قانون اجازه عضویت وزارت آب و برق در کنفرانس جهانی شبکه‌های وسیع فشار قوی (‌سیگره Cigre)

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه عضویت وزارت آب و برق در کنفرانس جهانی شبکه‌های وسیع فشار قوی (سیگره Cigre) - ‌مصوب ۱۳۴۹٫۱۱٫۵

‌ماده واحده - به وزارت آب و برق اجازه داده می‌شود عضویت کنفرانس جهانی شبکه‌های وسیع فشار قوی (‌ سیگره)

Conference I nternationale De Grands Reseaux Electriques

‌را که مرکز اصلی آن در پاریس است پذیرفته و حق عضویت و بهای نشریات مورد نیاز را طبق مقررات مجمع عمومی مؤسسه مزبور پرداخت نماید.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۴۹٫۱۰٫۱ و در جلسه روز دوشنبه پنجم بهمن ماه یک‌هزار و سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌نایب رییس مجلس سنا - عباس مسعودی