New Server

قانون اجازه تجدید استخدام آقای مهندس هلموت روش تابع آلمان هنرآموز دانشکده صنعتی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم


قانون اجازه تجدید استخدام آقای مهندس هلموت روش تابع آلمان هنرآموز دانشکده صنعتی - مصوب ۲۳ بهمن ماه ۱۳۱۷

ماده واحده - وزارت پیشه و هنر مجاز است آقای مهندس هلموت روش تابع آلمان را به سمت هنرآموز الکتروتکنیک دانشکده صنعتی با حقوق‌ماهیانه چهار هزار و چهار صد ریال و ماهی چهار صد ریال کرایه‌خانه از تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۱۷ برای دو سال تجدید استخدام نماید و در صورتی که پس‌از انقضاء مدت دو سال استخدام او تجدید نگردید مخارج معاودت او را به آلمان با نرخ درجه دوم تأدیه کند.

سایر شرایط طبق قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و سوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری