قانون اجازه فروش برنج شالی‌های موجوده املاک واگذاری شمال بدون رعایت مقررات مزایده

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم

قانون اجازه فروش برنج شالیهای موجوده املاک واگذاری شمال بدون رعایت مقررات مزایده - مصوب ۱۸ خرداد ماه ۱۳۲۷

ماده اول - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود از برنج شالیهای موجوده املاک واگذاری شمال از تاریخ تصویب این قانون تا یک ماه و نیم هرمقداری که ضروری تشخیص داده شود بدون رعایت مقررات مزایده به نرخی که مقتضی بداند به نمایندگانی که از طرف استانداران مازندران و گیلان‌تعیین و معرفی می‌شوند در مقابل وجه نقد بفروش برساند تا به وسیله کمیسیونهایی که زیر نظر استانداری مرکب از فرماندار و رؤسای ادارات دولتی وکارخانجات هر محل تعیین می‌گردد شالی تبدیل به برنج شده با منظور کردن هزینه‌هایی که تعلق می‌گیرد بین کارمندان ادارات و کارگران واشخاص بی‌بضاعت مقیم هر محل خرده‌فروشی شود.

تبصره ۱ - مقدار فروش به هر تقاضاکننده نباید بیشتر از یکصد کیلو و برای یکدفعه باشد.


تبصره ۲ - پس از فروش برنج مورد نیازمندی ساکنین محل گزارش آن با صورت فروش به مجلس برای اطلاع داده شود.

ماده دوم - از تاریخ تصویب این قانون دولت مکلف است اجازه ورود کلیه کالاهای وارداتی را در حدود سهمیه هر سال منحصراً به اتباع ایرانی وشرکتهایی که سرمایه آنها متعلق به اتباع ایرانی است بدهد.

این قانون که مشتمل بر دو ماده‌است در جلسه هیجدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت