قانون اجازه تجدید استخدام آقای ویلهلم وبر تبعه آلمان سرپرست ماشین‌آلات چاپخانه مجلس

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم

قانون اجازه تمدید استخدام آقای ویلهلم وبر تبعه آلمان سرپرست ماشین آلات چاپخانه مجلس - مصوب ۱۶ تیر ماه ۱۳۱۹

ماده یکم - کارپردازی مجلس شورای ملی مجاز است استخدام ویلهلم وبر تبعه آلمان را برای سرپرستی ماشین آلات چاپخانه مجلس مربوط به‌چاپ سرب و اشتروتیپی و غیره و نصب ماشین آلات مورد احتیاج از تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۳۱۹ برای مدت یک سال تمدید نماید.

ماده دوم - حقوق یک سال او چهل و هشت هزار ریال خواهد بود که در آخر هر ماه شمسی مبلغ چهار هزار ریال نصف به ریال و نصف دیگر به ارزخارجی (‌از محل ارز بودجه مجلس شورای ملی) پرداخته می‌شود.

ماده سوم - برای هزینه برگشتن مشارالیه به آلمان مبلغ دو هزار و پانصد ریال منظور خواهد شد.

ماده چهارم - آقای ویلهلم وبر در ظرف این یک سال یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق خواهد داشت.

ماده پنجم - کارپردازی مجلس مجاز است طبق ماده دوم قانون کنترات مستخدمین خارجی مصوبه ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ سایر شرایط را تعیین و قراردادآقای ویلهلم وبر را امضاء نماید.

این قانون که مشتمل بر پنج ماده‌است در جلسه شانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و نوزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری