قانون اجازه تحصیل دویست میلیون دلار اعتبار جهت تقویت نیروی دفاعی کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون اجازه تحصیل دویست میلیون دلار اعتبار جهت تقویت نیروی دفاعی کشور - مصوب ۱۴ آبان ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۹ آبان ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - به منظور تقویت نیروی دفاعی کشور به دولت اجازه داده می‌شود به تناسب احتیاجات مزبور تدریجاً ظرف مدت پنج سال تا مبلغ‌دویست میلیون دلار اعتبار با حداکثر بهره پنج درصد به مدت ده سال با تضمین دولت ایالات متحده آمریکا از بانک‌های آمریکا تحصیل نماید وقراردادهای مربوطه را امضاء و به موقع اجرا بگذارد.

مصرف اعتبارات مزبور مشمول آیین‌نامه معاملات دولتی و قانون محاسبات عمومی نخواهد بود.

وزارت جنگ مأمور اجرای این قانون است.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز شنبه نهم آبان ماه ۱۳۴۳ در جلسه روز پنجشنبه چهاردهم آبان ماه۱۳۴۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی