قانون اجازه تمرکز وجوه حاصله از حق استفاده از خانه‌های سازمانی ژاندارمری و شهربانی کل کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه تمرکز وجوه حاصله از حق استفاده از خانه‌های سازمانی ژاندارمری و شهربانی کل کشور – مصوب ۱ بهمن ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - به ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور اجازه داده می‌شود وجوه حاصله از حق استفاده خانه‌های سازمانی را در حساب‌مخصوص در خزانه‌داری کل متمرکز نمایند و با رعایت اولویت بخشها و نقاط مرزی به مصرف نگهداری و تعمیر و تکمیل و احداث خانه‌های سازمانی‌برسانند وجوه مذکور به عنوان درآمد اختصاصی و اعتبار از محل درآمد اختصاصی سازمانهای مزبور در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.

تبصره - آیین‌نامه اجرایی مربوط به طرز بهره‌برداری و تعیین میزان حق استفاده و نحوه مصرف درآمدهای حاصله از طرف وزارتخانه‌های کشور ودارایی و جنگ و آبادانی و مسکن تهیه و پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلسین به موقع اجراء گذارده می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳۴۹ در جلسه روز دوشنبه سی و یکم خرداد ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی