قانون اجازه تحصیل بیست میلیارد ریال اعتبار برای تقویت نیروهای دفاعی کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه تحصیل بیست میلیارد ریال اعتبار برای تقویت نیروهای دفاعی کشور - مصوب ۱۳۴۶٫۱۰٫۴

‌ماده واحده - به منظور تقویت نیروهای دفاعی کشور به دولت اجازه داده می‌شود تا هم ارز مبلغ بیست میلیارد ریال یک جا یا به دفعات از هر منبع‌یا منابعی که مصلحت تشخیص دهد در هر مورد با بهره‌ای که از بهره متداول تجاوز نکند اعتبار تحصیل نماید. قرارداد راجع به مدت و سایر شرایط وام‌پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود. مصرف اعتبار مزبور مشمول قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات دولتی نمی‌باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده که در جلسه روز یکشنبه دوازدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود‌در جلسه روز دوشنبه چهاردهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - مهندس شریف امامی