قانون اجازه قبول عضویت و پرداخت حق عضویت کنگره بین‌المللی راه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون اجازه قبول عضویت و پرداخت حق عضویت کنگره بین‌المللی راه - مصوب ۱۷ بهمن ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۴ خرداد ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - به وزارت راه اجازه داده می‌شود عضویت کنگره بین‌المللی راه را که مرکز آن در پاریس است پذیرفته و حق عضویت آن را طبق‌مقررات مجمع عمومی مزبور پرداخت نماید.

قانون بالا مشتمل بر ماده واحده‌است در جلسه روز یکشنبه هفدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

قانون فوق در جلسه روز شنبه ۱۳۴۵٫۳.۱۴ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.