قانون اجازه تحصیل وام از بانک صادرات و واردات آمریکا برای راه‌آهن دولتی ایران

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه تحصیل وام از بانک صادرات و واردات آمریکا برای راه‌آهن دولتی ایران -‌ مصوب ۱۳۴۹٫۳.۲۸

‌ماده واحده - به راه‌آهن دولتی ایران اجازه داده می‌شود برای تدارک قطعات یدکی لوکوموتیوهای دیزل الکتریک و سایر لوازم یدکی که بایستی از‌ممالک متحده آمریکا خریداری شود معادل ۴۰۰۰۰۰۰ دلار از بانک صادرات و واردات امریکا وام به نرخ رسمی آن بانک دریافت نموده و اصل و بهره را‌در ظرف پنج سال از تاریخ تحویل هر قسمت از محل درآمد خود رأساً پرداخت نماید.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۴۹٫۳.۱۱ در جلسه روز پنجشنبه بیست و هشتم خرداد ماه یک‌هزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی