قانون اجازه خرید مستقیم دارو و وسایل بیمارستانی وزارت جنگ

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون اجازه خرید مستقیم دارو و وسایل بیمارستانی وزارت جنگ - مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۵ اسفند ۱۳۴۵ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - وزارت جنگ مجاز است در موقعی که بنگاه کل دارویی ایران فاقد دارو و وسایل مورد نیاز ارتش باشد و یا در موارد فوری وسایل فنی‌بیمارستانی و احتیاجات دارویی ارتش را با شرائط مذکوره در قانون و اساسنامه بنگاه دارویی ایران مستقیماً از داخل کشور و یا از خارجه خریداری‌نماید.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا‌در تاریخ روز دوشنبه پانزدهم اسفند ماه ۱۳۴۵ در جلسه روز یکشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب‌مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی