قانون اجازه خرید حقوق افراد که بابت عوض بهره دریافت می‌نمایند

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه خرید حقوق افراد که بابت عوض بهره دریافت می‌نمایند - مصوب 1346.10.4

‌ماده واحده - پرداخت عوض بهره از اول سال 1347 از بودجه کل کشور ممنوع است وزارت دارایی مکلف است حق ذوی‌الحقوق را معادل ده برابر‌متوسط مبلغ عوض بهره پرداختی در سه‌ساله اخیر خریداری و بهای آن را پرداخت نماید.

‌اعتبار لازم برای این پرداخت در بودجه سال 1347 منظور خواهد شد.

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در جلسه روز پنجشنبه دوم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در‌جلسه روز دوشنبه چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - مهندس شریف امامی