قانون اجازه فروش مصنوعات آموزشگاه‌های حرفه‌ای تا میزان یک‌صدهزار ریال بدون رعایت آیین‌نامه معاملات دولتی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون اجازه فروش مصنوعات آموزشگاه‌های حرفه‌ای تا میزان یک‌صدهزار ریال بدون رعایت آیین‌نامه معاملات دولتی - مصوب ۲۰ آذر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۴ آذر ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می‌شود حداکثر تا میزان یک صد هزار ریال در سال مصنوعات و محصولات هر یک از‌آموزشگاههای حرفه‌ای مربوط به خود را بدون رعایت آیین‌نامه معاملات دولتی به فروش رسانیده و درآمد حاصله را خارج از اعتبارات بودجه خود به‌مصرف هزینه‌های لازم برای توسعه و بهبود وضع آموزشگاههای مزبور برسانند.

‌قانون بالا مشتمل بر ماده واحده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه چهاردهم آذر ماه ۱۳۴۵ در جلسه روز یکشنبه بیستم آذر ماه‌یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی