شوند)

.....................................................................................................

‌کالتکس (‌ایران) لیمیتد

Caltex (Iran) Limited

‌و

‌سن‌جاسینتو ایسترن کورپوریشن

SanJacinto Eastern Corp.

(‌شرکتی که به موجب قوانین دلاوار ممالک متحده آمریکا تشکیل یافته و وجود دارد)

‌و

‌کانتیننتال اویل کمپانی

Continental Oil Company

(‌شرکتی که به موجب قوانین دلاوار ممالک متحده آمریکا تشکیل یافته و وجود دارد)

‌و

‌ایرانز آردولی اکسپلوراتی آن پرودکتی ماتشاپای

Iraanse Aardolie Exploratie En Productie Maatschappij Company N.V.

(‌شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت ایران) ن.‌و.

(Iranian Oil Exploration and Producing)

(‌شرکتی که به موجب قوانین هلند تشکیل یافته و وجود دارد)

‌و

‌ایرانز آردولی رافیناج ماتشاپای

Iraanse Aardolie Raffinage Maatschappij

(‌شرکت سهامی تصفیه نفت ایران) ن.‌و.

(Iranian Oil Refining Company) N.V.

(‌شرکتی که به موجب قوانین هلند تشکیل یافته و وجود دارد).

‌نظر به این که قراردادی به منظور تولید و تصفیه و حمل و فروش نفت ایران بین طرفهای اول و شرکتهای عضو اصلی منعقد شده که به تصویب مقامات‌قانونگذاری ایران رسیده و از تاریخ هفت آبان ماه ۱۳۳۳ به موقع اجرا گذارده شده است

‌قسمت اول و ضمیمه یک و دو قرارداد مزبور که ذیلاً در این قرارداد الحاقی "‌قرارداد اصلی" نامیده می‌شود)

‌و

نظر به این که به موجب ماده ۳۹ قرارداد اصلی هر یک از شرکتهای عضو اصلی به استثناء

‌دی بریتیش پترولیوم کمپانی لیمیتد The British Petroleum Company Limited

‌و

کمپانی فرانسز ده پترول

Compagnie Francaise des Petroles

‌کلیه حقوق و منافعی را که به موجب قرارداد اصلی و نسبت به آن داشته به شرکت بازرگانی خود در ایران انتقال داده‌اند

‌و نظر به این که به موجب جزء ب) ماده ۱۸ قرارداد اصلی دی بریتیش پترولیوم کمپانی لیمیتد کلیه حقوق و تعهداتی را که طبق جزء الف ماده ۱۸ "‌قرارداد اصلی" داشته به شرکت بازرگانی خود

Oil Trading Company (Iran) Limited

‌واگذار کرده است و نظر به این که به به موجب جزء (ب) ماده ۱۸ قرارداد اصلی

‌ایران کالیفرنیا کمپانی Iran California Oil Company

‌و

‌تکساکو ایران لیمیتد Texaco Iran Limited

‌هر کدام قسمتی از حقوق و تعهدات خود را که در جزء الف ماده هجده قرارداد اصلی مقرر شده به Caltex (Iran) Limited به عنوان یک شرکت‌بازرگانی واگذار کرده‌اند

و

نظر به این که به موجب ماده ۳۹ قرارداد اصلی هر یک از شرکتهای بازرگانی اصلی آمریکایی قسمتی از حقوق و منافعی را که‌طبق قرارداد اصلی و نسبت به آن داشته‌اند به شرکتهای منتقل‌الیهم یعنی

‌هانکوک اویل کمپانی Hancock Oil Company

‌و

‌سن‌جاسینتو پترولیوم کورپوریشن. SanJacinto Petroleum Corp

‌انتقال داده‌اند

و

نظر به این که به موجب ماده ۳۹ قرارداد اصلی هر یک از منتقل‌الیهم مذکور یعنی

‌هانکوک اویل کمپانی Hancock Oil Company

‌و

‌سن‌جاسینتو پترولیوم کورپوریشن SanJacinto Petroleum Corp

‌کلیه حقوق و منافع خود را در قرارداد اصلی و نسبت به آن به شرکت بازرگانی خود در ایران منتقل کرده‌اند و نظر به این که

‌سیگنال اویل اند گس کمپانی Signal Oil And Gas Company

‌و

‌هانکوک اویل کمپانی Hancock Oil Company

‌و

شرکتهای بازرگانی آنها یعنی

‌سیگنال اینترنشنال Signal International

‌و

‌هانکوک اینترنشنال اویل کمپانی Hancock International Oil Company

‌در نتیجه مزج و ادغام به یکدیگر وابسته شده‌اند و سپس هانکوک اویل کمپانی منحل گردیده است و نظر به این که به موجب ماده ۳۹ قرارداد اصلی

‌هانکوک اینترنشنال اویل کمپانی Hancock International Oil Company

‌کلیه حقوق و منافع خود را از بابت قرارداد اصلی و نسبت به آن به

‌سیگنال اینترنشنال Signal International

‌انتقال داده و سپس منحل گردیده است و نظر به این که بر اثر مزج و ادغام ‌کانتیننتال اویل کمپانی Continental Oil Company

‌و

‌سن‌جاسینتو پترولیوم کورپوریشن SanJacinto Petroleum Corp.

‌و

از تاریخ مزج و ادغام مزبور شرکت اخیرالذکر منحل شده و در همان تاریخ

‌سن‌جاسینتو ایسترن کورپوریشن SanJacinto Eastern Corp

‌به صورت شرکت بازرگانی

‌کانتیننتال اویل کمپانی Continental Oil Company

‌آمده است و نظر به این که بنا به درخواست ایران مذاکراتی بین نمایندگان طرفهای اول و نمایندگان طرفهای دوم به عمل آمده است و نظر به اینکه در‌نتیجه مذاکرات مزبور طرفین به موجب جزء ب ماده ۴۱ قرارداد اصلی توافق کرده‌اند که قرارداد اصلی به شرح آتی‌الذکر تغییر داده شود علیهذا بدین‌وسیله به شرح زیر توافق به عمل آمد:

ماده ۱

‌الف - از لحاظ این قرارداد الحاقی "‌بشکه" عبارت است از ۴۲ گالن آمریکایی در ۶۰ درجه حرارت فارنهایت.

ب - تعریفات ذیل از لحاظ ماده ۷ این قرارداد الحاقی مورد استفاده واقع خواهد شد:


  • (۱) - "‌قراردادهای مربوطه" عبارت است از قرارداد اصلی و این قرارداد الحاقی و ترتیباتی که نسبت به هر یک یا هر دو قرارداد مزبور مورد توافق قرار‌گرفته یا خواهد گرفت.


  • (۲) - "‌ترتیبات دیگر" عبارت است از ترتیباتی که گاه به گاه درباره هر مؤسسه دیگری که در هر حوزه از قلمرو دولت ایران به کار تولید و یا صدور نفت‌خام اشتغال دارد اجراء گردد و منجمله شامل قراردادها و قوانین مالیات بر درآمد ایران و میزان تخفیفاتی خواهد بود که به مؤسسات مزبور تعلق گیرد.


  • (۳) - "‌مجموع پرداختها" و "‌مجموع مبالغ قابل پرداخت" برای هر سال در مورد هر شرکت بازرگانی حاصل جمع اقلام ذیل خواهد بود:
(‌الف) پرداختهای واقعی که شرکت بازرگانی مورد بحث بابت پرداخت مشخص و مالیات بر درآمد نسبت به نفت خام و نسبت به سال مورد بحث به‌عمل می‌آورد.
(ب) - قیمت نفت خامی که شرکت ملی نفت ایران نسبت به سال مورد بحث به موجب ماده ۲۳ قرارداد اصلی به جای تمام یا قسمتی از پرداخت‌ مشخص مزبور تحویل گرفته است قیمت نفت خام مزبور بر طبق ماده ۵ این قرارداد الحاقی احتساب خواهد شد.
(ج) - مالیات بر درآمد پرداختی شرکت اکتشاف و تولید نسبت به سال مورد بحث بابت حق‌العملی که شرکت بازرگانی نسبت به همان سال به موجب‌بند (۱) جزء الف از ماده ۱۳ قرارداد اصلی به شرکت اکتشاف و تولید تأدیه کرده است.


  • (۴) - "‌حوزه قلمرو دولت ایران" شامل نواحی کف دریا و زیر کف دریا مجاور سواحل ایران و سواحل جزائر ایران که به طور مشخص‌تری در قانون‌فلات قاره مصوب سال ۱۳۳۴ تشریح شده است می‌باشد.

ماده ۲

‌مقررات مندرج در ضمیمه این قرارداد الحاقی که از هر لحاظ جزء آن محسوب می‌گردد (‌و از این به بعد به عنوان "‌ضمیمه" خوانده می‌شود) به نحوی که‌در بند ۲ ضمیمه مزبور تصریح گردیده به جای مقررات ضمیمه ۲ قرارداد اصلی و مقررات ماده ۳۵ که متن آن در ضمیمه ۲ مزبور مندرج و در تاریخ هفتم‌آبان ماه ۱۳۳۳ به عنوان جزئی از قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۲۸ به تصویب رسیده و طبق ماده ۳۶ قانون مالیات بر درآمد مصوب سال ۱۳۳۵ در‌مورد شرکتهای بازرگانی کمافی‌السابق معتبر شناخته شده بود به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده ۳

‌شقوق ماده ۲۸ قرارداد اصلی مندرج در ذیل به نحو زیر تغییر یافته محسوب می‌شوند:

۱ - هزینه‌های قابل کسر هر یک از شرکتهای بازرگانی به موجب شق (۱) بند (۳) از جزء (ب) ماده ۲۸ قرارداد اصلی علاوه بر هزینه‌های قابل کسر‌موصوف در ماده مزبور شامل اقلام زیر خواهد بود:

‌الف - مبلغ هر گونه پرداخت مشخص برای نفت خام به نحوی که در ماده ۲۲ قرارداد اصلی مذکور است یا در صورتی که شرکت ملی نفت ایران به جای‌پرداخت مشخص مزبور نفت خام تحویل بگیرد آن قسمت از پرداخت مشخص مزبور که نقداً پرداخت شده باشد.

ب - قیمت نفت خامی که شرکت ملی نفت ایران به موجب ماده ۲۳ قرارداد اصلی به جای تمام یا قسمتی از پرداخت مشخص مزبور تحویل گرفته باشد‌به نحوی که در ماده ۵ این قرارداد الحاقی مقرر گردیده است.

۲ - مجموع هزینه‌های قابل کسر هر شرکت بازرگانی به موجب شق (۳) بند (۳) جزء (ب) از ماده ۲۸ قرارداد اصلی در هیچ صورتی از هم ارز نیم سنت‌آمریکایی به لیره انگلیسی در ازاء هر بشکه از مقادیر زیر تجاوز نخواهد نمود:

‌الف - نفت خامی که توسط آن شرکت بازرگانی خریداری و فروخته شده (‌فروش به یک شرکت بازرگانی دیگر مستثنی است) بعلاوه

ب - نفت خامی توسط آن شرکت بازرگانی خریداری و به پالایشگاه تحویل شده و به مصرف تهیه فرآورده‌هایی که شرکت بازرگانی مزبور فروخته است‌رسیده باشد(‌فروش به یک شرکت بازرگانی دیگر مستثنی است) بعلاوه

ج - نفت خامی که به حساب آن شرکت بازرگانی به شرکت ملی نفت ایران به جای دوازده و نیم درصد پرداخت مشخص به نحوی که در ماده ۲۳‌قرارداد اصلی مقرر گردیده تحویل شود.

ماده۴

‌الف - به موجب جزء (‌د) از ماده ۲۵ قرارداد اصلی و به منظور تعیین حداقل تعهدات مقرر در جزء (ب) ماده ۲۵ قرارداد اصلی در مورد مجموع عوائد‌ناویژه هر شرکت بازرگانی و از لحاظ ماده ۵ این قرارداد الحاقی و منحصراً از لحاظ مزبور و نه از هیچ لحاظ دیگری (‌منجمله مأخذ پرداخت مشخص در‌مورد نفت خام که کماکان دوازده و نیم درصد بهای اعلان شده مربوطه نفت خام خواهد بود) به هر شرکت بازرگانی بر طبق مقررات این ماده و به‌موجب جزء (‌د) مزبور از ماده ۲۵ نسبت به هر جنس و وزن مخصوص نفت خام تخفیفی داده می‌شود (‌که از این به بعد "‌تخفیف" نامیده خواهد شد).‌هر شرکت بازرگانی بر طبق مقررات این ماده و بر طبق جزء (‌د) مزبور از ماده ۲۵ به موجب بند ۳ از جزء (ب) مزبور ماده ۲۵ از مجموع وجوهی که در‌مورد آن شرکت بازرگانی به موجب بند ۱ و ۲ از جزء (ب) مزبور محاسبه می‌شود مجموع تخفیفی را که به جنس و وزن مخصوص نفت خام تعلق‌می‌گیرد کسر خواهد نمود. هر گونه تخفیف دیگری که به موجب جزء (‌د) مزبور ماده ۲۵ تعلق گیرد اضافه بر "‌تخفیف" مقرر در این ماده خواهد بود.

ب - صرفاً از لحاظ جزء (ب) ماده ۲۵ مذکور تخفیفی که به هر جنس و وزن مخصوص نفت خام تعلق می‌گیرد شامل کلیه نفت خامی خواهد گردید که‌از جنس مزبور و دارای وزن مخصوص مزبور باشد و به وسیله هر شرکت بازرگانی فروخته شود (‌فروش به شرکت بازرگانی دیگر مستثنی است) یا به‌حساب آن شرکت بازرگانی تحویل پالایشگاه شود یا به حساب آن شرکت بازرگانی به جای تمام یا قسمتی از پرداخت مشخص نفت خام به شرح مقرر‌در ماده ۲۳ قرارداد اصلی به شرکت ملی نفت ایران تحویل گردد.

ج - میزان تخفیف در مورد هر جنس و وزن مخصوص نفت خام ابتدا هشت و نیم درصد بهای اعلان شده مربوطه خواهد بود. تخفیف در مورد هر‌جنس و وزن مخصوص نفت خام ممکن است گاه به گاه به وسیله شرکتهای بازرگانی تغییر یابد مشروط به این که میزان آن نسبت به هر جنس و وزن‌مخصوص نفت خام:

(۱) در هیچ موقع از هشت و نیم درصد بهای اعلان شده مربوطه تجاوز نکند و

(۲) - نسبت به هیچ مدتی که میزان حداکثر مقرر به موجب این ماده پایین‌تر از هشت و نیم درصد باشد از همان میزان حداکثر پایین‌تر تجاوز نکند.

‌د - با وجود مقررات دیگر این قرارداد الحاقی یا قرارداد اصلی - اجرای مقررات مندرج در جزء‌های "ه" و "‌و" و "‌ز" این ماده موکول به توافق کتبی بین‌شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای بازرگانی خواهد بود و در این صورت کلیه جزء‌های مزبور از اول ماه ژانویه ۱۹۶۵ به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

ه - میزان حداکثر تخفیف که شرکتهای بازرگانی به موجب جزء (ج) این ماده اختیار می‌کنند به نحوی خواهد بود که :

(۱) - نسبت به سال ۱۹۶۵ حداکثر مبلغ پولی تخفیف در مورد هر جنس و وزن مخصوص نفت خام در هر بشکه برابر با ۷٫۵ درصد بهای اعلان شده‌مربوطه باشد بعلاوه ۰٫۰۰۱۳۲۳۵ دلار آمریکا در هر بشکه برای هر یک درجه تمام وزن مخصوص نفت خامی که از ۲۷ درجه آ - پی - آی تجاوز کند.

(۲) - نسبت به سال ۱۹۶۶ و هر سال بعد از آن حداکثر مبلغ پولی تخفیف در مورد هر جنس و وزن مخصوص نفت خام در هر بشکه برابر با ۶٫۵ درصد‌بهای اعلان شده مربوطه باشد به علاوه ۰٫۰۰۲۶۴۷۰ دلار آمریکا در هر بشکه برای هر یک درجه تمام وزن مخصوص نفت خامی که از ۲۷ درجه آ - پی- آی تجاوز کند.

‌و -

(۱) شرکت‌های بازرگانی گاه به گاه تصمیم خواهند گرفت که آیا میزان تخفیفی که به هر جنس وزن مخصوص نفت خام تولیدی شرکت اکتشاف و‌تولید نفت ایران تعلق می‌گیرد نسبت به سال یا سالهای بعد از ۱۹۶۶ باید تغییر کند. هر تصمیمی در این باره از طرف شرکتهای بازرگانی باید با توجه به‌وضع رقابت و وضع اقتصادی و وضع بازار جنس و وزن مخصوص نفت خام مربوطه برای مدتی که در هنگام تصمیم مزبور به طور معقول قابل‌پیش‌بینی است و مقایسه آن با وضع رقابت و وضع اقتصادی و وضع بازار نفت خام از همان جنس و وزن مخصوص تولیدی شرکت اکتشاف و تولید در‌سال ۱۹۶۴ صورت گیرد. به شرط رعایت شرط مذکور در بند (۲) این جزء (‌و) تغییر میزان تخفیف توسط شرکتهای بازرگانی در مورد نفت خام از هر‌جنس و وزن مخصوص به میزانی زاید بر آنچه بلافاصله قبل از تغییر مزبور نسبت به نفت خام از همان جنس و وزن مخصوص تعلق می‌گرفته ممکن‌نخواهد بود.

(۲) شرط مذکور در بند (۱) این جزء (‌و) عبارت از این است که هرگاه شرکت‌های بازرگانی میزان تخفیفی را که به هر جنس و وزن مخصوص نفت خام‌تعلق می‌گیرد بر اثر اوضاع و احوالی که به تشخیص شرکتهای بازرگانی جنبه فوق‌العاده دارد تقلیل دهند و مشروط بر این که شرکتهای بازرگانی در موقع‌چنین تقلیلی ضمن اعلام آن به شرکت ملی نفت ایران به شرط مزبور اشاره کنند. شرکتهای بازرگانی می‌توانند هنگامی که اوضاع و احوال فوق‌العاده‌مزبور به تشخیص خود آنان مرتفع گردید میزان تخفیفی را که به آن جنس و وزن مخصوص نفت خام تعلق می‌گیرد با وجود سایر مقررات این ماده‌افزایش دهند به شرط این که از میزانی که بلافاصله قبل از تقلیل مزبور موجود بوده تجاوز ننماید.

‌ز - هرگاه شرکت ملی نفت ایران تقاضای تغییری در میزان تخفیف متعلقه به هر جنس و وزن مخصوص نفت خام تولیدی شرکت اکتشاف و تولید نفت‌نسبت به سال یا سالهای بعد از ۱۹۶۶ بنماید شرکتهای بازرگانی با شرکت ملی نفت ایران مشاوره نموده و اطلاعات و نظریات ارائه شده توسط شرکت‌ملی نفت ایران را که مرتبط با مقایسه مذکور در ذیل این جزء باشد مورد رسیدگی قرار خواهند داد و سپس شرکتهای بازرگانی، شرکت ملی نفت ایران را‌از تصمیم خود درباره تغییری که ممکن است لزوم پیدا کند مطلع خواهند ساخت.

‌این تغییر با توجه به وضع رقابت و وضع اقتصادی و وضع بازار نفت خام از همان جنس و وزن مخصوص تولیدی شرکت اکتشاف و تولید که برای سال‌یا سالهای مذکور قابل پیش‌بینی است و مقایسه آن با وضع رقابت و وضع اقتصادی و وضع بازار نفت خام تولیدی شرکت اکتشاف و تولید از همان‌جنس و وزن مخصوص در سال ۱۹۶۴ صورت خواهد گرفت.

ح - هر گونه تغییر در میزان تخفیف متعلقه به هر جنس و وزن مخصوص نفت خام که به موجب سایر مقررات این ماده تعیین شود بر طبق اعلامی که به‌شرکت ملی نفت ایران درباره آن داده می‌شود به موقع اجرا گذارده خواهد شد. میزان تخفیف برای هر جنس و وزن مخصوص نفت خام که به شرح فوق‌اعلام می‌شود تا زمانی که اعلام دیگری دایر بر تغییر توسط شرکتهای بازرگانی به شرکت ملی نفت ایران داده شود معتبر خواهد بود.

ماده ۵

مقررات جزء (‌د) از ماده ۲۲ و جزء (‌الف) و جزء (ه) از ماده ۲۳ قرارداد اصلی به شرح زیر تغییر یافته محسوب خواهد شد:

‌نفت خامی که در هر سه ماه به جنس به حساب شرکتهای بازرگانی به جای تمام یا قسمتی از پرداخت مشخص بابت نفت خام به شرح مذکور در ماده۲۲ قرارداد اصلی به شرکت ملی نفت ایران تحویل می‌شود از لحاظ جزء (‌د) از ماده ۲۲ و جزء (‌الف) و (ه) از ماده ۲۳ و شق ب از بند (۱) ماده ۳ این‌قرارداد الحاقی به "‌بهای اعلان شده مربوطه" منهای مبالغ زیر تقویم خواهد شد:

۱ - مبلغ تخفیفی که در تاریخ هر تحویل به نفت خام از جنس و وزن مخصوصی که به شرکت ملی نفت ایران تحویل می‌شود تعلق گیرد و

۲ - مبلغی به لیره انگلیسی معادل نیم سنت آمریکایی بابت هر بشکه نفت خام که به شرح فوق به شرکت ملی نفت ایران تحویل شود.

ماده ۶

طرفهای این قرارداد الحاقی به عنوان جزئی از حل و تصفیه اموری که موضوع مذاکرات مذکور در مقدمه این قرارداد الحاقی بوده موافقت‌نموده‌اند که از تاریخ اجراء این قرارداد الحاقی امور مذکور در "‌ موافقتنامه مفاصا" به شرح مقررات موافقتنامه مفاصای مزبور حل و فصل شود. این‌موافقتنامه که به عنوان مزبور موسوم گردیده است بین وزارت دارایی از طرف ایران و شرکت ملی نفت ایران (‌به موجب اختیاراتی که در ماده ۳۷ قرارداد‌اصلی به آنها تفویض شده) و طرفهای دوم منعقد گردیده است.

ماده ۷

‌الف - با رعایت مقررات جزء ب این ماده - هیچ شرکت بازرگانی ملزم نخواهد بود که به موجب قراردادهای مربوطه و قوانین مالیات بر درآمد ایران که‌ناظر بر آن شرکت بازرگانی می‌شود کل پرداختهایش به ایران و شرکت ملی نفت ایران بابت نفت خام تولیدی شرکت اکتشاف و تولید نفت نسبت به هیچ‌سالی بیش از مبالغی باشد که آن شرکت بازرگانی نسبت به همان سال بایستی می‌پرداخت در صورتی که مشمول هر ترتیب دیگری می‌بود که از لحاظ‌شرکت بازرگانی مزبور مساعدترین ترتیبی باشد که درباره یک یا چند مؤسسه دیگر که به کار تولید و یا صدور نفت خام در یکی از حوزه‌های قلمرو‌دولت ایران اشتغال دارند اجرا می‌گردد برای این که بین مبالغی که به فرض عدم اجرای این ماده به موجب قراردادهای مربوطه و قوانین مالیات بر‌درآمدی که ناظر بر شرکتهای بازرگانی است قابل پرداخت می‌باشد و

مبالغی که به موجب هر گونه ترتیب دیگری قابل پرداخت خواهد بود به توان‌مقایسه عادلانه‌ای به عمل آورد در محاسبه‌ای که به منظور این مقایسه صورت می‌گیرد مبالغ قابل پرداخت مزبور بر مبنای منصفانه‌ای تعدیل خواهند‌شد برای انجام چنین تعدیل منصفانه‌ای - شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای بازرگانی تفاوتهای اساسی بین مقررات قراردادهای مربوطه و قانون مالیات‌بر درآمدی که ناظر بر شرکتهای بازرگانی است و مقررات ترتیبات دیگر و اوضاع و احوال مربوط به فعالیتها و عملیات طرفهای دوم و سایر مؤسسات‌مذکور در فوق را که مشمول قراردادهای مربوطه یا ترتیبات دیگر می‌باشند و منجمله هر گونه تعهداتی را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با آن‌فعالیتها و عملیات یا ناشی از آن باشد به نحو مقتضی مورد توجه قرار خواهند داد. شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای بازرگانی اطلاعات مربوط به امور‌و اوضاع و احوال مربوطه و همچنین مقررات ترتیبات مربوطه را با یکدیگر مبادله خواهند کرد و مورد مذاکره قرار خواهند داد.

ب - مجموع مبالغی که به موجب قراردادهای مربوطه و قانون مالیات بر درآمدی که ناظر بر شرکتهای بازرگانی است نسبت به هر سال بابت نفت خام‌تولیدی شرکت اکتشاف و تولید به ایران و شرکت ملی نفت ایران قابل پرداخت می‌باشد نباید در نتیجه اجراء مقررات این ماده تحت هیچ شرایطی کمتر‌از پرداختهایی باشد که شرکتهای بازرگانی نسبت به همان سال و بابت همان مقدار نفت خام که طبق مقررات زیر محاسبه می‌شود متعهدند به ایران و‌شرکت ملی نفت ایران تأدیه کنند:

۱ - مقررات قرارداد اصلی که بلافاصله قبل از تاریخ اجراء این قرارداد الحاقی و همچنین مقررات قرارهای مربوطه دیگر که بلافاصله قبل از تاریخ مزبور‌لازم‌الاجراء بوده به فرض این که "‌تخفیف" داده نشده بود.
۲ - مقررات قانون مالیات بر درآمد که بلافاصله قبل از تاریخ اجراء این قرارداد الحاقی ناظر بر شرکتهای بازرگانی بوده است.

ج - محاسبه‌ای که به موجب مقررات این ماده به عمل می‌آید شامل هیچگونه پرداخت یا مبلغ قابل پرداختی بابت گاز طبیعی یا عملیات پالایشگاه‌نخواهد بود.

‌د - هرگاه به موجب قراردادهای مربوطه و قانون مالیات بر درآمد ایران که ناظر بر شرکتهای بازرگانی است مجموع پرداختهایی که هر یک از شرکتهای‌بازرگانی بابت نفت خام تولیدی شرکت اکتشاف و تولید به ایران و شرکت ملی نفت ایران نسبت به هر سالی به عمل می‌آورند زائد بر حداکثر مبلغی‌باشد که آن شرکت بازرگانی ملزم است در حدودی که طبق مقررات دیگر این ماده تعیین شده بابت نفت خام مزبور نسبت به آن سال به ایران و شرکت‌ملی نفت ایران بپردازد شرکت بازرگانی مورد بحث می‌تواند مبلغ اضافی مزبور را بابت مالیات بر درآمدی که بعداً قابل پرداخت خواهد شد منظور دارد.

ماده ۸

‌الف - این قرارداد الحاقی به منزله جزئی از "‌قرارداد اصلی" به شمار خواهد رفت و قرارداد اصلی از تاریخ اجراء این قرارداد الحاقی به شرح مقرر در‌همین قرارداد اصلاح شده محسوب خواهد شد و جز در مورد اصلاحات مزبور هیچیک از مقررات قرارداد الحاقی به هیچ عنوان مقررات قرارداد اصلی‌یا قرارهای مربوطه را که قبل از تاریخ اجراء این قرارداد الحاقی مورد توافق قرار گرفته تغییر نخواهد داد. حقوق و وسائل احقاق حق که به موجب‌مقررات این قرارداد الحاقی به هر طرف تعلق می‌گیرد اضافه بر هر گونه حقوق و وسائل احقاق حق خواهد بود که طرف مزبور به موجب قرارداد اصلی و‌اصلاحاتی که در قرارداد اصلی به موجب این قرارداد الحاقی به عمل آمده و هر گونه قرار مربوط به قرارداد اصلی یا قرارداد اصلی اصلاح شده دارا‌می‌باشند. ب - در هر قسمت از قرارداد اصلی و این قرارداد الحاقی که به بندها و جزء‌ها و مواد و ضمائم قرارداد اصلی اشاره شود منظور همان بندها و‌جزء‌ها و مواد و ضمایمی است که به موجب این قرارداد الحاقی اصلاح شده است جز در مواردی که سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضا کند.

ماده ۹

الف - این قرارداد الحاقی پس از طی مراحل مشروحه زیر و از تاریخی که به موجب مقررات جزء (ب) این ماده تعیین گردیده به موقع اجرا گذارده‌خواهد شد:

1 - این قرارداد الحاقی به امضاء یا مهر طرفهای اول و دوم آن رسیده باشد.
2 - این قرارداد الحاقی به تصویب مجلسین شورای ملی و سنا رسیده و به صورت قانونی درآمده و به خصوص ضمیمه آن جزء قانون مالیات بر درآمد‌ایران محسوب و به توشیح اعلیحضرت همایون شاهنشاه رسیده باشد.

ب - تاریخی که این قرارداد الحاقی از آن تاریخ به موقع اجرا گذارده می‌شود (‌که در این قرارداد الحاقی "‌تاریخ اجرا" نامیده می‌شود) در صورتی که‌مراحل مشروحه در بند (۲) جزء (‌الف) این ماده تماماً تا پایان روز ۲۶ ژانویه ۱۹۶۵ طی شده باشد اولین روز ماه ژانویه ۱۹۶۴ خواهد بود و در صورتی‌که تمام مراحل مزبور تا پایان روز ۲۶ ژانویه ۱۹۶۵ طی نشده باشد اولین روز ماه ژانویه‌ای خواهد بود که بلافاصله قبل از دوره دوازده‌ماهه‌ای باشد که‌پایان آن ۲۶ ژانویه‌ای است که در آن دوره مراحل مشروحه در بند (۲) جزء الف این ماده طی شده باشد.

‌اینک این قرارداد الحاقی را طرفهای اول و دوم آن در تاریخ و محل مذکور در ذیل امضاء نمودند.


‌تهران ژانویه ۱۹۶۵

‌از طرف دولت ایران


‌تهران ژانویه ۱۹۶۵

‌از طرف شرکت ملی نفت ایران


‌در شهر نیویورک - ایالت نیویورک - کشورهای متحده آمریکا

‌به تاریخ ژانویه ۱۹۶۵

‌گالف اویل کورپوریشن

Gulf Oil Corporation

‌به وسیله ...............

‌گواهی امضاء ............

‌در شهر نیویورک - ایالت نیویورک - کشورهای متحده آمریکا

‌به تاریخ ژانویه ۱۹۶۵

‌سوکونی موبیل اویل کمپانی اینکورپوریتد

Socony Mobil Oil Comany, Inc.

‌به وسیله ...............

‌گواهی امضاء ............

‌در شهر نیویورک - ایالت نیویورک - کشورهای متحده آمریکا

‌به تاریخ ژانویه ۱۹۶۵

‌استاندارد اویل کمپانی

Standard Oil Company

‌به وسیله ...............

‌گواهی امضاء ............

‌در شهر نیویورک - ایالت نیویورک - کشورهای متحده آمریکا

‌به تاریخ ژانویه ۱۹۶۵

‌استاندارد اویل کمپانی آو کالیفرنیا

Standard Oil Company of California

‌به وسیله ...............

‌گواهی امضاء .............

‌در شهر نیویورک - ایالت نیویورک - کشورهای متحده آمریکا

‌به تاریخ ژانویه ۱۹۶۵

‌تکساکو اینکورپوریتد

Texaco Inc.

‌به وسیله ...............

‌گواهی امضاء ............

‌به مهر رسمی دی بریتیش پترولیوم کمپانی لیمیتد

The British Petroleum Company Limited

‌ممهور شده در حضور

‌مدیر دبیر

‌لندن - به تاریخ ژانویه ۱۹۶۵

‌این جانب امضاکننده زیر رییس دفتر اسناد رسمی شهر لندن که صحیحاً به این سمت پذیرفته شده و سوگند یاد کرده‌ام و در شهر لندن اشتغال دارم بدین‌وسیله گواهی و تصدیق می‌کنم که در روز و تاریخ ذیل و در حضور این جانب و در حضور مدیر و کنت هاروود پارک Kenneth Harwood Parkeدبیر دی بریتیش پترولیوم کمپانی لیمتید ذیل قرارداد مزبور به مهر رسمی دی بریتیش پترولیوم کمپانی لیمیتد مقیم بریتانیک هاوس - فینزبوری‌سیرکوس لندن - ای - سی - ۲.

The British Petroleum Company Limited of Britannic House Finsbury Circus 'London E.C.۲.

‌ممهور گردید و مدیر و دبیر مزبور در حضور این جانب با امضاء ذیل قرارداد مزبور ممهور شدن آن را به مهر مذکور گواهی نمودند.

‌به منظور گواهی مراتب فوق در روز ... ماه ژانویه یک هزار و نهصد و شصت و پنج به امضاء اینجانب رسید.


‌باتافسه پترولیوم ماتشاپای ن.‌و.

Bataafse Petroleum Maatschappij N.V.

‌لاهه - هلند - به تاریخ ژانویه ۱۹۶۵


‌برای و از طرف کمپانی فرانسز ده پترول به امضا رسید و ممهور و تحویل گردید.

Comagnie Francaise des Petroles

‌در حضور:...............

‌لاهه - هلند - به تاریخ ژانویه ۱۹۶۵


‌در شهر نیویورک - ایالت نیویورک - کشورهای متحده آمریکا

‌به تاریخ ژانویه ۱۹۶۵

‌گالف اینترنشنال کمپانی

Gulf International Company

‌به وسیله ...............

‌گواهی امضاء ............


‌در شهر نیویورک - ایالت نیویورک - کشورهای متحده آمریکا

‌به تاریخ ژانویه ۱۹۶۵

‌موبیل اویل ایران اینکورپوریتد

Mobil Oil Iran Inc.

‌به وسیله ...............

‌گواهی امضاء ...........


‌در شهر نیویورک - ایالت نیویورک - کشورهای متحده آمریکا ‌به تاریخ ژانویه ۱۹۶۵ ‌اسو تریدینگ کمپانی آو ایران Esso Trading Company of Iran ‌به وسیله ............... ‌گواهی امضاء ............


‌در شهر نیویورک - ایالت نیویورک - کشورهای متحده آمریکا ‌به تاریخ ژانویه ۱۹۶۵ ‌ایران کالیفرنیا اویل کمپانی Iran California Oil Company ‌به وسیله ............... ‌گواهی امضاء ............


‌در شهر نیویورک - ایالت نیویورک - کشورهای متحده آمریکا ‌به تاریخ ژانویه ۱۹۶۵ ‌تکساکو ایران لیمیتد Texaco Iran Ltd. ‌به وسیله ............... ‌گواهی امضاء ............


‌ندرلندز ایرانز آردولی هاندل ماتشاپای (‌ندرلندز ایرانین اویل تریدینگ کمپانی) ن.‌و. Nederlands - Iraans Aardolie Handel - Maatschappij (Netherlands Iranian Oil Trading Company).N.V. ‌لاهه - هلند به تاریخ ژانویه ۱۹۶۵ ‌به مهر رسمی ‌اویل تریدینگ کمپانی (‌ایران) لیمیتد. Oil Trading Company (Iran) Ltd ‌ممهور گردید ‌مدیر ............... ‌دبیر ............... ‌لندن - به تاریخ ژانویه ۱۹۶۵ ‌این جانب امضاکننده زیر رییس دفتر اسناد رسمی شهر لندن که صحیحاً به این سمت پذیرفته شده و سوگند یاد کرده‌ام و در شهر لندن اشتغال دارم. ‌بدین وسیله گواهی و تصدیق می‌کنم. ‌که در روز و تاریخ ذیل و در حضور اینجانب و در حضور مدیر و کنت هاروود پارک Kenneth Harwood Parke دبیر اویل تریدینگ (‌ایران)‌لیمیتد مقیم ‌بریتانیک هوس فینزبوری سیرکوس - لندن ای - سی - ۲ Oil Trading (Iran) Limited of Britannic House: Finsbury Circus, London E.C.۲.

‌ممهور گردید و مدیر و دبیر مزبور در حضور این جانب با امضاء ذیل قرارداد مزبور ممهور شدن آن را به مهر مذکور گواهی نمودند.

‌به منظور گواهی مراتب فوق در روز ماه ژانویه ۱۹۶۵ در شهر نیویورک - ایالت نیویورک - کشورهای متحده آمریکا - به تاریخ ژانویه ۱۹۶۵

‌آمریکن ایندیپندنت اویل کمپانی American Independent Oil Company ‌به وسیله ............... ‌گواهی امضاء ............


‌در شهر نیویورک - ایالت نیویورک - کشورهای متحده آمریکا ‌به تاریخ ژانویه ۱۹۶۵ ‌دی آتلانتیک ریفاینینگ کمپانی The Atlantic Refining Company ‌به وسیله .............. ‌گواهی امضاء ...........


‌در شهر نیویورک - ایالت نیویورک - کشورهای متحده آمریکا ‌به تاریخ ژانویه ۱۹۶۵ گتی اویل کمپانی Getty Oil Company ‌به وسیله ............... ‌گواهی امضاء ............


‌در شهر نیویورک - ایالت نیویورک - کشورهای متحده آمریکا ‌به تاریخ ژانویه ۱۹۶۵ ‌ریچفیلد اویل کورپوریشن Richfield Oil Corporation ‌به وسیله ................ ‌گواهی امضاء .............


‌در شهر نیویورک - ایالت نیویورک - کشورهای متحده آمریکا ‌به تاریخ ژانویه ۱۹۶۵ ‌سیگنال اویل اند گس کمپانی Signal Oil And Gas Company ‌به وسیله ............... ‌گواهی امضاء ............


‌در شهر نیویورک - ایالت نیویورک - کشورهای متحده آمریکا ‌به تاریخ ژانویه ۱۹۶۵ ‌دی استاندارد اویل کمپانی (‌اوهایو) The Standard Oil Company (Ohio) ‌به وسیله ............... ‌گواهی امضاء ............


‌در شهر نیویورک - ایالت نیویورک - کشورهای متحده آمریکا ‌به تاریخ ژانویه ۱۹۶۵ ‌تایدواتر اویل کمپانی Tidewater Oil Company ‌به وسیله ............... ‌گواهی امضاء ............


‌در شهر نیویورک - ایالت نیویورک - کشورهای متحده آمریکا ‌به تاریخ ژانویه ۱۹۶۵ ‌آمریکن ایندیپندنت اویل کمپانی آو ایران. American Independent Oil Company of Iran ‌به وسیله ............... ‌گواهی امضاء ............


‌در شهر نیویورک - ایالت نیویورک - کشورهای متحده آمریکا ‌به تاریخ ژانویه ۱۹۶۵ ‌ایران آتلانتیک کمپانی Iran Atlantic Company ‌به وسیله ............... ‌گواهی امضاء ............


‌در شهر نیویورک - ایالت نیویورک - کشورهای متحده آمریکا ‌به تاریخ ژانویه ۱۹۶۵ ‌پاسیفیک وسترن - ایران لیمیتد Pacific Western - Iran Ltd ‌به وسیله ............... ‌گواهی امضاء ............


‌در شهر نیویورک - ایالت نیویورک - کشورهای متحده آمریکا ‌به تاریخ ژانویه ۱۹۶۵ ‌ریچفیلد ایران اویل کمپانی Rirchfield Iran Oil Company ‌به وسیله ............... ‌گواهی امضاء ............


‌در شهر نیویورک - ایالت نیویورک - کشورهای متحده آمریکا ‌به تاریخ ژانویه ۱۹۶۵ ‌سیگنال اینترنشنال Signal International ‌به وسیله ............... ‌گواهی امضاء ............


‌در شهر نیویورک - ایالت نیویورک - کشورهای متحده آمریکا ‌به تاریخ ژانویه ۱۹۶۵ ‌سوهایو - ایران تریدینگ اینکورپوریتد Sohio - Iran Trading, Inc. ‌به وسیله ............... ‌گواهی امضاء ............


‌در شهر نیویورک - ایالت نیویورک - کشورهای متحده آمریکا ‌به تاریخ ژانویه ۱۹۶۵ ‌تایدواتر ایران لیمیتد. Tidewater Iran Ltd. ‌به وسیله ............... ‌گواهی امضاء ............


‌در شهر نیویورک - ایالت نیویورک - کشورهای متحده آمریکا ‌به تاریخ ژانویه ۱۹۶۵ ‌کالتکس (‌ایران) لیمیتد Caltex (Iran) Limited ‌به وسیله ............... ‌گواهی امضاء ............


‌در شهر نیویورک - ایالت نیویورک و کشورهای متحده آمریکا ‌به تاریخ ژانویه ۱۹۶۵ ‌سن‌جاسینتو ایسترن کورپوریشن SanJacinto Eastern Corp. ‌به وسیله ............... ‌گواهی امضاء ............


‌در شهر نیویورک - ایالت نیویورک - کشورهای متحده آمریکا ‌به تاریخ ژانویه ۱۹۶۵ ‌کنتینانتال اویل کمپانی Continental Oil Company ‌به وسیله ............... ‌گواهی امضاء ............


‌ایرانز آردولی اکسپلوراتی ان پرودکتی ماتشاپای

Iraanse Aardolie Exploration En-Produtie Maatschappij

(‌ایرانین اویل اکسپلوریشن اند پرودیوسینگ کمپانی) ن. و.

(Iranian Oil Exploration And Producing Company) N.V.

‌تهران - ژانویه ۱۹۶۵

‌ایرآنز آردولی رافیناج ماتشاپای

Iraanse Aardolie Raffinage Maatschaapij

(‌ایرانین اویل ریفاینینگ کمپانی) ن. و.

(Iranian Oil Refining Company) N.V.

‌تهران - ژانویه ۱۹۶۵

ضمیمه قرارداد الحاقی اصلاح قانون مالیات بر درآمد

‌مقررات ماده ۳۵ که به موجب قانون مصوب ۷ آبان ماه ۱۳۳۳ به قانون مالیات بر درآمد ۱۳۲۸ اضافه شده و به موجب ماده ۳۶ قانون مالیات بر درآمد۱۳۳۵ کماکان جزء قوانین مالیات بر درآمد ایران باقی مانده است به شرح زیر اصلاح می‌شود.

ماده ۳۵

(۱) شرکتهایی که درآمد ویژه آنها از طریق فروش نفت یا سایر هیدروکربورها که در ایران تولید یا از ایران صادر می‌شود یا از راه فروش حقوق و منافع آن‌شرکتها نسبت به نفت یا ‌هیدروکربورهای مزبور و یا از طریق اداره عملیات تولید یا تصفیه نفت یا هیدروکربورهای دیگر تحصیل می‌شود حق استفاده از نرخهای کمتر از نرخ‌حداکثر مقرر در ماده ۴ یا معافیتهای مقرر در بند الف ماده ۳ لایحه قانونی مورخه ۲۰ آذر ۱۳۳۱ را نخواهند داشت. هیچگونه پرداخت مشخص یا‌پرداختهای مشابه دیگر که از بابت نفت خام به دولت یا به شرکت ملی نفت ایران یا هر هیأت دیگر به نمایندگی دولت صورت گرفته باشد از مبلغ مالیاتی‌که به موجب ماده ۷ بر درآمد ویژه شرکتهای مذکور تعلق می‌گیرد کسر نخواهد شد لیکن در مورد نفت (‌به جز نفت خام) و سایر هیدروکربورها از لحاظ‌وصول مالیات مبلغی معادل پرداختهای مذکور کسر خواهد شد و کسر مبلغی معادل با پرداختهای مزبور که بدین ترتیب اجازه داده شده است بیشتر از‌یک بار ممکن نخواهد بود.

‌درآمد ویژه شرکتهای مزبور برای هر مدت عبارت خواهد بود از تفاوت بین درآمد ناویژه حاصله در ایران و هزینه‌های مربوط به تحصیل آن درآمد. درآمد‌ویژه طبق روش معمول حسابداری که به طرز یکنواخت اجراء خواهد شد تعیین خواهد گرید. هنگام احتساب درآمد ویژه این قبیل شرکتها هزینه‌های‌زیر در هر کجا که انجام شده باشد بدون رعایت مقررات ماده ۷ قابل کسر خواهد بود.

‌الف - هزینه شرکت در مورد کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده آن شرکت مربوط به انجام عملیاتش در ایران و

ب - مخارجی که توسط شرکت (‌به غیر از پرداخت مشخص یا پرداخت دیگری از آن قبیل که برای آن به موجب مقررات قبلی مندرج در این ماده جهت‌قبول هزینه پیش‌بینی شده) برای انجام عملیاتش در ایران انجام می‌شود و بدون این که عمومیت این مخارج محدود گردد شامل هزینه اداری و عمومی‌و هزینه‌های تأسیس و اعانات و کرایه‌ها و سایر خرجهایی که برای استفاده از هر دارایی لازم باشد می‌گردد و کلیه این کسورات بایستی متکی به اسناد‌مثبته باشد و

ج - ملغی معادل با هر پرداخت مشخص یا هر پرداخت دیگری از آن قبیل که توسط آن شرکت بابت نفت خام به عمل آمده باشد یا در صورتی که آن‌شرکت به جای تمام یا قسمتی از این قبیل پرداختهای نفت خام تحویل داده باشد مبلغی معادل با آن قسمت از پرداختهای مذکور که ممکن است نقداً‌تأدیه شده باشد به علاوه ارزش نفت خامی که بدین نحو تحویل شده است بر مبنای بهای اعلان شده مربوطه منهای هر تخفیفی که به آن تعلق گیرد و

‌د - هر سال مبلغ معقولی به عنوان استهلاک فرسودگی و متروک شدن و تمام شدن و تهی شدن به منظور استهلاک هزینه‌های سرمایه‌ای که توسط‌شرکت در مورد عملیاتش در ایران انجام شده و

ه - زیانهای متحمله در مورد انجام عملیات شرکت در ایران مشروط بر آن که توسط بیمه یا به نحو دیگری جبران نشده باشد این خسارت بدون این که‌عمومیت آنچه را که در بالا ذکر شده به هیچ وجه محدود نماید شامل مطالبات غیر قابل وصول و زیانهای ناشیه از دعاوی خسارت بر علیه شرکت و‌زیان ناشیه از خسارات وارده به ذخائر تجارتی یا هر گونه دارایی که در ایران برای انجام عملیات شرکت استعمال شود یا انهدام یا از دست دادن آنها‌خواهد بود.

‌چنین شرکتهایی تابع مقررات ماده ۱۲ نسبت به پرداختهایی که به آنها در مورد عملیات مقرره در جمله اول این ماده مشخص گردیده و همچنین تابع‌مقررات ماده ۲۰ یا هر گونه نرخ مالیات بر درآمد یا مالیات اضافی علاوه بر آنچه در ماده ۷ و این ماده پیش‌بینی شده نخواهد بود. مقررات ماده ۲۵‌هزینه‌های قابل قبول مندرج در این ماده را محدود نخواهد ساخت و به هیچ درآمدی بیش از یک بار طبق ماده ۲۷ مالیات تعلق نخواهد گرفت و‌محتویات حسابهای شرکت مزبور در صورتی که صحت آنها توسط محاسبین قسم خورده گواهی شده باشد مورد قبول وزارت دارایی به عنوان صحیح‌از نظر تعیین در آمد خالص مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.

(۲) تاریخ اجرای این اصلاحیه اولین روز ماه ژانویه‌ای خواهد بود که بلافاصله قبل از دوره دوازده‌ماهه‌ای واقع باشد که پایان آن ۲۶ ژانویه ایست که این‌اصلاحیه در آن دوره به تصویب رسیده است. ‌ خطاب به شرکتهای نامبرده در زیر آقایان محترم

موافقتنامه مفاصا ‌ به موجب ماده ۳۷ قرارداد که تاریخ اجراء آن هفتم آبان ماه ۱۳۳۳ می‌باشد (‌از این به بعد "‌قرارداد اصلی" نامیده می‌شود) و ماده ۶ قرارداد الحاقی که هر‌دو قرارداد مزبور بین ایران و شرکت ملی نفت ایران اعضاء کنسرسیوم و دیگران منعقد شده است به وسیله این نامه که در ماده ۶ مزبور به آن اشاره شده‌است تأیید می‌نماییم که :

‌الف - قرارداد الحاقی برای همه اوقات در حکم تسویه حساب رضایت بخش نسبت به موارد زیر به شمار خواهد رفت.

  • (۱) کلیه امور مربوط به مبلغ پرداخت مشخص مذکور در جزء الف ماده ۲۲ قرارداد اصلی و نحوه احتساب پرداخت مزبور از لحاظ مالیات بر درآمد و‌مذاکرات فی‌مابین طرفهای اول و دوم در باب امور مزبور.
  • (۲) کلیه امور مربوط به هزینه‌های قابل کسر به موجب شق (ج) از بند (۳) از جزء (ب) ماده ۲۸ قرارداد اصلی و مذاکرات فی‌مابین طرفهای اول و دوم‌در باب امور مزبور.

ب - ایران موافقت دارد که قیمت فروش هر یک از شرکتهای بازرگانی در تمام مدت قبل از تاریخ اجراء قرارداد الحاقی طوری بوده است که تعهدات آنها‌را به موجب ماده ۲۵ قرارداد اصلی ایفاء نموده است.

ج - ایران و شرکت ملی نفت ایران موافقت دارند که شرکتهای بازرگانی نسبت به تمام مدت قبل از تاریخ اجراء قرارداد الحاقی پرداختهای مشخص را به‌مبلغ صحیح و به نحو مقرر در قرارداد اصلی تأدیه کرده‌اند.

‌د - بدیهی است که موافقت ایران و شرکت ملی نفت ایران درباره مقررات بند ب و ج فوق فقط نسبت به دوره پیش از تاریخ اجرای قرارداد الحاقی ناظر‌ و مؤثر خواهد بود.

ه - در صورتی که یکی از طرفین این موافقتنامه بخواهد در آینده مسئله‌ای در خصوص مقدار نفت خامی که توسط هر یک از شرکتهای بازرگانی در ایران‌فروخته شده و یا به حساب شرکتهای بازرگانی مزبور به پالایشگاه تحویل داده شده است مطرح سازد مقررات بندهای ب و ج فوق مانع از این امر‌نخواهد شد.

‌تاریخ این نامه تاریخی محسوب خواهد شد که در آن تاریخ قرارداد الحاقی صورت قانونی یافته و جزء قوانین ایران محسوب شده و مقررات مندرج در‌این نامه از تاریخ اجراء قرارداد الحاقی معتبر خواهد بود.

‌از طرف دولت ایران

‌از طرف شرکت ملی نفت ایران

‌قرارداد الحاقی فوق مشتمل بر یک مقدمه و ۹ ماده و یک ضمیمه موافقتنامه مفاصا منضم به لایحه قانونی اجازه مبادله قرارداد الحاقی به قرارداد فروش‌نفت و گاز مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۳۳ بوده و صحیح است.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی