قانون اجازه تمدید قانون مصوب ۲ مهر ۱۳۲۳ برای پرداخت یک دوازدهم هزینه آبان ماه ۱۳۲۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه تمدید قانون مصوب دوم مهر ماه ۱۳۲۳ برای پرداخت یکدوازدهم هزینه آبان ماه ۱۳۲۳ - مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۳۲۳

ماده واحده - مدلول ماده واحده مصوب دوم مهر ماه ۱۳۲۳ راجع به اجازه پرداخت دودوازدهم شهریور و مهر برای آبان ماه ۱۳۲۳ تمدید می‌شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی