قانون اجازه تعقیب قانونی آقای احمد قوام

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفدهم
Majlis 17.pdf

قانون اجازه تعقیب قانونی آقای احمد قوام - مصوب ۱۳ آبان ماه ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی [۱]


‌ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت دادگستری اجازه می‌دهد که نسبت به وقایع بیست و ششم تا سی و یکم تیر ماه ۱۳۳۱ آقای احمد قوام را مورد تعقیب قانونی قرار دهد.


این قانون که مشتمل بر ماده واحده‌است در جلسه سه شنبه سیزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و سی و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.


نایب رییس مجلس شورای ملی - احمد رضوی

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم -از تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۳۲. ص. ۴ - ۵