قانون اجازه تعیین نرخ ارضیه و انبارداری گمرک

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه تعیین نرخ ارضیه و انبارداری گمرک - مصوب ۱۳۴۶٫۱۲٫۱۹

‌ماده واحده - مأخذ ارضیه و انبارداری موضوع جدول ذیل بند (ج) از ماده ۶ آیین‌نامه اجرای قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب تیر ماه ۱۳۳۷ با‌پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد. ‌تبصره - وزارت دارایی مکلف است در مواردی که در نتیجه تغییر نرخ انبارداری اضافه وصولی عاید گمرک شود مبالغ اضافی را منحصراً برای‌توسعه انبارها و تجهیزات انبارداری و باربری گمرکی به مصرف برساند. ‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده و یک تبصره که در جلسه روز سه شنبه هفدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای‌ملی رسیده بود در جلسه روز شنبه نوزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - مهندس شریف امامی