قانون اجازه خرید فرش و سایر اشیای تزیینی مورد نیاز نمایندگی‌های سیاسی شاهنشاهی خارج از کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون اجازه خرید فرش و سایر اشیای تزیینی مورد نیاز نمایندگی‌های سیاسی شاهنشاهی خارج از کشور - مصوب تیر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۰ تیر ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - وزارت امور خارجه مجاز است فرش ایرانی و سایر اشیاء تزئینی مورد نیاز نمایندگی‌های سیاسی شاهنشاهی و کنسولی در کشورهای‌خارجه را در حدود اعتبارات مصوب و با حق تقدم مصنوعات ایران با تصویب هیئت وزیران خریداری نماید.

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده می‌باشد در جلسه روز پنجشنبه نوزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب رییس مجلس‌شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

‌قانون بالا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۴۵٫۴٫۲۰ به تصویب مجلس سنا رسیده است.