قانون اجازه ترمیم فوق‌العاده ثابت ارزی مامورین خارج از کشور وزارت امور خارجه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون اجازه ترمیم فوق‌العاده ثابت ارزی مامورین خارج از کشور وزارت امور خارجه - مصوب ۵ تیر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۳۰ خرداد ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید

ماده واحده - به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود فوق‌العاده ثابت ارزی مأمورین خارج از کشور آن وزارتخانه را در حدود اعتبار مصوب خودترمیم و طبق جدولی که به پیشنهاد وزارت امور خارجه و موافقت وزارت دارایی و شورای عالی اداری به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید از اول‌سال ۱۳۴۵ پرداخت نماید.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۳۴۵ در جلسه روز یکشنبه پنجم تیر ماه یک هزار وسیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی