قانون اجازه خرید اتومبیل جیپ برای دادگاه‌ها و دادسراها از وجوه حاصل از فروش اتومبیل‌های فرسوده

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون اجازه خرید اتومبیل جیپ برای دادگاه‌ها و دادسراها از وجوه حاصل از فروش اتومبیل‌های فرسوده - مصوب ۱۶ مهر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۴ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - وزارت دادگستری مجاز است اتومبیلهای فرسوده آن وزارت را از طریق حراج بفروشد و از حاصل فروش برای سرویس عمومی‌دادگاهها و دادسراها اتومبیل جیپ خریداری نماید.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه روزشانزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

قانون فوق در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۴۳٫۹.۴ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است