New Server

قانون اجازه تمدید مدت پروانه‌های ورودی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم

قانون اجازه تمدید مدت پروانه‌های ورودی - مصوب ۵ دی ماه ۱۳۱۶

ماده واحده - پروانه‌های ورودی که مدت اعتبار یک‌ساله آنها منقضی شده و مورد استفاده واقع نگردیده‌اند در صورتی که طبق اسناد و مدارک به‌تشخیص وزارت تجارت طبق مقرراتی که برای این منظور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید معلوم شود عدم استفاده از آنها بر اثر پیشامدی بوده‌است که دارندگان اوراق مزبور قادر بر رفع نبوده‌اند برای مدتی که وزارت تجارت معین نماید و حداکثر آن از شش ماه تجاوز نخواهد کرد قابل استفاده‌خواهند بود مشروط بر اینکه اولاً تاریخ صدور آن اوراق زودتر از ۱۲ ماه قبل از اجرای قانون ارز مصوب دهم اسفند ۱۳۱۴ نبوده و ثانیاً شخص ذینفع‌وظایف خود را در موقع مناسب برای استفاده از آن به عمل آورده باشد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری