قانون اجازه تمدید قرارداد استخدام آقای ویلهم وبر تبعه آلمان برای سرپرستی ماشین‌آلات چاپخانه مجلس

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم

قانون اجازه تمدید قرارداد استخدام آقای ویلهلم وبر تبعه آلمان برای سرپرستی ماشین آلات چاپخانه مجلس - مصوب ۲۲ دی ماه ۱۳۱۹

ماده ۱ - کارپردازی مجلس شورای ملی مجاز است استخدام آقای ویلهلم وبر تبعه دولت آلمان را برای سرپرستی امور مربوطه به چاپ سربی واشتروتیپی و رسیدگی به ماشین آلات چاپخانه مجلس از تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۳۲۰ به مدت دو سال دیگر تمدید نماید.

ماده ۲ - حقوق دوساله نامبرده نود و شش هزار ریال است که در آخر هر ماه خورشیدی مبلغ چهار هزار ریال نیمی به ریال و نیم دیگر به مارک‌پرداخته می‌شود.

ماده ۳ - آقای ویلهلم وبر در ظرف دو سال خدمت دو ماه حق مرخصی با استفاده از حقوق خواهد داشت.

ماده ۴ - برای هزینه بازگشت به آلمان مبلغ سه هزار و پانصد ریال منظور خواهد شد.

ماده ۵ - کارپردازی مجلس شورای ملی مجاز است طبق ماده دوم قانون کنترات مستخدمین خارجی مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ سایر شرایط را تعیین‌و قرارداد آقای ویلهلم وبر را امضاء و مبادله نماید.

این قانون که مشتمل بر پنج ماده‌است در جلسه بیست و دوم دی ماه یک هزار و سیصد و نوزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری