قانون اجازه دریافت هزینه عکسبرداری اسناد

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون اجازه دریافت هزینه عکسبرداری اسناد - مصوب تیر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۳۰ خرداد ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود در نقاطی که میسر باشد اسناد و مدارک و اوراق مراجعین را به وسیله ماشین عکسبرداری کند‌و هزینه متعلقه را دریافت دارد.

‌تبصره ۱ - مبلغی که از درخواست‌کنندگان از این بابت دریافت می‌شود با توجه به ابعاد و قطع اسناد و احتساب نرخ مواد اولیه مورد مصرف و سایر‌هزینه‌ها به بهای تمام شده از طرف وزارتین دادگستری و دارایی تعیین خواهد گردید.

‌تبصره ۲ - وجوه حاصله از اجراء این قانون به حساب خزانه دولت منظور و اعتبار مخارج تهیه ماشین آلات و مواد اولیه و سایر لوازم و هزینه‌ماشین‌ها از محل درآمدهای عمومی کشور در بودجه وزارت دادگستری تأمین خواهد شد.

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده و دو تبصره که در تاریخ روز دوشنبه سی‌ام خرداد ماه ۱۳۴۵ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه‌شنبه‌چهاردهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی