New Server

قانون اجازه خرید یک میلیون و پانصد هزار لوازم و تدارکات موردنیازمندی ارتش

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم

قانون اجازه خرید یک میلیون و پانصد هزار دلار لوازم و تدارکات مورد نیازمندی ارتش به وزارت جنگ - مصوب ۶ شهریور ماه ۱۳۲۲

ماده واحده - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود در حدود یک میلیون و پانصد هزار دلار لوازم و تدارکات مورد نیازمندی ارتش را از کشورهای‌متحده امریکای شمالی خریداری نماید.

پرداخت بهای اجناس مذکور بعد از اسفند ماه سال ۱۳۲۳ به عمل خواهد آمد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه ششم شهریور ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری


نگاه کنید به