New Server

قانون اجازه دریافت هفت میلیون ریال از بانک ملی ایران برای تکمیل و اتمام ساختمان عمارت وزارت امور خارجه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم

قانون اجازه دریافت هفت میلیون ریال وام از بانک ملی ایران برای تکمیل و اتمام ساختمان عمارت وزارت خارجه - مصوب ۳ مهر ماه ۱۳۱۷

ماده واحده - به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود مبلغ هفت میلیون ریال برای تکمیل و اتمام ساختمان عمارت جدید آن وزارتخانه به عنوان‌وام از بانک ملی ایران به مدت سه سال دریافت دارد - اصل و سود آن را در بودجه سالهای ۱۳۱۸ تا ۱۳۲۰ آن وزارتخانه منظور و مستهلک نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه سوم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری