قانون اجازه ضرب و انتشار سکه‌های مخصوصی به نام جشن فرخنده تاجگذاری اعلیحضرتین

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه ضرب و انتشار سکه‌های مخصوصی به نام جشن فرخنده تاجگذاری اعلیحضرتین - ‌مصوب ۱۳۴۸٫۲.۲۳

‌ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود که با پیشنهاد مؤسسه دویچه نومیسماتیک (Deutsche numismatik) دائر به گرفتن حق انحصار‌ضرب و انتشار سکه‌های مخصوص به نام جشن فرخنده تاجگذاری اعلیحضرتین به مبلغ حداکثر بیست میلیون دلار برای مدت چهار سال در خارج از‌کشور بر اساس شرایط و قراردادی که مصالح دولت ایران در آن تأمین گردد موافقت نماید.

  • تبصره ۱ - درآمد حاصل از اعطای این اجازه به حساب درآمد عمومی خزانه منظور خواهد شد.
  • تبصره ۲ - دولت مکلف است ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد موضوع این ماده رونوشت آن را به مجلسین تقدیم نماید.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و دو تبصره که در تاریخ سی‌ام فروردین ماه ۱۳۴۸ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه‌شنبه بیست و سوم‌اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی