قانون اجازه تجدید قرارداد استخدام آقای اتو موزر تبعه آلمان مدیر فنی چاپخانه مجلس

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم


قانون اجازه تمدید قرارداد استخدام آقای اتوموزر تبعه آلمان مدیر فنی چاپخانه مجلس - مصوب ۲۲ دی ماه ۱۳۱۹

ماده ۱ - کارپردازی مجلس شورای ملی مجاز است استخدام آقای اتوموزر تبعه آلمان را برای مدیریت فنی قسمتی از امور چاپخانه مجلس که‌خصوصیات آن در قرارداد جداگانه معین خواهد شد از آغاز فروردین ماه ۱۳۲۰ به مدت یک سال دیگر تمدید نماید.

ماده ۲ - حقوق یک‌ساله آقای اتوموزر مبلغ هفتاد هزار و دویست ریال است که در آخر هر ماه خورشیدی مبلغ پنج هزار و هشتصد و پنجاه ریال‌نیمی به ریال و نیم دیگر به مارک پرداخته می‌شود.

ماده ۳ - آقای اتوموزر در ظرف این یک سال حق یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق خواهد داشت.

ماده ۴ - برای هزینه بازگشت نامبرده به آلمان مبلغ چهار هزار ریال منظور می‌شود.

ماده ۵ - کارپردازی مجلس شورای ملی اجازه دارد طبق ماده دوم قانون کنترات مستخدمین خارجی مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ سایر شرایط را تعیین‌و قرارداد اتوموزر را امضاء و مبادله نماید.

این قانون که مشتمل بر پنج ماده‌است در جلسه بیست و دوم دی ماه یک هزار و سیصد و نوزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری