قانون اجازه تحصیل در مدارس غیر شبانه روزی برای محصلینی که به موجب قانون مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ به خارج‌ عزیمت کرده‌اند

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین و قراردادهای انرژی اتمی مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم
Majlis Melli 21 Vol 1.pdf


قانون اجازه تحصیل در مدارس غیر شبانه روزی برای محصلینی که به موجب قانون مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ به خارج عزیمت کرده‌اند - مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۲۴ اسفند ۱۳۴۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - برای محصلینی که به استناد قسمت دوم بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح ماده اول و سوم قانون اعزام محصلین ایرانی به خارجه‌مصوب هشتم خرداد ماه ۱۳۳۹ با گذرنامه تحصیلی به خارج از کشور عزیمت نموده‌اند تحصیل در مدارس شبانه روزی الزامی نیست و در صورت‌تمایل اولیای آنان و موافقت اداره سرپرستی دانشجویان ایرانی در کشور محل تحصیل می‌توانند با استفاده از گذرنامه تحصیلی و پروانه خرید ارز درمدارس غیر شبانه روزی به تحصیل خود ادامه دهند.

از تاریخ تصویب این قانون صدور گذرنامه تحصیلی و پروانه خرید ارز به نرخ رسمی برای محصلینی که خواسته باشند قبل از اخذ دیپلم کامل متوسطه‌و احراز سایر شرایط قانون اعزام محصلین ایرانی به خارج از کشور عزیمت نمایند ممنوع است.

قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده‌است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه سه‌شنبه بیست و پنجم فروردین یک هزار و سیصد و چهل و سه‌شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

قانون بالا در جلسه روز بیست و چهارم اسفند ماه ۱۳۴۲ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است