قانون اجازه خرید ده میلیون دلار ساز و برگ و اسلحه و مهمات از دول متحده امریکا

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم

قانون اجازه خرید ده میلیون دلار ساز و برگ و اسلحه و مهمات از دول متحده امریکا - مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی

ماده واحده - مجلس شورای ملی از نظر تکمیل وسائل مخابرات و ارتباط و بهداری و ساز و برگ و اسلحه و مهمات مورد نیاز نیروی زمینی و هوایی ارتش شاهنشاهی و ژاندارمیری و شهربانی به وزارت جنگ اجازه می‌دهد که این وسائل را در حدود مبلغی که از ده میلیون دلار تجاوز ننماید از ممالک متحده امریکا که بنا به گزارش دولت شرایط مقرون بصرفه را در این معامله پیشنهاد داده‌است خریداری نماید و بهای آن را در طی مدتی که کمتر از دوازده سال نباشد از تاریخ اول ژانویه ۱۹۵۰ (دهم دی ماه ۱۳۲۸) به اقساط متساوی با سود سالیانه از قرار ۲ بپردازد.

تبصره ۱ - دولت مکلف است با ممالک متحده امریکا وارد مذاکره شود و قرار پرداخت کلیه هزینه حمل و نقل و باربندی و بیمه و سایر مصارف مربوط به لوازم و مهمات خریداری را بهمان ترتیب و اقساط که نسبت به پرداخت اصل مبلغ مقرر است بدهد.

تبصره ۲ - اقساط مزبور در این ماده و تبصره‌است در جلسه بیست و هفتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و بیست و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است.

رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت