قانون اجازه تحصیل وام از بانک صادرات و واردات واشنگتن جهت رفع نیازمندی‌های شرکت هواپیمایی ملی ایران

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون اجازه تحصیل وام از بانک صادرات و واردات واشنگتن جهت رفع نیازمندی‌های شرکت هواپیمایی ملی ایران - مصوب ۱ خرداد ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۴ خرداد ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تأمین اعتبار جهت رفع نیازمندی‌های شرکت هواپیمایی ملی ایران قرارداد مربوط به تحصیل وام‌از بانک صادرات و واردات واشنگتن به مبلغ نه میلیون و هفتصد و شصت هزار دلار (۹۷۶۰۰۰۰) که متن فارسی و انگلیسی آن به پیوست است امضاءو مبادله نموده و به موقع اجراء بگذارد. قانون بالا که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه روز یکشنبه اول خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

قانون فوق در جلسه روز شنبه ۱۳۴۵٫۳.۱۴ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.

موافقت‌نامه

این موافقت‌نامه در روز ماه سال ۱۹۶ بین دولت شاهنشاهی ایران (‌که از این پس «‌وام گیرنده» نامیده خواهد شد) و بانک صادرات و واردات واشنگتن(‌که از این پس «‌بانک صادرات و واردات» نامیده خواهد شد) که یک مؤسسه وابسته به دولت ایالات متحده آمریکا است منعقد گردیده‌است.

گواهی می‌نماید نظر به این که تمام سهام شرکت هواپیمایی ملی ایران (‌که از این پس «‌ایران ایر» نامیده می‌شود) که وسیله حمل و نقل هوایی ملی ایران می‌باشد و درخطوط داخلی و بین‌المللی مشغول به کار می‌باشد متعلق به وام گیرنده می‌باشد.

و نظر به این که «‌ایران ایر» موافقت نموده و یا در نظر دارد دو فروند هواپیمای جت بوئینگ مدل ۷۲۷ و موتورهای یدکی و لوازم یدکی و وسایل وخدمات مربوط (‌که از این پس هر کدام از هواپیماها «‌هواپیما» و هر دوی آنها «هواپیماها» و هواپیماها و موتورهای یدکی و لوازم یدکی و تمام وسائل وخدمات فوق‌الذکر «‌وسائل» نامیده خواهد شد) که ساخت کشور ایالات متحده آمریکا باشند و یا از منابع این کشور تحصیل شده باشند برای حمل به‌کشور ایران خریداری نماید.

و نظر به این که مبلغ کل بهای خرید وسائل در حدود دوازده میلیون و دویست هزار (۱۲۲۰۰۰۰۰) دلار برآورد شده‌است.

و نظر به این که وام گیرنده از منابع دیگر به جز شرکت بوئینگ (‌که از این پس «‌بوئینگ» نامیده می‌شود) و بانک صادرات و واردات حداقل بیست درصد(۲۰%) مبلغ کل بهای خرید وسائل را تأمین خواهد نمود و از بانک صادرات و واردات در خواست نموده‌است که اعتباری برای بقیه قیمت فوق‌الذکر یعنی‌در حدود نه میلیون و هفتصد و شصت هزار (۹۷۶۰۰۰۰) دلار افتتاح نماید.

و نظر به این که افتتاح چنین اعتباری باعث تسهیل صادرات و واردات و مبادله کالا بین ایالات متحده آمریکا و ایران خواهد گردید.

لذا با توجه به موازین فوق و شرایط متقابل که در این موافقت‌نامه مقرر گردیده‌است طرفین موافقت‌نامه به نحو ذیل موافقت می‌نمایند:

ماده اول - اعتبار بانک صادرات و واردات بدین وسیله اعتباری به مبلغ نه میلیون و هفتصد و شصت هزار (۹۷۶۰۰۰۰) دلار به نفع وام گیرنده افتتاح خواهد کرد و سپس‌مستقلاً و یا از طریق یک یا چند بانک بازرگانی در کشور ایالات متحده آمریکا هر چند یک بار پرداخت‌هایی بر اساس شرایط و مقررات مندرج در این‌موافقت‌نامه به منظور کمک به تأمین هزینه خرید و حمل وسائل از کشور ایالات متحده آمریکا به ایران تا میزان هشتاد درصد کل قیمت وسایل به عمل‌خواهد آورد.

ماده دوم - شرایط باز پرداخت - اوراق سفته وام گیرنده بدین وسیله تعهد و موافقت می‌نماید که مبلغ اصل تمام پرداخت‌هایی را که طبق این موافقت‌نامه به عمل خواهد آمد در چهارده قسط تقریباً‌متساوی شش‌ماهه که از اول فوریه ۱۹۶۷ شروع خواهد شد باز پرداخت نماید و بهره‌ای به نرخ پنجم و نیم (۲).(۱)۵ درصد در سال نسبت به مانده بازپرداخت نشده اصل اعتبار بپردازد سررسید بهره مزبور در اول فوریه و اول اوت هر سال بوده و در آن موقع قابل پرداخت خواهد بود بهره بر اساس تعدادواقعی روزها و به مأخذ هر سال ۳۶۵ روز در سال احتساب خواهد شد اصل و بهره فوق به پول رایج کشور ایالات متحده آمریکا قابل پرداخت خواهدبود.

قبل از شروع استفاده از اعتبار به ترتیبی که در این موافقت‌نامه مقرر شده‌است و به عنوان شرط اولیه آن و همچنین به منظور تأمین مدارکی در موردتعهد وام گیرنده نسبت به پرداخت‌هایی که تحت این موافقت‌نامه به عمل خواهد آمد وام گیرنده باید اوراق سفته یا سفته‌هایی (‌که از این پس «‌سفته» یا«‌سفته‌ها» نامیده خواهد شد) جمعاً به مبلغ نه میلیون و هفتصد و شصت هزار (۹۷۶۰۰۰۰) دلار صادر و به بانک صادرات و واردات تحویل دهد. البته‌تفاهم چنین است که هر سفته نسبت به جمع مبلغ پرداخت‌هایی که بابت آن به عمل آمده‌است و همچنین نسبت به بهره‌ای که به پرداخت‌های مزبورتعلق می‌گیرد معتبر و قابل اجراء خواهد بود. این سفته‌ها حاکی از تعهدات عمومی وام گیرنده بوده و متضمن اعتقاد و اعتبار کامل وام گیرنده در بازپرداخت اصل اعتبار مربوط و بهره متعلق به آن طبق شرایط مندرجه در آنها خواهد بود.

اصل مبلغ مندرجه در هر سفته در چهارده قسط تقریباً یا متساوی هر شش ماه یک بار اول فوریه ۱۹۶۷ به بعد قابل باز پرداخت خواهد بود به هر یک ازسفته‌ها از تاریخ صدور آن بهره‌ای به نرخ پنج و نیم (۲).(۱)۵ درصد در سال نسبت به مانده باز پرداخت نشده اصل آن تعلق خواهد گرفت.

سررسید پرداخت بهره مزبور اول فوریه و اول اوت هر سال خواهد بود و بر اساس تعداد واقعی روزها به مأخذ هر سال ۳۶۵ روز احتساب خواهدگردید اگر چه بهره از تاریخ صدور سفته تعلق خواهد گرفت معهذا تغییر و تعدیل لازم در این مورد به عمل خواهد آمد تا بهره فقط از تاریخ‌هایی که‌پرداخت‌های مربوطه به عمل می‌آید احتساب و قابل پرداخت شود.

تاریخ صدور سفته (‌به استثناء موردی که ذیلاً طی این ماده درج شده‌است) باید به عنوان تاریخ سفته در آن قید گردد این سفته‌ها در وجه بانک صادرات‌و واردات یا نماینده یا نمایندگان آن در یک بانک بازرگانی که مورد قبول بانک صادرات و واردات باشد در کشور ایالات متحده آمریکا به پول رایج کشورایالات متحده آمریکا قابل پرداخت خواهد بود هر سفته باید به زبان انگلیسی بوده و بر یک رویه از یک ورقه با دوام چاپ یا ماشین شود و از لحاظ فرم‌و مفاد نیز مورد موافقت بانک صادرات و واردات باشد شکل و مفاد کلی این سفته‌ها باید طبق نمونه (‌الف) منضم به این موافقت‌نامه که جزیی ازموافقت‌نامه محسوب می‌گردد باشد.

در صورتی که قبل از تاریخ نهایی استفاده از اعتبار جمع مبلغ پرداخت‌هایی که بابت هر سفته به عمل می‌آید کمتر از اصل مبلغ سفته مزبور باشد بانک‌صادرات و واردات به درخواست وام گیرنده در ظرف شصت روز بعد از تاریخ فوق‌الذکر سفته مزبور را در مقابل سفته جدیدی که مبلغ اصل آن برابر باجمع مبلغ پرداخت‌های مربوطه منهای هر مبلغی که به عنوان اصل بابت آن باز پرداخت گردیده به وام باشد گیرنده تسلیم خواهد نمود.

تاریخ سفته‌جدید باید به نحوی تعیین گردد که در نتیجه مبادله آن هیچ گونه نفع یا ضرری از لحاظ بهره یا تسریع و یا تأخیر در پرداخت از آن ناشی نگردد. اگر وام‌گیرنده چنین درخواستی را ننماید بانک صادرات و واردات مبلغ اضافی سفته را به حساب باز پرداخت‌های اصل اعتبار مربوطه به نسبت عکس سررسید آنها منظور خواهد نمود.

وام گیرنده حق خواهد داشت قبل از سر رسیدهای مقرر در هر زمان و یا هر چند یک بار بدون آن که هیچ گونه جایزه و یا جریمه‌ای منظور شود تمام و یاقسمتی از اصل مبلغ سفته‌ها را باز پرداخت نماید. مبلغ پرداختی باید شامل اصل باز پرداخت مزبور بهره متعلقه تا تاریخ باز پرداخت باشد چنین بازپرداخت‌های قبل از سر رسید به حساب مانده اقساط باز پرداخت نشده سفته‌های مربوطه به نسبت عکس سر رسید آنها منظور خواهد شد بازپرداخت‌های قبل از سر رسیدی که وام گیرنده باید طبق مواد ۹ و ۱۰ این موافقت‌نامه به عمل آورد ممکن است به میل وام گیرنده به صورت مذکور درفوق و یا به نسبت مساوی از مانده اقساط باز پرداخت نشده اصل کسر گردد.

ماده سوم - نحوه پرداخت الف - پرداخت در وجه بوئینگ: بانک صادرات و واردات هر چند یک بار در وجه بوئینگ در بانک Manufacturers Hannover Trust Compay,N.Y (‌که از این پس ام. اچ. تی. سی نامیده خواهد شد) و یا بانک بازرگانی دیگری در ایالات‌متحده آمریکا که از طرف وام گیرنده تعیین شود و مورد موافقت بانک صادرات و واردات باشد از حساب «‌ایران ایر» و از طرف وام گیرنده به منظورتأمین تا میزان هشتاد درصد (۸۰%) هزینه هر یک از اقلامی از وسائل که از بوئینگ خریداری شده‌است پرداخت‌هایی به عمل می‌آورد. پرداخت‌هایی‌که به موجب این بند (‌بند الف) از این ماده باید از طرف بانک صادرات و واردات به عمل آید موکول به دریافت مدارک زیر که شکل و مفاد آنها موردموافقت بانک صادرات و واردات باشد خواهد بود.

۱ - درخواست کتبی از طرف وام گیرنده برای پرداخت مبلغی که از هشتاد درصد (۸۰%) هزینه‌هایی که در صورت تفصیلی مذکور در قسمت (۲) از بند(‌الف) این ماده تجاوز ننماید.

۲ - صورت تفصیلی هزینه‌هایی که بر اساس آن وام گیرنده تقاضای پرداخت می‌نماید در این صورت‌ها باید برای هر قلم خرج به طبقه‌بندی مربوطه‌طبق صورت مذکور در بند (ب) ماده ۱۷ این موافقت‌نامه اشاره شود. چنین هزینه‌هایی نباید در صورت‌های تفصیلی قبلی منعکس شده باشد. به چنین‌صورت‌هایی باید نسخ قبوض دریافتی مربوط به اقلامی که در صورت ذکر شده‌است و همچنین به جز موردی که قلم مورد بحث هواپیما باشد - بارنامه‌غیر قابل انتقال یا اسناد دیگری که دال بر صدور اقلام مشمول صورت تفصیلی به ایران طبق شرایط ماده ۱۱ این موافقت‌نامه باشد ضمیمه شود.

۳ - گواهی‌نامه «‌ایران ایر» دال بر این که ایران از هزینه‌های مندرجه در صورت تفصیلی - موضوع قسمت (۲) فوق را پرداخت نموده و یا با پرداخت آن‌موافقت نموده‌است و وجوهی که برای اقلام مندرجه در صورت تفصیلی پرداخت شده‌است عیناً همان مبالغی است که در صورت مزبور درج شده‌است و این مبالغ شامل کلیه تخفیف‌ها و امتیازات فوق‌العاده و وجوه برگشتی و یا سایر وجوهی که در مورد تأمین اقلام فوق تحصیل شده یا خواهد شدمی‌باشد.

۴ - گواهی‌نامه بوئینگ در مورد هر یک از اقلام وسایل که در صورت تفصیلی مذکور در قسمت (۲) فوق بدان اشاره گردیده‌است مبنی بر این که(۱)‌لااقل بیست درصد (۲۰%) هزینه هر یک از اقلام مذکور را نقداً دریافت کرده‌است و هر یک از اقلام ساخت کشور ایالات متحده آمریکا بوده و منبع‌اصلی آن کشور مزبور می‌باشد و (۲) به استثنای مواردی که در این گواهی‌نامه تصریح گردیده‌است هیچ گونه تخفیف و یا امتیاز فوق‌العاده و یا وجوه‌برگشتی و یا حق‌العمل و یا حق‌الزحمه و یا پرداخت دیگری (‌به جز در مورد و تا حدود حقوق و دستمزد جاری مدیران و مأمورین و کارمندان تمام وقت‌و مشاورین بوئینگ) در مورد فروش و یا انعقاد قرارداد برای فروش کالا و یا اقلام مزبور به هیچ فرد یا مؤسسه‌ای اعطا و یا پرداخت نشده و یا با اعطا ویا پرداخت آن موافقت نگردیده و نیز هیچ گونه وسایلی برای اعطا یا پرداخت آن فراهم نگردیده‌است.

۵ - در صورتی که کالای مزبور هواپیما باشد ارائه مدارکی دال بر این که (۱) ایران ایر هواپیمای مزبور را قبول نموده و به ملکیت خود در آورده‌است و(۲) تصدیق قابل پرواز بودن هواپیما و صدور آن به وسیله مؤسسه فدرال هواپیمایی.

Federal Aviation Agency Certificate of Airworthiness for Export.

در مورد هواپیمای مذکور صادر شده‌است و (۳) ترتیب لازم برای بیمه هواپیما به نحوی که در ماده ۹ این موافقت‌نامه قید گردیده‌است داده شده‌است.

۶ - مدارک دیگر مربوط به موارد فوق که بانک صادرات و واردات ممکن است تا حدودی معقول درخواست نماید.

ب - کارسازی وجوه پرداخت شده هر چند یک بار بانک صادرات و واردات پرداخت‌هایی در وجه وام گیرنده به حساب ام - اچ - تی - سی یا بانک‌بازرگانی دیگری واقع در کشور ایالات متحده آمریکا که از طرف وام گیرنده تعیین شده و مورد موافقت بانک صادرات و واردات باشد به منظور تأمین‌هزینه‌هایی که قبل" انجام گرفته و از هشتاد درصد (۸۰%) هزینه هر یک از اقلام وسایل تجاوز ننماید به عمل می‌آورد پرداخت‌هایی که به موجب این بند(‌بند ب) از این ماده باید به عمل آید موکول به دریافت مدارک زیر که شکل و مفاد آنها مورد موافقت بانک صادرات و واردات باشد خواهد بود:

۱ - درخواست کتبی از طرف وام گیرنده برای پرداخت مبلغی که از هشتاد درصد (۸۰%) کل هزینه‌هایی که در صورت تفصیلی مذکور در قسمت (۲)‌ذیل بدان اشاره گردیده‌است تجاوز ننماید.

۲ - صورت تفصیلی از هزینه‌هایی که در صورت‌های تفصیلی قبل منعکس نشده باشد. در این صورت‌ها باید برای هر قلم خرج به طبقه‌بندی مربوط‌طبق صورت مذکور در بند (ب) ماده ۱۷ این موافقت‌نامه اشاره شود. به چنین صورت‌هایی باید نسخ قبوض دریافتی یا اسناد دیگری مبنی بر خرید وپرداخت قیمت هر یک از اقلام مندرج در صورت تفصیلی و همچنین به جز موردی که قلم مورد بحث هواپیما باشد نسخ غیر قابل انتقال بارنامه‌های‌مربوطه یا اسناد دیگری که مبنی بر صدور اقلام مشمول صورت تفصیلی به ایران طبق شرایط ماده ۱۱ این موافقت‌نامه باشد ضمیمه شود.

۳ - گواهی‌نامه ایران ایر دال بر این که ایران ایر هزینه‌های مندرجه در صورت تفصیلی موضوع قسمت (۲) فوق را پرداخت نموده و وجوهی که برای‌اقلام مندرجه در صورت تفصیلی پرداخت شده‌است عیناً همان مبالغی است که در صورت مزبور درج شده و این مبالغ شامل کلیه تخفیف‌ها وامتیازات فوق‌العاده و وجوه برگشتی و سایر وجوهی که در مورد تأمین اقلام فوق تحصیل شده یا خواهد شد می‌باشد.

۴ - گواهی‌نامه هر یک از فروشندگان اقلام وسایل که در صورت تفصیلی مذکور در قسمت (۲) فوق درج شده‌است دال بر این که (۱) کالا یا اقلامی که‌به فروش رسیده‌است ساخت کشور ایالات متحده آمریکا بوده و منبع اصلی آن کشور مزبور می‌باشد و (۲) و به استثنای مواردی که در این گواهی‌نامه‌تصریح گردیده‌است هیچ گونه تخفیف و یا امتیاز فوق‌العاده و یا وجوه برگشتی و یا حق‌العمل و یا حق‌الزحمه و یا پرداخت دیگری (‌به جز در مورد و تاحدود حقوق و دستمزد جاری مدیران و مأمورین و کارمندان تمام وقت فروشنده و در صورتی که فروشنده بوئینگ باشد مشاورین بوئینگ) در موردفروش و یا انعقاد قرارداد برای فروش کالا و یا اقلام مزبور به هیچ فرد یا مؤسسه‌ای اعطا و یا پرداخت نشده و یا با اعطا و یا پرداخت آن موافقت نشده ونیز هیچ گونه وسایلی برای اعطا و یا پرداخت آن فراهم نگردیده‌است.

۵ - در صورتی که کالای مزبور هواپیما باشد ارائه مدارکی دال بر این که (۱) "‌ایران ایر" هواپیمای مزبور را قبول نموده و آن را به ملکیت خود درآورده‌است و (۲) تصدیق قابل پرواز بودن هواپیما و صدور آن به وسیله مؤسسه فدرال هواپیمایی.

Federal Aviation Agency Certificate of Airworthiness for Export.

در مورد هواپیمای مزبور صادر شده‌است و (۳) ترتیب لازم برای بیمه هواپیما به نحوی که در ماده ۹ این موافقت‌نامه قید گردیده‌است داده شده‌است.

۶ - مدارک دیگر مربوط به موارد فوق که بانک صادرات و واردات ممکن است تا حدودی معقول درخواست نماید.

ج - اعتبارات اسنادی: بنا بر تقاضای وام گیرنده بانک صادرات و واردات همچنین از طریق صدور تعهدنامه - به منظور کارسازی وجوهی که‌ام - اچ -‌تی - سی یا بانک بازرگانی دیگری که توسط وام گیرنده تعیین گردیده و مورد موافقت بانک صادرات و واردات می‌باشد تحت یک یا چند اعتبار اسنادی‌که با موافقت بانک صادرات و واردات صادر خواهد گردید به منظور انجام پرداخت‌های لازم بابت هزینه هر یک از اقلام وسایل به عمل می‌آورد -‌اعتبار لازم را تأمین خواهد نمود هر یک از اعتبار اسنادی می‌تواند به نفع هر فروشنده‌ای که اقلام وسایل را تحویل «‌ایران ایر» نموده‌است صادر گردد تاپرداخت‌های مربوطه تا حداکثر (۸۰%) قیمت هر یک از اقلام به فروشنده مزبور طبق آن به عمل آید. اعتبارات اسنادی می‌تواند همچنین به نفع «‌ایران‌ایر» و یا وام گیرنده صادر گردد تا پرداخت‌هایی که «ایران ایر» یا وام گیرنده به فروشندگان مربوطه برای تحویل هر یک از اقلام وسایل به عمل آورده است‌تا حداکثر ۸۰% قیمت آنها تأمین گردد.

تفاهم چنین است که: (۱) هر برداشت نقدی از محل اعتبار اسنادی به منزله پرداخت به وسیله بانک صادرات و واردات از محل اعتبار موضوع این‌موافقت‌نامه تلقی می‌گردد (۲) تعهدنامه‌هایی که بانک صادرات و واردات طبق مفاد این موافقت‌نامه صادر می‌نماید به منزله تعهد قطعی از محل اعتبارتلقی می‌گردد و بانک مزبور نسبت به اجرای آنها حق تقدم قائل است (۳) بهره‌ای که به اعتبار موضوع این موافقت‌نامه تعلق می‌گیرد از تاریخ برداشت‌نقدی از محل اعتبار اسنادی احتساب می‌گردد و (۴) بانک صادرات و واردات با پرداخت‌هایی که بر اساس تعهدنامه‌های خود به بانک بازرگانی مذکوردر فوق می‌نماید به هیچ طریقی در قبال عملیات بانک مزبور در مورد صدور اعتبار اسنادی و یا پرداخت‌هایی که طی آن به استفاده‌کننده از آن می‌نماید ویا هر گونه قصوری که از طرف این بانک در این مورد ممکن است روی دهد مسئولیتی قبول نخواهد کرد.

بانک صادرات و واردات با دریافت مدارک زیر که شکل و مفاد آن مورد موافقت بانک مزبور باشد تعهدنامه‌های فوق را صادر خواهد کرد.

۱ - درخواستی به امضای نماینده مجاز وام گیرنده که به موجب آن کالا یا اقلامی که از محل اعتبار اسنادی پیشنهادی باید خریداری گردد معلوم ومشخص گردد و طی آن به بانک صادرات و واردات اختیار داده شود که تعهدنامه خود را به منظور خرید آنها صادر نماید.

۲ - گواهی‌نامه‌ای به امضای نماینده مجاز «‌ایران ایر» مبنی بر این که "‌ایران ایر" جز تخفیف‌ها و امتیازات فوق‌العاده و وجوه برگشتی و پرداخت‌های‌دیگر که طی صورت حساب‌های ارائه شده برای برداشت از محل اعتبار اسنادی منظور گردیده‌است از هیچ گونه تخفیف و امتیازات فوق‌العاده و وجوه‌برگشتی یا پرداخت‌های دیگر در مورد تحصیل کالا یا اقلامی که هزینه آنها مشمول اعتبار اسنادی پیشنهادی می‌گردد استفاده ننموده و یا با استفاده از آن‌موافقت ننموده‌است.

۳ - سه (۳) نسخه از اعتبار اسنادی پیشنهادی که از هر حیث به جز تاریخ و امضاء کامل باشد و تاریخ انقضای آن طبق مفاد آن از ۳۱ دسامبر ۱۹۶۶‌تجاوز ننماید (‌مگر این که بانک صادرات و واردات کتباً در مورد نتایج مزبور به نحو دیگری موافقت نماید).

هر اعتبار اسنادی باید حاوی شرایطی که مورد موافقت بانک صادرات و واردات است باشد منجمله آن که استفاده‌کننده از اعتبار اسنادی هنگام برداشت‌نقدی از اعتبار مزبور به بانک صادرکننده آن مدارکی به نحو زیر تسلیم نماید:

(۱) مدرکی دال بر این که «‌ایران ایر» هر یک از اقلام وسایل را که بابت آن پرداخت صورت می‌گیرد تحویل گرفته‌است (۲) گواهی‌نامه از فروشنده هریک از اقلامی که بابت آن پرداخت صورت می‌گیرد دال بر این که: (‌الف) اقلام مورد نظر ساخت کشور ایالات متحده آمریکا بوده و منبع اصلی آن کشورمزبور می‌باشد.

(ب) در مورد اقلام مورد نظر مبلغی که کمتر از بیست درصد (۲۰%) بهای خرید آنها نباشد نقداً دریافت کرده‌است (ج) به استثنای مواردی که در این‌گواهی‌نامه تصریح گردیده‌است هیچ گونه تخفیف و یا امتیاز فوق‌العاده و یا وجوه برگشتی و یا حق‌العمل و یا حق‌الزحمه و یا پرداخت دیگری (‌به جزدر مورد و تا حدود حقوق و دستمزد جاری مدیران و مأمورین و کارمندان تمام وقت فروشنده و در صورتی که فروشنده بوئینگ باشد مشاورین‌بوئینگ) در مورد فروش و یا انعقاد قرارداد برای فروش اقلام مزبور به هیچ فرد یا مؤسسه‌ای اعطا یا پرداخت نشده و یا اعطا و یا پرداخت آن موافقت‌نگردیده و نیز هیچ گونه وسائلی برای اعطا یا پرداخت آن فراهم نگردیده‌است.

۳ - مدرکی دال بر این که هر یک از اقلام وسایل که بابت آن پرداخت صورت می‌گیرد طبق شرائط ماده ۱۱ این موافقت‌نامه به ایران حمل گردیده و یاخواهد شد.

۴ - در صورتی که استفاده‌کننده اعتبار اسنادی وام گیرنده یا «‌ایران ایر» باشد گواهی‌نامه وام گیرنده یا «‌ایران ایر» دال بر این که وام گیرنده یا "‌ایران ایر"‌بهای اقلام مزبور را کلاً به فروشنده پرداخت نموده‌است.

۵ - در صورتی که کالای مزبور هواپیما باشد ارائه مدارکی دال بر این که (۱) "‌ایران ایر" هواپیمای مزبور را قبول نموده و به ملکیت خود در آورده‌است و(۲) تصدیق قابل پرواز بودن هواپیما و صدور آن به وسیله مؤسسه فدرال هواپیمایی.

Federal Aviation Agency Certificate of Airworthiness for Export.

در مورد هواپیمای مذکور صادر شده‌است (۳) ترتیب لازم برای بیمه هواپیما به نحوی که در ماده ۹ این موافقت‌نامه قید گردیده‌است داده شده‌است.

۶ - مدارک دیگر مربوط به موارد فوق که بانک صادرات و واردات ممکن است در حدود معقولی درخواست نماید.

د - روش‌های دیگر: استفاده از اعتبار این موافقت‌نامه همچنین می‌تواند به طریق دیگری که وام گیرنده و بانک صادرات و واردات از این پس نسبت به‌آن موافقت نماید صورت گیرد.

ه - پرداخت‌های قبل از تحویل: چنان چه وام گیرنده با در نظر گرفتن قیمت اصلی هواپیما مایل باشد آخرین یک سوم مربوط به پرداخت قبل از تحویل‌را - که برابر ۱۰ درصد قیمت اصلی هواپیما است - از محل اعتبار این موافقت‌نامه پرداخت نماید می‌تواند برای این منظور از مقرراتی که در بندهای(‌الف) و (ب) این ماده سوم ذکر گردیده‌است استفاده نماید و در این صورت ارائه مدارکی به ترتیبی که در بندهای مزبور به آن اشاره گردیده‌است لازم‌نیست. تنها مدارک مورد لزوم در این صورت به قرار زیر است: (۱) درخواست کتبی وام گیرنده برای مبلغی به میزان ۱۰ درصد قیمت اصلی مزبور (۲)‌صورت حساب بوئینگ برای مبلغ مزبور (۳) مدرکی از بوئینگ دال بر این که ۲۰ درصد قیمت اصلی مزبور نقداً توسط «‌ایران ایر» پرداخت گردیده و درآن موقع ۱۰ درصد دیگر از قیمت اصلی فوق‌الذکر را طلبکار می‌باشد.

و - کلیات: هیچ پرداختی به هیچ طریقی به عمل نخواهد آمد و هیچ گونه تعهدنامه‌ای از طرف بانک صادرات و واردات نسبت به اعتبار اسنادی صادرنخواهد شد مگر آن که تمام شرایط اولین استفاده از اعتبار موضوع این موافقت‌نامه کاملاً انجام گرفته باشد.

جمع کل پرداخت‌هایی که طبق هر یک از روش‌های مشروح در فوق انجام می‌گیرد و جمع کل مبلغ اعتبار اسنادی که از آن استفاده نگردیده و نسبت به‌آن بانک صادرات و واردات تعهدنامه‌هایی صادر نموده‌است هیچ گاه نباید از مبلغ کل اعتباری که در ماده اول این موافقت‌نامه به آن اشاره گردیده است‌تجاوز نماید.

تفاهم بر این است که اگر وجوهی بنا بر مفاد این موافقت‌نامه خواه مستقیماً خواه از طریق اعتبار اسنادی در اختیار بوئینگ گذارده شود بانک صادرات وواردات می‌تواند ترتیبی با بوئینگ فراهم نماید که بوئینگ به عوض دریافت وجوه در این اعتبار سهیم باشد و در چنین صورتی فرض بر این است که‌پرداخت کامل طبق مفاد این قرارداد انجام یافته بدین معنی که بانک صادرات و واردات کل وجوه را در اختیار بوئینگ قرار داده‌است.

ماده چهارم - تأمین اعتبار هیچ گونه پرداخت بعد از پایان ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ یا صدور تعهدنامه در مورد اعتبارات اسنادی از محل اعتبار این موافقت‌نامه پس از پایان ۳۱ دسامبر۱۹۶۶ از جانب بانک صادرات و واردات به عمل نخواهد آمد مگر تا حدودی که در هر کدام از دو مورد فوق بانک مزبور کتباً با آن موافقت نماید.

ماده پنجم - تعیین بدهی تفاهم بر این است و چنین موافقت شده‌است که در هر موقع بانک صادرات و واردات اختیار دارد که کل بدهی وام گیرنده به بانک مزبور منتج از این‌موافقت‌نامه را و یا قسمتی از بدهی مزبور را به فروش رساند و یا منتقل و یا معامله و یا دیگران را در آن سهیم نماید و یا به هر طریق دیگری از آن اسقاط‌اختیار نماید و یا سفته‌هایی را که دال بر چنین بدهی باشد به فروش رسانده و یا منتقل و یا معامله و یا دیگران را در آن سهیم نماید.

ماده ششم - مبادله سفته‌ها بنا به درخواست بانک صادرات و واردات در هر موقع و یا هر چند یک بار وام گیرنده پس از انقضای نود (۹۰) روز از تاریخ موجود بودن اعتبار که درماده چهارم این موافقت‌نامه تصریح گردیده‌است باید سفته و یا سفته‌های جدیدی به مبلغ مانده باز پرداخت نشده اصل مبلغ سفته و یا سفته‌هایی که‌قبلاً تحت این موافقت‌نامه صادر شده‌است تهیه و در مقابل سفته و یا سفته‌های اخیر به بانک صادرات و واردات تحویل نماید مشروط بر این که تاریخ‌سفته‌های صادره طوری تنظیم شود که متضمن هیچ گونه نفع و یا ضرر از لحاظ بهره و یا تسریع و یا تأخیر در پرداخت بهره نباشد. مبلغ سفته و یاسفته‌های جدید بنا به درخواست بانک صادرات و واردات معین خواهد شد در صورتی که بانک صادرات و واردات درخواست نماید سفته و یاسفته‌های جدید باید به نحوی تنظیم و صادر گردد که برای تمام و یا هر قسمت از هر قسط اصل سفته و یا سفته‌هایی که برای مبادله با سفته‌های جدیدتسلیم می‌گردد و یا برای کلیه اقساط اصل هر دو و یا چند سفته‌ای که دارای سررسید مشترک بوده و برای مبادله با سفته‌های جدید تسلیم می‌گردد به‌طور جداگانه سفته و یا سفته‌های جدید صادر شود هر سفته جدید که بدین ترتیب صادر می‌گردد ب اید اساساً طبق نمونه (‌الف) که ضمیمه این‌موافقت‌نامه‌است باشد مگر در مورد تغییرات مناسبی که ممکن است برای انجام هر یک از مقاصد این موافقت‌نامه در آن داده شود.

ماده هفتم - گزارش‌ها و اطلاعات مورد لزوم تا موقعی که هر گونه بدهی وام گیرنده طبق این موافقت‌نامه و یا بدهی‌هایی که از طریق سفته‌های مربوطه تصریح می‌گردد پرداخت نشده باشد وام‌گیرنده باید: (۱) در عرض شصت (۶۰) روز از تاریخ انقضای هر شش ماه سال مالی «‌ایران ایر» صورت وضعیت مالی «‌ایران ایر» مربوط به شش‌ماهه‌مزبور را که شامل ترازنامه و صورت وضعیت درآمد و صورت تصفیه مازاد Reconciliations of Surplusمی‌باشد در اختیار بانک صادرات وواردات قرار دهد (۲) پس از انقضای دوره سال مالی «‌ایران ایر» به مجردی که صورت وضعیت مالی «‌ایران ایر» مربوط به سال مالی مزبور که به طورمستقل حسابرسی شده باشد آماده گردید مشروط بر این که این مدت از یکصد و بیست روز پس از انقضای تاریخ سال مالی مزبور تجاوز ننماید -‌نسخی از آن را که شامل ترازنامه و صورت وضعیت درآمد و صورت تصفیه بوده و تمام دوره سال مالی مزبور را در بر گیرد به اضافه گزارش و شرح‌عملیات وام گیرنده در دوره مزبور در اختیار بانک صادرات و واردات قرار دهد (۳) هر گونه اطلاعات و گزارش‌های دیگری مربوط به وضع مالی «‌ایران‌ایر» و عملیات آن را در صورتی که بانک صادرات و واردات در حدودی قابل قبول درخواست نماید در اختیار بانک مزبور قرار دهد.

ماده هشتم - وثیقه منفی منظور وام گیرنده و بانک صادرات و واردات متقابلاً آن است که هیچ یک از بدهی‌های خارجی وام گیرنده هیچ گونه اولویتی از طریق حق تصرف براموال و دارایی‌ها یا عایدات دولت نسبت به اعتباری که بدین وسیله بر قرار شده‌است نداشته باشد. برای این منظور وام گیرنده متعهد می‌شود (‌جز درمواردی که بانک صادرات و واردات به نحو دیگری موافقت نماید) در صورتی که وام گیرنده حق تصرفی بر هر یک از دارایی‌ها و اموال و عایدات خودبه عنوان تضمین و تأمین هر یک از بدهی‌های خارجی خود بر قرار نماید کلیه اقدامات قانونی و لازم را به عمل آورد که چنین حق تصرفی متساویاً وبالنسبه پرداخت اصل و بهره و سایر هزینه‌های مربوط به اعتباری را که بدین وسیله بر قرار می‌شود نیز تأمین نماید و در بر قراری این حق تصرف‌مقررات لازم را وضع نماید شرایط این ماده هشتم شامل موارد زیر نمی‌شود.

۱ - هر گونه حق تصرفی که نسبت به اموال در موقع خریداری آن صرفاً به منظور تأمین پرداخت قیمت آن بر قرار شود.

۲ - هر گونه حق تصرفی که نسبت به کالاهای تجارتی به منظور تأمین بدهی مربوط به آن بر قرار شود مشروط بر این که مدت بدهی بیش از یک سال ازتاریخ شروع آن نباشد و بدهی مربوطه از محل فروش چنین کالایی تأمین گردد.

۳ - هر گونه حق تصرفی که در جریان عادی معاملات بانکی برای تأمین بدهی‌ها بر قرار شود مشروط بر این که مدت بدهی بیش از یک سال از تاریخ‌شروع آن نباشد.

ماده نهم - بیمه وام گیرنده با بانک صادرات و واردات موافقت نموده و تعهد می‌نماید که تا موقعی که هر گونه بدهی وام گیرنده (طبق مفاد این موافقت‌نامه که شامل هرگونه سفته‌ای که دال بر بدهی مزبور است نیز می‌باشد) کلاً یا جزئاً پرداخت نشده باشد «‌ایران ایر» هواپیماها را طبق قراردادی که متضمن بیمه کامل همه‌گونه مخاطرات All - Risk Hull Insurance بوده و مورد موافقت بانک مذکور نیز باشد بیمه خواهد نمود بیمه مذکور باید به دلار آمریکایی و درکشور ایالات متحده آمریکا قابل پرداخت باشد و مبلغ آن نباید کمتر از آن یک از دو شق زیر که ارزش کمتری نسبت به دیگری دارد باشد:

(۱) - ارزش بیمه‌ای هواپیماهای مذکور.

(۲) - بدهی وام گیرنده تحت این قرارداد (‌که شامل قسمت باز پرداخت نشده هر سفته‌ای که بدهی مذکور را تصریح می‌نماید نیز می‌باشد) در صورت‌وقوع خسارت به یکی از هواپیماها (‌مگر در مورد نابودی کامل یا از بین رفتن هواپیما که در این صورت خسارت مزبور طبق بیمه‌نامه قابل جبران است)‌وام گیرنده موظف است بلافاصله پس از دریافت حق بیمه «‌ایران ایر» را وادار نماید که حق بیمه مذکور را برای ترمیم و تعمیر هواپیمای مزبور مصرف‌نماید. در صورت نابودی کامل و یا از بین رفتن هواپیما (‌که در این صورت خسارت مزبور طبق بیمه‌نامه قابل جبران است) وام گیرنده موظف است‌بلافاصله پس از آن که «‌ایران ایر» حق بیمه مزبور را دریافت نمود بنا به میل خود یکی از دو شق زیر را انتخاب نماید:

(۱) - «‌ایران ایر» را وادار نماید حق بیمه مذکور را برای خرید هواپیمای دیگری به کار برد یا (۲) - معادل حق بیمه مذکور و یا معادل مقداری از مبلغ حق بیمه مذکور را که کافی برای باز پرداخت مانده بدهی وام گیرنده (‌طبق مفاد این موافقت‌نامه‌و سفته‌هایی که بدهی مذکور را تصریح می‌نماید) باشد به منظور واریز بدهی خود به کار برد در ظرف مدت شصت روز پس از نابودی کامل و یا از بین‌رفتن هواپیمای مزبور وام گیرنده باید کتباً انتخاب یکی از دو شق فوق را به بانک صادرات و واردات اعلام نماید.

ماده دهم - استفاده و واگذاری هواپیما وام گیرنده با بانک صادرات و واردات موافقت نموده و تعهد می‌نماید تا موقعی که هر گونه بدهی وام گیرنده (‌طبق مفاد این موافقت‌نامه که شامل هرسفته صادر شده‌ای که بدهی مزبور را تصریح می‌نماید نیز می‌باشد) کلاً یا جزئاً پرداخت نگردیده باشد هواپیماهای مزبور باید برای عملیات تجارتی‌متداول «‌ایران ایر» به کار رود و نباید مگر اتفاقاً برای عملیات تجارتی فوق‌الذکر اجاره داده شود "‌در صورت چنین اجاره‌ای وام گیرنده باید بلافاصله طی‌یادداشتی که نیز متضمن مقررات و شرایط اساسی اجاره باشد مراتب را به اطلاع بانک صادرات و واردات برساند". وام گیرنده همچنین موافقت و تعهدمی‌نماید تا هنگامی که هر گونه بدهی وام گیرنده (‌طبق مفاد این موافقت‌نامه که شامل هر سفته صادر شده‌ای که بدهی مزبور را تصریح می‌نماید نیزمی‌باشد) کلاً یا جزئاً پرداخت نگردیده باشد هواپیماهای مزبور را برای مدتی بیش از سه ماه بدون موافقت بانک صادرات و واردات به اجاره ندهد.

در صورتی که یکی از هواپیماها قبل از پرداخت کامل بدهی وام گیرنده (‌طبق مفاد این موافقت‌نامه که شامل هر سفته صادر شده‌ای که بدهی مزبور راتصریح می‌نماید نیز می‌باشد) به فروش رود وام گیرنده باید مراتب را به اطلاع بانک صادرات و واردات برساند بلافاصله مبلغی معادل مبلغ حاصل ازفروش فوق و یا معادل مبلغی که کافی برای باز پرداخت مانده بدهی وام گیرنده (‌طبق مفاد این موافقت‌نامه هر سفته‌ای که بدهی مزبور را تصریح‌می‌نماید) باشد به طلبکاران و یا دارندگان سفته به دلار آمریکایی بپردازد.

ماده یازدهم - بیمه و حمل و نقل هزینه بیمه مخاطرات حمل و نقل دریایی و ترانزیت هر یک از اقلامی که کلاً و یا جزئاً از محل اعتبار این موافقت‌نامه تأمین می‌شود تنها موقعی مشمول‌این اعتبار می‌شود که بیمه‌نامه آن به دلار آمریکایی قابل پرداخت بوده و در بازار کشور ایالات متحده آمریکا تحصیل شده باشد.

هزینه‌های حمل و نقل دریایی یا هوایی را تنها در مواردی که هزینه خرید محمولات مربوطه کلاً یا جزئاً از محل این موافقت‌نامه تأمین شده باشد و درکشتی‌ها و یا هواپیماهای ثبت شده در کشور ایالات متحده آمریکا حمل گردد می‌توان از محل اعتبار این موافقت‌نامه تأمین نمود.

کلیه اقلام وسائل که هزینه خرید آن از محل این موافقت‌نامه تأمین می‌گردد و حمل و نقل آن به وسیله کشتی‌های اقیانوس‌پیما از کشور ایالات متحده‌آمریکا صورت می‌گیرد باید در کشتی‌هایی که طبق تصویب‌نامه عمومی شماره ۱۷ هفتاد و سومین کنگره کشور ایالات متحده آمریکا در کشور مزبور به‌ثبت رسیده‌اند از کشور ایالات متحده آمریکا حمل گردد مگر تا حدودی که طبق مفاد همان تصویب‌نامه انصراف از این شرط تحصیل شده باشد.

ماده دوازدهم - هزینه‌ها کلیه سفته‌ها و صورت حساب‌ها و گزارش‌ها و گواهی‌نامه‌ها و نظرات و سایر مدارک یا اطلاعاتی که طبق این موافقت‌نامه در اختیار بانک صادرات وواردات قرار می‌گیرد نباید برای بانک صادرات و واردات هیچ گونه هزینه‌ای در بر داشته باشد وام گیرنده باید در صورت درخواست بانک صادرات وواردات معادل کلیه هزینه‌هایی را که بانک مزبور تا حدود قابل قبول راساً در مورد اداره امور مربوط به این اعتبار متحمل می‌شود و همچنین معادل‌هزینه‌هایی از قبیل حق‌الزحمه‌های مربوط به امور حقوقی که بانک صادرات و واردات در اجرای این موافقت‌نامه و یا سفته‌های مربوطه پرداخت‌می‌نماید به بانک مزبور بپردازد.

ماده سیزدهم - مالیات‌ها اصل مبلغ سفته‌هایی که طبق این موافقت‌نامه صادر می‌شود و همچنین بهره‌های متعلقه باید بدون کسر هیچ گونه مالیات و حقوق و حق‌الزحمه و یاسایر عوارضی که در حال حاضر و یا در آینده توسط وام گیرنده یا هر سازمان سیاسی و یا مالیاتی تابعه آن بر مبالغ فوق و یا بر سفته‌های مزبور و یادارندگان آنها وضع یا تحمیل می‌شود پرداخت گردد.

ماده چهاردهم - اولویت‌ها - اجازه‌نامه‌ها - یا جوازها چنان چه قوانین موجود و یا آینده کشور ایالات متحده آمریکا و مقررات موجود و آینده هر یک از ادارات و نمایندگی‌های دولت ایالات متحده آمریکاصدور مدارکی از قبیل اولویت‌ها - تخصیص - اجازه و یا جوازهایی را برای ساختن تولید - خرید و فروش و یا صدور هر یک از اقلام وسائلی که وام‌گیرنده مایل است خریداری نموده و طبق این موافقت‌نامه تأمین اعتبار نماید ایجاب نماید بانک صادرات و واردات هیچ گونه تعهد و مسئولیتی را دراین خصوص به عهده نخواهد گرفت.

ماده پانزدهم - تأییدات و تعهدات و ضمانت‌های مخصوص الف - وام گیرنده تأیید و تعهد می‌نماید که هیچ یک از مقامات و کارمندان و مأمورین و وکلا و یا مشاورین وام گیرنده که خدماتی در مورد برقراری این‌اعتبار انجام داده‌اند در هیچ زمانی طی مدت یک سال قبل از ۲۰ مه ۱۹۶۵ (‌تاریخی که اجازه اعطای این اعتبار توسط بانک صادرات و واردات داده‌شده‌است) مدیر و یا مأمور و یا کارمند بانک صادرات و واردات نبوده‌اند.

ب - طی مدت دو سال از تاریخ ۲۰ مه ۱۹۶۵ به بعد وام گیرنده (۱) هیچ شخصی را که در مدت یک سال قبل از تاریخ مزبور مدیر و یا مأمور و یا کارمندبانک صادرات و واردات بوده و یا (۲) در موقع استخدام مدیر و یا مأمور و کارمند بانک صادرات و واردات باشد استخدام نکرده و یا با چنین‌استخدامی موافقت نخواهد کرد مگر این که در هر یک از دو مورد فوق پس از ارائه کلیه مدارک مثبته که از طرف بانک صادرات و واردات کافی‌تشخیص داده باشد استخدام مربوطه مورد موافقت و تصویب بانک مزبور قرار گیرد.

ج - وام گیرنده تأیید و تعهد می‌نماید که در مورد برقراری و یا اداره امور مربوط به اعتبار هیچ مبلغی را به شخص یا مؤسسه‌ای (‌به استثنای مبالغی درحدود حقوق و دستمزد مستمر مقامات و کارمندان وام گیرنده که رسماً و به طور تمام وقت مشغول انجام وظیفه هستند) به عنوان حق‌العمل و یاحق‌الزحمه و یا به هر عنوان دیگری پرداخت ننموده و یا با پرداخت آن موافقت ننموده و یا وسایل این پرداخت را فراهم ننموده‌است و همچنین تعهدمی‌نماید که در آینده نیز چنین پرداخت‌هایی را به عمل نخواهد آورد و یا با چنین پرداخت‌هایی موافقت نخواهد کرد و یا وسائل آن را فراهم نخواهدنمود.

ماده شانزدهم - موارد قصور علیرغم کلیه مواردی که در این موافقت‌نامه و یا در سفته‌های مربوطه درج شده‌است در صورتی که وام گیرنده در باز پرداخت کامل و به موقع هر قسط‌از اصل مبلغ هر سفته و بهره متعلقه قصور ورزد سر رسید باز پرداخت اصل کلیه مبالغی که تحت این موافقت‌نامه و سفته‌های مربوطه مورد استفاده قرارگرفته‌است و همچنین پرداخت بهره‌های متعلقه تا تاریخ تأدیه مبالغ فوق به دلخواه و به درخواست بانک صادرات و واردات بلافاصله اعلام گردیده ومبالغ مربوطه فوراً قابل پرداخت تلقی خواهد شد عدم تمایل دارنده هر سفته و یا بانک صادرات و واردات در استفاده از حقوقی که بدین وسیله برای‌وی در هر مورد برقرار شده‌است نباید به منزله انصراف در مورد استفاده از حقوق مزبور در آن موقع و یا در هر زمانی بعد از آن تلقی گردد.

ماده هفدهم - بعضی از شرایط برای شروع به استفاده از اعتبار الف - نظرات حقوقی و مدارک مربوطه: - قبل از شروع به استفاده از اعتبار باید مدارک زیر طبق شکل و مفادی که مورد موافقت بانک صادرات وواردات باشد به بانک مزبور تسلیم گردد.

۱ - نظریه و یا نظرات وزیر دادگستری ایران در تأیید موارد زیر به ترتیبی که مورد قبول و رضایت مشاور حقوقی بانک صادرات و واردات باشد: (۱) این‌موافقت‌نامه قانوناً از طرف ایران منعقد شده و به امضاء رسیده و طبق شرایط آن برای ایران الزام آور است و (۲) سفته‌های صادره قانوناً تنظیم و به امضاءرسیده و پس از تحویل آن به بانک صادرات و واردات به میزان پرداخت‌هایی که بابت آن صورت می‌گیرد و در حدود جمع مبلغ این پرداخت‌ها وبهره‌های متعلقه تعهدات قانونی و الزام آور ایران را بر اساس مندرجه در آن تشکیل می‌دهد. در این نظریه و یا نظرات باید به مقررات قانون اساسی وقوانین عمومی و قوانین خاص تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و آراء و سایر ضوابط مورد عمل سازمان‌های دولتی و اختیارات قانونی و یا سایر مدارکی که‌برای اثبات آن مناسب به نظر می‌رسد استناد شود و در حدود درخواست‌های معقولانه بانک صادرات و واردات باید رونوشت مصدق چنین مستنداتی‌ضمیمه نظریه و یا نظرات فوق گردد.

۲ - مدارک مربوط به اختیارات و نمونه گواهی شده امضاء اشخاص زیر در دو نسخه (۱) اشخاصی که این موافقت‌نامه و سفته‌های مربوطه را از طرف‌وام گیرنده امضاء کرده‌اند و (۲) اشخاصی که صورت حساب‌ها و گزارش‌ها و گواهی‌نامه‌ها و سایر مدارک لازم را که باید طبق این موافقت‌نامه به بانک‌صادرات و واردات تسلیم گردد امضاء می‌نمایند و به نمایندگی از طرف وام گیرنده در استفاده از این اعتبار اقدام می‌نمایند.

پس از صدور نظریه و یا نظرات فوق در حدود درخواست‌های معقولانه‌ای که بانک صادرات و واردات ممکن است هر چند یک بار به عمل آورد نظرات‌اضافی دیگری از وزیر دادگستری و یا هر مقام قضایی ایران و همچنین مدارک اضافی دیگری درباره اختیارات و نمونه‌های گواهی شده امضاء و سایرمدارک و اطلاعات در اختیار بانک مزبور گذارده خواهد شد.

اگر مدارک یا گزارش‌ها و نظریه‌ها و درخواست‌ها یا رونوشت‌های دیگری که طبق این موافقت‌نامه به بانک صادرات و واردات تسلیم می‌شود به زبان‌انگلیسی نباشد ترجمه انگلیسی رسمی و گواهی شده آنها باید به همراه آنها تسلیم گردد.

ب - قرارداد خرید و صورت خرید: قبل از شروع به استفاده از اعتبار این موافقت‌نامه وام گیرنده باید مدارک زیر را برای تصویب بانک صادرات وواردات در اختیار بانک مزبور قرار دهد: رونوشت مصدق قرارداد اصلی که فی‌مابین وام گیرنده بوئینگ برای خرید هواپیماها منعقد گردیده‌است.

۲ - صورتی از طبقه‌بندی کلی سایر اقلام وسائلی که هزینه آنها از اعتبار این موافقت‌نامه تأمین می‌گردد. چنان چه قرار باشد وام گیرنده هر گونه تغییری‌در هر یک از اقلامی که در این صورت منعکس است به عمل آورد باید بلافاصله صورت مزبور را به نحوی اصلاح نماید که تغییر فوق در آن منعکس‌گردد.

ج - ترتیبات متخذه بین وام گیرنده و ایران ایر: قبل از شروع به استفاده از اعتبار موضوع این موافقت‌نامه وام گیرنده باید مدرکی در مورد ترتیبات متخذه‌بین خود و ایران ایر که به موجب آن ایران ایر در ازاء مدیون شدن وام گیرنده طبق این موافقت‌نامه بدهی خود را از طریق واگذاری سهام و یا از طریق‌دیگر به وام گیرنده خواهد پرداخت در اختیار بانک صادرات و واردات قرار دهد.

د- قراردادهای مشارکت: قبل از شروع به استفاده از اعتبار موضوع این موافقت‌نامه بانک صادرات و واردات باید قراردادهایی را که مورد موافقت خودبانک باشد به شرح زیر منعقد نموده باشد:

۱ - قراردادی با ام - اچ - تی - سی مبنی بر شرکت ام - اچ - تی - سی در تأمین اعتبار موضوع این موافقت‌نامه تا میزان هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ازاعتبار مزبور و.

۲ - قراردادی با بوئینگ مبنی بر شرکت بوئینگ در تأمین اعتبار موضوع این موافقت‌نامه تا میزان پانزده درصد (۱۵%) از اعتبار مزبور.

بنا به مراتب فوق طرفین موجبات عقد این موافقت‌نامه را در دو نسخه در تاریخی که در ابتدای موافقت‌نامه ذکر شده‌است در شهر واشنگتن دی - سی‌فراهم ساختند.


دولت شاهنشاهی ایران توسط:......


شاهد:......

عنوان:......

بانک صادرات و واردات واشنگتن توسط:......

گواهی از طرف بانک صادرات و واردات واشنگتن منشی اعتبار شماره ۲۲۴۶ دولت شاهنشاهی ایران - سفته واشنگتن دی - سی مبلغ...... دلار آمریکایی...... تاریخ...... ۱۹ در مقابل وجوه دریافتی دولت شاهنشاهی ایران (‌که از این پس «‌ایران» نامیده خواهد شد) تعهد می‌نماید که اصل مبلغ (......) دلار را به پول رایج کشورایالات متحده آمریکا در (......) قسط ۶ ماهه که اولین قسط آن به مبلغ (......) دلار در سررسید ۱۹ قابل پرداخت می‌باشد و بقیه که مبلغ آن (......) دلارمی‌باشد و به اقساط ۶‌ماهه از تاریخ فوق به بعد قابل پرداخت خواهد بود و همچنین بهره مربوطه را از تاریخ صدور این سفته به همان پول رایج مذکوردر سر رسیدهای...... و...... هر سال با نرخ پنج و نیم (۲).(۱)۵% درصد در سال نسبت به مانده‌های مسترد نشده اصل مبلغ این سفته به و یا حواله کرددر...... بپردازد.

این بهره بر اساس تعداد واقعی روزها و به مأخذ ۳۶۵ روز در سال احتساب خواهد گردید. اصل مبلغ این سفته و بهره متعلقه باید بدون کسر هیچ مبلغی‌بابت مالیات و حقوق و حق‌الزحمه و عوارضی که در حال حاضر و یا در آینده به آنها و یا به این سفته و یا به دارنده آن توسط ایران یا هر سازمان سیاسی‌یا مالیاتی تابعه آن وضع یا تحمیل می‌شود پرداخت گردد.

ایران بدین وسیله این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که هر چند یک بار قبل از سر رسید مقرر تمام و یا قسمتی از اصل مبلغ این سفته را (‌بدون‌پرداخت هیچ گونه جریمه و یا دریافت جایزه‌ای) با پرداخت اصل مبلغ مزبور و بهره متعلقه تا تاریخ تأدیه واریز نماید. هر یک از این پرداخت‌ها بایدبابت مانده مسترد نشده اقساط این سفته به نسبت عکس سر رسید آنها منظور گردد.

در صورتی که در باز پرداخت کامل و به موقع مبلغ هر یک از اقساط اصل این سفته و یا بهره‌های متعلقه قصوری روی دهد سر رسید باز پرداخت تمام‌مبلغ اصل این سفته و بهره‌های متعلقه تا تاریخ تأدیه آن به دلخواه و بنا به درخواست دارنده آن فوراً اعلام گردیده و در آن موقع مبالغ مزبور فوراً قابل‌پرداخت تلقی خواهد شد.

عدم تمایل دارنده این سفته در استفاده از حقوقی که بدین وسیله برای وی در هر مورد بر قرار شده‌است نباید به منزله انصراف وی از استفاده از حقوق‌مزبور در آن موقع و یا هر موقع بعد از آن تلقی گردد.

این سفته تعهد کلی ایران را تشکیل می‌دهد و ایران بدین وسیله نسبت به پرداخت اصل این سفته و بهره‌های متعلقه بر اساس شرائط آن اعتقاد کامل واعتبار خود را تعهد می‌نماید.

دولت شاهنشاهی ایران توسط......

عنوان......

موافقت‌نامه فوق مشتمل بر هفده ماده و یک نمونه سفته منضم قانون اجازه تحصیل وام از بانک صادرات و واردات واشنگتن جهت رفع نیازمندی‌های‌شرکت هواپیمایی ملی ایران می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی