قانون اجازه ترک مناقصه وسایل روشنایی جاده مهرآباد

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون اجازه ترک مناقصه وسایل روشنایی جاده مهرآباد - مصوب ۴ اسفند ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - تصویب‌نامه شماره ۱۹۰۴ مورخه ۳۰ فروردین ۱۳۴۱ راجع به اجازه ترک مناقصه وسائل روشنایی جاده مهرآباد و غیره که از طرف‌دولت به شرح زیر صادر شده است (‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴۱٫۱۱٫۲۹ بنا به پیشنهاد شماره ۳٫۲۹۲۷ - ۱۳۴۱٫۱٫۲۲ وزارت کشور تصویب‌نمودند که بنگاه برق تهران مجاز است با ترک مناقصه و با رعایت مواد زیر نسبت به تأمین روشنایی جاده شمیران و جاده قدیم شهر ری و همچنین‌خیابان فرودگاه از سه راه مهرآباد به طرف فرودگاه اقدام نماید.

۱ - برای چراغها و لوازمی که باید از خارج وارد شود حداکثر به مأخذ قیمتها و مدتهای تحویل مناقصه‌های سابق.

۲ - برای تهیه پایه و لوازمی که در داخله بایستی تهیه شود با استعلام از سازندگان معتبر داخلی و رعایت مدت تحویل مناسب.

۳ - برای تهیه کابل از موجودی داخله در صورتی که بهای آن از مأخذهای حاصله از مناقصه سابق تجاوز ننماید) تایید می‌شود.

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز‌دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۴۵ در جلسه روز پنجشنبه چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی‌قرار گرفت.

‌نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر شفیع امین